Dowody osobiste.

USTAWA
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;
2)
zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;
2a)
zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
3)
(uchylony);
4)
zasady wydawania dowodu osobistego;
5)
zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego;
6)
zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego rejestru;
7)
zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;
8)
zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
9)
kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4-8.
Art.  2.  [Definicje]
1. 
Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:
1)
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;
2)
certyfikat podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;
3)
certyfikat potwierdzenia obecności - poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza;
4)
data wydania dowodu osobistego - datę personalizacji dowodu osobistego;
5)
dokumentacja związana z dowodami osobistymi - ogół dokumentów w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodu osobistego zarówno przez wnioskodawców, jak i przez organy administracji publicznej, przechowywanych w siedzibie organu gminy;
6)
numer CAN - numer dostępowy zamieszczony w postaci cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, którego podanie jest wymagane w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart, połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym;
7)
personalizacja dowodu osobistego - wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego i warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 1-3, do warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego;
8)
podmioty publiczne - podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73);
9)
podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
10)
profil osobisty - środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;
11)
uszkodzenie dowodu osobistego - naruszenie warstwy graficznej lub warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z warstwy elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem;
12)
utrata dowodu osobistego - brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego;
13)
wydanie dowodu osobistego - czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Art.  3. 

(uchylony).

Art.  4.  [Funkcje dowodu osobistego]
1. 
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
2. 
Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w ust. 1.
Art.  5.  [Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego]
1. 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Art.  6.  [Posiadacz dowodu osobistego]
1. 
Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.
3. 
Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.
Art.  7.  [Okres ważności dowodu osobistego]
1. 
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
2. 
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
3. 
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Art.  8.  [Właściwość rzeczowa organów wydających dowody osobiste]
1. 
Dowody osobiste wydają organy gmin.
2. 
Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.
Art.  9.  [Zadania wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie dowodów osobistych]
1. 
Właściwi miejscowo wojewodowie:
1)
sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
2)
są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. 
Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 2, polega na:
1)
przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
a)
prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań administracyjnych,
b)
terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;
2)
kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów postępowania.
4. 
Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest wykonywana na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).
Art.  9a.  [Punkt kontaktowy w sprawie wdrożenia przepisów unijnych dotyczących zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje zadania punktu kontaktowego na potrzeby wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

Art.  9b.  [Działania podejmowane przez ministrów w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych w sprawie zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw informatyzacji realizują działania w celu zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Rozdział  2

Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcjonalności jego warstwy elektronicznej

Art.  10.  [Personalizacja dowodów osobistych]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody osobiste.

Art.  10a.  [Warstwy dowodu osobistego; funkcjonalności e-dowodu]
1. 
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
2. 
Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.
3. 
Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
1)
uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
2)
składanie podpisu osobistego;
3)
potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
4. 
Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
Art.  11. 

(uchylony).

Art.  12.  [Dane w warstwie graficznej dowodu osobistego]
1. 
Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:
1)
dane dotyczące osoby:
a)
nazwisko,
b)
imię (imiona),
c)
nazwisko rodowe,
d)
imiona rodziców,
e)
datę i miejsce urodzenia,
f)
płeć,
g)
wizerunek twarzy,
h)
numer PESEL,
i)
obywatelstwo,
j)
odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu;
2)
dane dotyczące dowodu osobistego:
a)
serię i numer dowodu osobistego,
b)
datę wydania,
c)
datę ważności,
d)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
e)
numer CAN.
2. 
Nazwa miejsca urodzenia znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zamieszczana w dowodzie osobistym zgodnie z brzmieniem urzędowej nazwy miejscowości obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Art.  12a.  [Dane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego]
1. 
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
1)
dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
a)
nazwisko,
b)
imię (imiona),
c)
nazwisko rodowe,
d)
imiona rodziców,
e)
datę i miejsce urodzenia,
f)
płeć,
g)
numer PESEL,
h)
obywatelstwo,
i)
dane biometryczne:
wizerunek twarzy,
odciski palców,
j)
serię i numer dowodu osobistego,
k)
datę wydania dowodu osobistego,
l)
datę ważności dowodu osobistego,
m)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;
3)
certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;
4)
certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;
5)
przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.
1a. 
W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie:
1)
która nie ukończyła 12. roku życia,
2)
od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
3)
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe

- nie zamieszcza się odcisków palców.

