Opłaty związane z oceną materiału siewnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób ustalania i wysokość opłat za:
a)
dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego,
b)
pobranie urzędowych prób, dokonanie oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz pobranie prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
c)
dokonanie ponownej oceny polowej i ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego,
d)
udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego,
e)
udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego,
f)
udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych,
g)
udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego,
h)
przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
i)
wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego,
j)
wydanie etykiet i plomb urzędowych,
k)
wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
2)
sposób uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
Wysokość opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem:
1)
w przypadku dokonania oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego:
a)
kosztów materiałów niezbędnych do założenia i prowadzenia poletek kontrolnych,
b)
metodyki oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin i gatunków;
2)
w przypadku pobrania urzędowych prób materiału siewnego oraz pobrania prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany:
a)
metodyki pobierania prób materiału siewnego obowiązującej dla danego gatunku,
b)
kosztów sprzętu lub materiałów, niezbędnych do pobrania próby,
c)
kosztów dojazdu do miejsca pobrania próby;
3)
w przypadku dokonania oceny polowej materiału siewnego:
a)
wielkości powierzchni ocenianej plantacji, przyjmując jako podstawową jednostkę powierzchni 10 ha, a dla upraw pod osłonami 1 m2,
b)
metodyki oceny polowej obowiązującej dla ocenianego gatunku,
c)
kosztów dojazdu do plantacji nasiennej;
4)
w przypadku dokonania oceny laboratoryjnej materiału siewnego:
a)
zakresu badań dla ocenianego gatunku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie,
b)
metodyki oceny laboratoryjnej obowiązującej dla ocenianego gatunku,
c)
zużycia odczynników, materiałów i energii, niezbędnych do dokonania oceny;
5)
w przypadku udzielenia akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego, udzielenia akredytacji do pobierania prób materiału siewnego oraz upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych:
a)
zakresu akredytacji lub upoważnienia,
b)
kosztów administracyjno-biurowych;
6)
w przypadku udzielenia zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego:
a)
dokonania wstępnych badań i kalibracji urządzenia,
b)
kosztów administracyjno-biurowych;
7)
w przypadku przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie:
a)
kosztów przygotowania części praktycznej egzaminu,
b)
kosztów przygotowania części teoretycznej egzaminu;
8)
w przypadku wydania świadectwa mieszanki materiału siewnego - kosztów administracyjno-biurowych;
9)
w przypadku wydania etykiet i plomb urzędowych - kosztów administracyjno-biurowych;
10)
w przypadku wykonywania czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie:
a)
rodzaju akredytacji,
b)
kosztów administracyjno-biurowych.
§  3. 
1. 
Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wnosi się na rachunek bieżący dochodów wskazany w rachunku wystawionym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.
2. 
Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-k, wnosi się na rachunek bieżący dochodów wskazany w rachunku wystawionym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, albo w kasie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.
§  4. 
1. 
Za dokonanie ponownej oceny polowej lub ponownej oceny laboratoryjnej materiału siewnego wysokość opłat zwiększa się o 50%, z wyłączeniem ponownej oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka, w przypadku której wysokość opłaty zwiększa się o 100%.
2. 
Dowód wpłaty za dokonanie oceny, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje identyfikujące przedmiot ponownej oceny, w szczególności numer świadectwa oceny polowej materiału siewnego lub informacji o dyskwalifikacji, stopień kwalifikacji, nazwę odmiany lub numer partii materiału siewnego.
§  5. 
Za dokonanie oceny laboratoryjnej nasion zaprawianych lub powlekanych wysokość opłat zwiększa się o 50%.
§  6. 
Wysokość opłat za:
1)
dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
pobranie urzędowych prób materiału siewnego oraz pobranie prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
dokonanie oceny polowej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
dokonanie oceny laboratoryjnej materiału siewnego jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego, wydanie etykiet i plomb urzędowych jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego, udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego, udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych, przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób materiału siewnego, wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY TOŻSAMOŚCI ORAZ CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBRANIE URZĘDOWYCH PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ POBRANIE PRÓB GLEBY I PODŁOŻA, W KTÓRYCH JEST WYTWARZANY MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI KATEGORII ELITARNY I KATEGORII KWALIFIKOWANY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY POLOWEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA DOKONANIE OCENY LABORATORYJNEJ MATERIAŁU SIEWNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTWA MIESZANKI MATERIAŁU SIEWNEGO, WYDANIE ETYKIET I PLOMB URZĘDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELENIE AKREDYTACJI DO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, UDZIELENIE AKREDYTACJI DO DOKONYWANIA OCENY MATERIAŁU SIEWNEGO, UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH, PRZEPROWADZENIE EGZAMINU, O KTÓRYM MOWA W ART. 75 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE, UDZIELENIE ZGODY NA POBIERANIE PRÓB ZA POMOCĄ URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓB MATERIAŁU SIEWNEGO, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W RAMACH NADZORU NAD AKREDYTOWANYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81 USTAWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 R. O NASIENNICTWIE

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 88), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. poz. 2246) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.630 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opłaty związane z oceną materiału siewnego.
Data aktu: 04/12/2017
Data ogłoszenia: 17/03/2022
Data wejścia w życie: 30/12/2017