Zmiana ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

USTAWA
z dnia 24 lutego 2022 r.
o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

Art.  1. 

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. poz. 2389) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 7:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić spółce, o której mowa w art. 9, oraz podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 6, dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie i realizację przedsięwzięć.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W latach 2022 i 2023 minister właściwy do spraw transportu może udzielić podmiotom określonym w art. 2 ust. 1, wskazanym w programie, o którym mowa w ust. 7, dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć.";

2)
w art. 33:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 960 mln zł, w tym w:

1) 2022 r. - do kwoty 536,6 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 423,4 mln zł;

3) w latach 2024-2031 - 0 zł.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, w:

1) 2022 r. - do kwoty 292 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 318 mln zł.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, w:

1) 2022 r. - do kwoty 244,6 mln zł;

2) 2023 r. - do kwoty 105,4 mln zł.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok maksymalnego limitu wydatków wprowadza się mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji Igrzysk lub przygotowanie i realizację przedsięwzięć.",

d)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, jest w zakresie wydatków, o których mowa w:

1) ust. 2 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;

2) ust. 2a - minister właściwy do spraw transportu.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.616

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
Data aktu: 24/02/2022
Data ogłoszenia: 16/03/2022
Data wejścia w życie: 17/03/2022