2. 
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. 
Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
2)
ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba;
3)
ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyrazili jedno z rodziców, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
4. 
Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Art.  12b.  [Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego]
1. 
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
2. 
Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
3. 
Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
4. 
W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
5. 
Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w siedzibie dowolnego organu gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.
Art.  12c.  [Zabezpieczenia warstwy elektronicznej dowodu osobistego]
1. 
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.
2. 
Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały zamieszczone przez uprawniony do tego organ.
Art.  12ca.  [Podmioty uprawnione do korzystania z dostępu do danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w zakresie odcisków palców]

Uprawnione do korzystania z dostępu do danych biometrycznych zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w zakresie odcisków palców na potrzeby weryfikacji autentyczności dowodu osobistego lub tożsamości jego posiadacza są podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11.

Art.  12d.  [Skutek opatrzenia danych podpisem osobistym]
1. 
Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
2. 
Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.
Art.  12e.  [Certyfikat podpisu elektronicznego]
1. 
Certyfikat podpisu osobistego zawiera:
1)
numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;
2)
informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług;
3)
informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;
4)
imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu osobistego;
5)
oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu;
6)
wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu.
2. 
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego.
3. 
Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.
Art.  12f.  [Data końca okresu ważności certyfikatów]
1. 
Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g.
2. 
W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.
Art.  12g.  [Unieważnienie certyfikatów przez ministra]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy elektronicznej dowodu osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, przy zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz może określić czas, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.
2. 
Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich posiadaczy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych cechach zabezpieczeń.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego może przedłużyć ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data wymiany określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż data ważności dowodu osobistego.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach, o których mowa w ust. 1 i 3.
6. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informację o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również daty wydania tych dowodów osobistych.
Art.  12h.  [Kompetencja ministra do wydawania certyfikatów]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji.

Art.  12i.  [Polityka świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
2. 
Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne i organizacyjne rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.
3. 
Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której mowa w ust. 1.
Art.  12j.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego,
2)
sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,
3)
sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego,
4)
sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,
5)
wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4,
6)
wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4

- kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4.

Art.  13. 

(uchylony).

Art.  14. 

(uchylony).

Art.  15. 

(uchylony).

Art.  16. 

(uchylony).

Art.  17. 

(uchylony).

Art.  18. 

(uchylony).

Art.  19. 

(uchylony).

Art.  20. 

(uchylony).

Art.  21. 

(uchylony).

Art.  22. 

(uchylony).

Rozdział  3

Zasady wydawania dowodu osobistego

Art.  23.  [Nieodpłatność]

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Art.  24.  [Wniosek o wydanie dowodu osobistego; termin wydania]
1. 
Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
2. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4. 
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej "wnioskodawcą".
Art.  25.  [Osoby uprawnione do złożenia wniosku]
1. 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
3. 
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
Art.  26.  [Miejsce złożenia wniosku w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody]
1. 
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
1a. 
Organem gminy, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1;
2)
organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba, o której mowa w ust. 1.
2. 
W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.
Art.  27.  [Wymóg obecności wnioskodawcy przy składaniu wniosku]

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Art.  28.  [Treść wniosku]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:

1)
numer PESEL;
2)
nazwisko i imię (imiona);
3)
nazwisko rodowe;
4)
imię ojca;
5)
imię i nazwisko rodowe matki;
6)
datę i miejsce urodzenia;
7)
płeć;
8)
obywatelstwo;
9)
powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;
10)
adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
11)
własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;
11a)
własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
11b)
nazwisko i imię (imiona), rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości rodzica, opiekuna lub kuratora;
12)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1-9, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";
13)
informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;
14)
informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych;
15)
informację o pobraniu odcisków palców.
Art.  28a.  [Oświadczenie o prawdziwości danych]

Oświadczenie, o którym mowa w art. 28 pkt 12, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w art. 28 pkt 12, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art.  29.  [Fotografia dołączana do wniosku]
1. 
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
2. 
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3. 
Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
4. 
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
5. 
Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
6. 
Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
7. 
Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych w ust. 3.
Art.  29a.  [Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego]
1. 
Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.
2. 
Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
3. 
Organ gminy, w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania:
1)
nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane;
2)
nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców;
3)
dat i miejsc urodzenia rodziców.
4. 
Organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji oraz z danymi, o których mowa w ust. 3.
5. 
Organ gminy, w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji, podejmuje działania celem usunięcia tej niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350).
6. 
Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.
Art.  29b.  [Sposób potwierdzenia danych w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa wnioskodawcy]

Organ gminy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty, może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Art.  29c.  [Pobranie odcisków palców]

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 12a ust. 1a.

