Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 2438) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.
§  2. 
1. 
Przenosi się, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2022, planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 25 - Kultura fizyczna do części 46 - Zdrowie, w kwocie 3450 tys. zł.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, W TYM WYNAGRODZEŃ

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. zł
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
25 Kultura fizyczna 3 450
926 Kultura fizyczna 3 400
92604 Instytucje kultury fizycznej 3 400
2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 2 600
2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 800
750 Administracja publiczna 50
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 50
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 41
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1
46 Zdrowie 3 450
851 Ochrona Zdrowia 3 400
85195 Pozostała działalność 3 400
2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 2 600
2840 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 800
750 Administracja publiczna 50
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 50
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 41
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w tys. zł
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
25 Kultura fizyczna 41
750 Administracja publiczna 41
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 41
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 41
46 Zdrowie 41
750 Administracja publiczna 41
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 41
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 41

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.636

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.
Data aktu: 16/03/2022
Data ogłoszenia: 18/03/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2022, 19/03/2022