Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. poz. 2154) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) kosztów pośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w zakresie kosztów eksploatacyjnych, w tym kosztów administracyjno-gospodarczych funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego;",

b)
dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) kalkulację rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni w zakresie:

a) kosztów osobowych,

b) wydatków technicznych.";

2)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w spisie treści rozdział XV otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ XV .....................................................................................

KALKULACJA ROCZNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA DYSPOZYTORNI MEDYCZNYCH ZA ROK POPRZEDNI ....................................

15.1. Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, z wyszczególnieniem kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich ...........................

15.2. Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni ..................... ",

b)
w Części II:
rozdział XV otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ XV

KALKULACJA ROCZNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA DYSPOZYTORNI MEDYCZNYCH ZA ROK POPRZEDNI

15.1. Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, z wyszczególnieniem kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich.

15.2. Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni.",

w wykazie załączników do Części II Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa .......1) wyrazy "Tabela nr 22 - Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni." zastępuje się wyrazami

"Tabela nr 22 - Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni. Tabela nr 23 - Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni.",

c)
w załącznikach do Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 1) w pkt 2:
tabela nr 22 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
dodaje się tabelę nr 23 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela nr 22 - Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za rok poprzedni
Rejon operacyjny Lp. Rodzaj kosztów Tytuł kosztów Specjalistyczny zespól ratownictwa medycznego (ZRM S) Podstawowy zespól ratownictwa medycznego (ZRMP)
Udział w średniej stawce dobowej na 1 ZRM S wynikającej z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) Udział w średniej stawce dobowej na 1 ZRM P wynikającej z umowy z NFZ
kwotowy procentowy kwotowy procentowy
1 koszty bezpośrednie koszty eksploatacyjne materiały (paliwo, części zamienne)
2 amortyzacja
3 leki i sprzęt medyczny
4 pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia itp.)
5 RAZEM
6 koszty osobowe średnie wynagrodzenie lekarza systemu w przeliczeniu na etat -
7 średnie wynagrodzenie ratownika medycznego w przeliczeniu na etat
8 średnie wynagrodzenie pielęgniarki systemu w przeliczeniu na etat
9 średnie wynagrodzenie kierowcy w przeliczeniu na etat
10 RAZEM
Razem
11 koszty pośrednie koszty eksploatacyjne koszty administracyjno-gospodarcze funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego
12 pozostałe koszty
13 RAZEM
Razem koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
14 Rodzaj zespołu ratownictwa medycznego ZRM S ZRMP
średnia stawka (dobowa) na 1 zespól ratownictwa medycznego na podstawie umowy z NFZ
średnie faktyczne (dobowe) koszty na 1 zespól ratownictwa medycznego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela nr 23 - Kalkulacja rocznych kosztów funkcjonowania dyspozytorni medycznych za rok poprzedni
Kod dyspozytorni medycznej Liczba dni funkcjonowania dyspozytorni medycznych w roku Liczba ludności obsługiwanej przez dyspozytornie medyczne Liczba stanowisk dyspozytorów medycznych w danej lokalizacji, w tym stanowisko głównego dyspozytora medycznego Liczba dyspozytorów medycznych wykonujących zadania w danej lokalizacji Liczba etatów przeliczeniowych dyspozytorów medycznych, głównych dyspozytorów medycznych i ich zastępców Liczba obsługiwanych zespołów ratownictwa medycznego w dobokaretkach Koszty osobowe funkcjonowania dyspozytorni medycznej Wydatki techniczne Roczny koszt funkcjonowania dyspozytorni medycznej UWAGI
Okres funkcjonowan (data w formacie rrrr-mm-dd) wynagrodzenia dyspozytorów medycznych (bez dyspozytorów głównych i ich zastępców) - razem wynagrodzenia zastępców głównego dyspozytora medycznego - razem wynagrodzenia głównych dyspozytorów medycznych - razem wynagrodzenie zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej wynagrodzenie kierownika dyspozytorni medycznej wynagrodzenie psychologa pozostałe koszty osobowe koszty bieżące Koszty majątkowe inwestycyjne
'U

O

o

Q

liczba stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących w godzinach 7.00-18.59 liczba stanowisk dyspozytorów medycznych, wysyłających w godzinach 7.00-18.59 liczba stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących w godzinach 19.00-6.59 liczba stanowisk dyspozytorów medycznych, wysyłających w godzinach 19.00-6.59 zakupy wydatki inwestycyjne
RAZEM:
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.634

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Data aktu: 16/03/2022
Data ogłoszenia: 18/03/2022
Data wejścia w życie: 19/03/2022