Art.  29d.  [Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego]

Organ gminy wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Art.  30.  [Odbiór dowodu osobistego]
1. 
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. 
Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
3. 
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1)
nie ukończyła 5. roku życia;
2)
ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
4. 
Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
1)
wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1;
2)
osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
Art.  30a.  [Potwierdzenie tożsamości osoby odbierającej dowód osobisty]

Organ gminy potwierdza tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty oraz osoby, o której mowa w art. 30 ust. 3, na podstawie dowodu osobistego, ważnego dokumentu paszportowego lub danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Art.  30b.  [Sprawdzenie danych w warstwie graficznej wydawanego dowodu osobistego oraz odcisków palców; kody umożliwiające identyfikację elektroniczną oraz do odblokowania certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego]
1. 
Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:
1)
sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
2)
zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;
3)
przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.
2. 
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie, czy odciski palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, organ gminy może wydać dowód osobisty bez tego sprawdzenia.
3. 
W przypadku nieodebrania przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Art.  30c.  [Miejsce odbioru dowodu osobistego oraz kodów w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody]
1. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 ust. 1a, o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, o którym mowa w art. 26 ust. 1a. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Art.  30d.  [Przedłożenie przy odbiorze dowodu osobistego dotychczasowego dowodu osobistego w celu jego anulowania]
1. 
Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.
2. 
Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.
Art.  31.  [Formularz odbioru dowodu osobistego]
1. 
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.
2. 
Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;
2)
numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;
3)
serię i numer dowodu osobistego;
4)
numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty;
5)
nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty;
6)
nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;
7)
datę odbioru dowodu osobistego;
7a)
datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
8)
własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty;
9)
własnoręczny czytelny podpis osoby odbierającej dowód osobisty albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
10)
informację o fizycznym anulowaniu i zwrocie dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
Art.  31a.  [Przekazywanie dowodów osobistych i kodów za pośrednictwem poczty specjalnej]
1. 
Spersonalizowane dowody osobiste są przekazywane do wystawcy dowodu osobistego za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.
2. 
Kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, ustalony dla spersonalizowanego dowodu osobistego, jest przekazywany do wystawcy dowodu osobistego osobną przesyłką w zabezpieczonym dokumencie za pośrednictwem poczty specjalnej.
Art.  32.  [Odmowa wydania dowodu osobistego]
1. 
Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.
2. 
Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
3. 
Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Rozdział  3a 

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Art.  32a.  [Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego]
1. 
Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
2. 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
3. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
4. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL.
Art.  32b.  [Formy dokonania zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego]
1. 
Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się:
1)
na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym do organu gminy, który wydał dowód osobisty, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym;
2)
przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3)
osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.
2. 
Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1-3, wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia, w postaci wskazanej przez osobę dokonującą zgłoszenia.
3. 
Osobie, o której mowa w art. 32a ust. 1, dokonującej zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na żądanie.
4. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie.
Art.  32c.  [Okres zawieszenia certyfikatów; unieważnienie certyfikatów i dowodu osobistego po upływie okresu]

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

Art.  32d.  [Kompetencja ministra do zawieszania i cofania zawieszenia certyfikatów]

Certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawiesza i cofa to zawieszenie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art.  32e.  [Wyłączenie stosowania przepisów o zawieszaniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w odniesieniu do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego]

Przepisów art. 32a-32d nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Art.  32f.  [Zawieszenie certyfikatów skutkujące zawieszeniem ważności dowodu osobistego]

Zawieszenie certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Art.  32g.  [Brak skutków prawnych złożenia podpisu osobistego w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego]

Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

Rozdział  4

(uchylony).

Art.  33. 

(uchylony).

Art.  34. 

(uchylony).

Art.  35. 

(uchylony).

Art.  36. 

(uchylony).

Art.  37. 

(uchylony).

Art.  38. 

(uchylony).

Art.  39. 

(uchylony).

Art.  40. 

(uchylony).

Art.  41. 

(uchylony).

Art.  42. 

(uchylony).

Art.  43. 

(uchylony).

Art.  44. 

(uchylony).

Art.  45. 

(uchylony).

Rozdział  5

Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego

Art.  46.  [Wydanie nowego dowodu osobistego]
1. 
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
1)
upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;
2)
zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;
3)
zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4)
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4a)
unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4;
4b)
żądania wymiany dowodu osobistego:
a)
na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
b)
w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
c)
uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
d)
którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;
4c)
ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
5)
przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
5a)
uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego;
5b)
stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
6)
(uchylony);
7)
(uchylony).
2. 
Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
1)
co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
2)
niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 5a.
3. 
(uchylony).
Art.  47.  [Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego]
1. 
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.
2. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.
3a. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz dowodu osobistego.
4. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
4a. 
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
5. 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
6. 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
7. 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
8. 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
9. 
W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
Art.  47a.  [Przesłanie przez konsula zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego]
1. 
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej po przyjęciu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego albo przekazaniu przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego przesyła do organu gminy, który wydał ten dowód, zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.
2. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę zgłoszenia utraty lub uszkodzenia albo datę przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2)
serię i numer dowodu osobistego, o ile są znane;
3)
nazwisko i imię osoby zgłaszającej albo przekazującej znaleziony dowód osobisty wraz z adnotacją o podstawie ustalenia jej tożsamości;
4)
dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-6.
Art.  48.  [Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego]
1. 
Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
2. 
Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
imię ojca;
4)
imię i nazwisko rodowe matki;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
powód zgłoszenia;
7)
oświadczenie o prawdziwości danych, o których mowa w pkt 1-6, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";
8)
własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 - podpis osobisty.
3. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 2 pkt 7, zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art.  48a.  [Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych]
1. 
Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3. 
Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.
4. 
Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-6, oraz dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a i b;
2)
własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
5. 
(uchylony).
Art.  49.  [Znalezienie dowodu osobistego]
1. 
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
2. 
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
3. 
Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.
6. 
Organy, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazują dowód osobisty organowi, który go wydał.
Art.  49a.  [Powiadomienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego]

Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

Art.  50.  [Unieważnienie dowodu osobistego]
1. 
W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2-5b, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.
2. 
O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.
3. 
Unieważnienie dowodu osobistego następuje:
1)
z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
2)
z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32;
3)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;
4)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;
5)
z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;
5a)
z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c;
5b)
z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 32c;
5c)
z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a;
5d)
z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 9;
6)
z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
7)
z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1;
8)
z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
Art.  51.  [Właściwość organu do unieważnienia dowodu osobistego]
1. 
Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest:
1)
organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty;
1a)
organ gminy, do którego zgłoszono podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1;
2)
organ gminy, który wystawił dowód osobisty - w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 32, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy;
3)
organ gminy, który wydał dowód osobisty - gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;
4)
organ gminy wydający nowy dowód osobisty - w pozostałych przypadkach;
5)
minister właściwy do spraw informatyzacji - w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3a i 9;
6)
organ gminy, który otrzymał orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego;
7)
organ gminy lub minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.
2. 
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego lub w wyniku unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3.
Art.  52.  [Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego]
1. 
Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.
2. 
Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.
4. 
(uchylony).
Art.  53.  [Wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych]

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery zawieszonych i unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.

Art.  53a.  [Dowody osobiste podlegające zniszczeniu; stosowanie przepisów o brakowaniu dokumentacji archiwalnej]
1. 
Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste, w szczególności:
1)
nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza dowodu osobistego;
2)
przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49;
3)
nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu.
2. 
Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu błędnej personalizacji blankiety dowodów osobistych.
3. 
Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Art.  53b.  [Przekazywanie ministrowi dowodów osobistych podlegających zniszczeniu]
1. 
Organ gminy przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowody osobiste do zniszczenia nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. 
Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za pośrednictwem poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.
Art.  54.  [Delegacja ustawowa - wzory dowodów i formularzy, postępowanie]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wzór dowodu osobistego,
2)
sposób oznaczania w dowodzie osobistym informacji o braku podpisów,
3)
sposób pobierania odcisków palców,
4)
wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego,
5)
szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku,
6)
szczegółowe wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku składanego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
7)
sposób postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, o którym mowa w art. 48a ust. 1, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego,
8)
sposób postępowania przy odbiorze dowodu osobistego,
9)
wzór formularza odbioru dowodu osobistego,
10)
wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
11)
wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
12)
wzór formularza zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
13)
sposób fizycznego anulowania unieważnionego dowodu osobistego,
14)
tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia albo przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
15)
wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia szerokiej dostępności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Rozdział  6

Rejestr Dowodów Osobistych

Art.  55.  [Rejestr Dowodów Osobistych]
1. 
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. 
Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów Osobistych;
2)
zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów Osobistych;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych uczestniczy w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru Dowodów Osobistych.
5. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6. 
Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym:
1)
organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a)
danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 pkt 1-9 wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię oraz danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2a i 2b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąte i jedenaste oraz lit. e,
b)
daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania,
c)
numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32,
d)
numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52;
1a)
organ gminy, do którego przekazano dowód osobisty, w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste;
2)
minister właściwy do spraw wewnętrznych - w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
6a. 
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych przekazywane są do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.
7. 
W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
7a. 
Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Art.  56.  [Dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych]
1. 
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1)
dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-9, 13 i 15;
2)
fotografię, o której mowa w art. 29;
2a)
odciski palców;
2b)
odwzorowanie podpisu;
3)
dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a)
numer wniosku,
b)
datę złożenia wniosku,
c)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d)
status wniosku,
e)
dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4)
dane dotyczące dowodu osobistego:
a)
serię i numer dowodu osobistego,
b)
datę ważności,
c)
oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d)
status dowodu osobistego:
datę wydania,
datę przekazania do organu gminy,
datę przyjęcia w organie gminy,
datę odbioru przez obywatela,
datę unieważnienia,
przyczynę unieważnienia,
oznaczenie organu unieważniającego,
datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
datę i czas zawieszenia,
oznaczenie organu zawieszającego,
datę i czas cofnięcia zawieszenia,
oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,
status warstwy elektronicznej,
datę zwrotu unieważnionego dowodu osobistego,
oznaczenie organu gminy, do którego zwrócono unieważniony dowód osobisty,
e)
przyczynę wydania dowodu osobistego,
f)
numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g)
numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
4a)
datę przyjęcia w organie gminy dokumentu zawierającego kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;
5)
(uchylony).
6)
dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a)
serię i numer blankietu,
b)
przyczynę wybrakowania blankietu,
c)
datę wybrakowania blankietu,
d)
przyczynę utraty blankietu,
e)
datę utraty blankietu,
f)
datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7)
dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8)
dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.
2. 
Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, które przechowuje się wyłącznie do dnia:
1)
odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty wydania dowodu osobistego, albo
2)
pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania, albo
3)
wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 32.
2a. 
Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
3. 
W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i spersonalizowanych wadliwie.
Art.  56a. 

(uchylony).

Art.  56b.  [Prostowanie lub uzupełnianie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych]

W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2-4 i 6, organy według swojej właściwości przekazują niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Art.  57. 

(uchylony).

Art.  57a. 

(uchylony).

Art.  58. 

(uchylony).

Art.  59.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych,
2)
sposób przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
3)
sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinformatycznych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, weryfikacji przekazywanych danych i zapewnienia właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych oraz konieczność zachowania danych archiwalnych.

Rozdział  7

Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi

Art.  60.  [Właściwość organów przechowujących dokumenty]

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej gromadzą i przechowują dokumentację związaną z dowodami osobistymi.

Art.  61.  [Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi]
1. 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.
2. 
Dokumentacja związana z dowodami osobistymi podlega brakowaniu na zasadach i w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przy czym dla dokumentacji przechowywanej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych lub upoważniony przez niego dyrektor archiwum państwowego.
Art.  62.  [Sposób przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi]
1. 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej została sporządzona.
2. 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.
3. 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie papierowej przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego.
4. 
W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności:
1)
formularz odbioru dowodu osobistego;
2)
nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania;
3)
unieważnione dowody osobiste nieprzekazane posiadaczom lub członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon;
4)
unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie;
5)
dokument zawierający kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.
5. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, mogą być przechowywane poza kopertą dowodową.

Rozdział  8

Udostępnianie danych

Art.  63.  [Zaświadczenie dotyczące danych w rejestrze dowodów osobistych]
1. 
Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 2b, 3, 4, 4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2. 
Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art.  64. 

(uchylony).

Art.  65.  [Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych]
1. 
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem danych biometrycznych w zakresie odcisków palców, udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.
2. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1)
w trybie pełnej teletransmisji danych;
2)
w trybie ograniczonej teletransmisji danych.
3)
(uchylony).
3. 
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
Art.  66.  [Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych za pomocą teletransmisji]
1. 
W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych.
2. 
Udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3. 
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:
1)
organy prokuratury;
2)
organy Policji;
3)
Komendant Główny Straży Granicznej;
3a)
Komendant Straży Marszałkowskiej;
3b)
Komendant Służby Ochrony Państwa;
3c)
Inspektor Nadzoru Wewnętrznego;
4)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
5)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
6)
organy Krajowej Administracji Skarbowej;
7)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
8)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Szef Agencji Wywiadu;
10)
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
11)
Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
12)
(uchylony);
13)
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
13a)
Minister Sprawiedliwości;
13b)
sądy;
14)
organy informacji finansowej;
15)
inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy).
4. 
(uchylony).
Art.  67.  [Odmowa udostępnienia danych z rejestru dowodów osobistych]

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w art. 66 ust. 2.

Art.  68.  [Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji]
1. 
Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.
2. 
W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
seria i numer dowodu osobistego;
5)
data wydania dowodu osobistego;
6)
termin ważności dowodu osobistego.
3. 
Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, oraz po spełnieniu następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
3a. 
W przypadku złożenia wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podmiot dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3, utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie braku możliwości uzyskania tych dokumentów w postaci elektronicznej - elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Organ rozpatrujący wniosek może żądać okazania oryginału dokumentu utrwalonego w postaci papierowej, z którego sporządzono elektroniczną kopię, jeżeli złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
4. 
Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są uprawnione:
1)
podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;
2)
inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes faktyczny.
5. 
Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.
6. 
Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się odpłatnie.
Art.  69.  [Kontrola]
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać kontrole podmiotów wymienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów określonych w art. 68 ust. 3.
2. 
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3. 
Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4. 
Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1)
okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2)
okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5. 
Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.
Art.  70.  [Delegacja ustawowa - przeprowadzanie kontroli]

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia istnienia interesu faktycznego do uzyskania danych oraz konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania kontroli.

Art.  71.  [Odmowa i cofnięcie zgody na udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji]

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w art. 68 ust. 3 i ust. 4 pkt 2.

Art.  72.  [Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym]
1. 
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2. 
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1)
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a)
podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11,
b)
sądy;
2)
inne podmioty - jeżeli:
a)
wykażą w tym interes prawny, lub
b)
wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
Art.  73.  [Koszty udostępnienia danych z rejestru dowodów osobistych w trybie jednostkowym]
1. 
Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.
2. 
Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.
3. 
Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Art.  74.  [Dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych]
1. 
Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.
2. 
Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny.
Art.  75.  [Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi]
1. 
Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 5.
2. 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. 
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
1)
podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11;
2)
sądy;
3)
inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.
4. 
Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
5. 
Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
Art.  76.  [Opłaty za udostępnianie danych]

Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa.

Art.  77.  [Delegacja ustawowa - opłaty za udostępnianie danych]
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz sposób dokumentowania wniesienia opłaty.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się konieczność zróżnicowania opłat w zależności od sposobu, trybu i zakresu udostępniania danych oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich udostępniania, przy czym opłata za każdorazowe udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji nie może być wyższa niż 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), zaś opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie może być wyższa niż 1% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Art.  78.  [Delegacja ustawowa - wzory wniosków]

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:

1)
wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym,
2)
wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych,
3)
wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,
4)
wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozdział  9

Przepisy karne

Art.  79.  [Przepis karny]

Kto:

1)
uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
2)
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
3)
nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Art.  80.  [Tryb orzekania]

Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328).

Rozdział  10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  81. 

(uchylony).

Art.  82. 

(uchylony).

Art.  83. 

(utracił moc).

Art.  84. 

(uchylony).

Art.  85. 

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  86. 

(uchylony).

Art.  87. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Rozdział  11

Przepisy przejściowe i końcowe

Art.  88.  [Okres ważności dotychczasowych dowodów osobistych]

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Art.  89.  [Zameldowanie]
1. 
Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
2. 
Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Art.  90.  [Postępowania niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy]

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art.  91.  [Likwidacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych]
1. 
Z dniem 1 marca 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
2. 
Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.
3. 
Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.
Art.  92.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm. 1 ).

Art.  93.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1043, z 2007 r. poz. 125, z 2008 r. poz. 416, 1056, 1198 i 1414, z 2009 r. poz. 120, 306, 595 i 1777, z 2010 r. poz. 1593, z 2011 r. poz. 1195, z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407 oraz z 2013 r. poz. 1650.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.671 t.j.

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Dowody osobiste.
Data aktu: 06/08/2010
Data ogłoszenia: 25/03/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2015