Procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniach Komisji Europejskiej odnoszących się do wymagań dotyczących ekoprojektu, oraz sposób oznakowania tych wyrobów.
§  2. 
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do wyrobów wykorzystujących energię, w szczególności do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513 i 1924).
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do środków przewozu osób lub rzeczy.
§  3. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
wyrób wykorzystujący energię - rzecz mającą wpływ na zużycie energii podczas jej użytkowania, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu, w tym część wymienną montowaną do tej rzeczy, która jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku użytkownikowi końcowemu jako oddzielna część i której ekologiczność może być oceniana oddzielnie;
2)
energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci i paliwa stałe, ciekłe, gazowe będące nośnikami energii chemicznej oraz energię: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną, wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu;
3)
aspekt środowiskowy - element lub funkcję wyrobu wykorzystującego energię, które mogą wchodzić we wzajemną reakcję ze środowiskiem podczas cyklu życia tego wyrobu;
4)
cykl życia wyrobu - kolejne i połączone ze sobą etapy istnienia wyrobu wykorzystującego energię, od wykorzystania surowca użytego do jego wytwarzania do ostatecznego unieszkodliwienia tego wyrobu;
5)
ekologiczność - wyniki zarządzania przez producenta aspektami środowiskowymi zamieszczone w dokumentacji technicznej wyrobu wykorzystującego energię;
6)
poprawa ekologiczności - działania zmierzające do udoskonalania ekologiczności kolejnych generacji wyrobu wykorzystującego energię, dotyczące wszystkich lub części aspektów środowiskowych tego wyrobu;
7)
ekoprojekt - aspekty środowiskowe uwzględniane podczas projektowania wyrobu wykorzystującego energię w celu poprawy jego ekologiczności w trakcie cyklu życia wyrobu;
8)
profil ekologiczny - opis mierzalnych parametrów wyrobu wykorzystującego energię, istotnych ze względu na oddziaływanie tego wyrobu na środowisko w trakcie cyklu życia wyrobu.
§  4. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem wyrobu wykorzystującego energię do obrotu lub oddaniem go do użytku:
1)
zapewnia:
a)
że wyrób wykorzystujący energię spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu,
b)
że dostępna jest odpowiednia dokumentacja techniczna, o której mowa w § 8 ust. 3,
c)
informacje, o których mowa w § 8 ust. 4;
2)
przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 7;
3)
sporządza deklarację zgodności, o której mowa w § 10;
4)
umieszcza na wyrobie wykorzystującym energię oznakowanie CE, o którym mowa w § 11.
§  5. 
Dopuszcza się możliwość prezentacji na targach, wystawach i innych pokazach wyrobów wykorzystujących energię, które nie spełniają wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli na widocznym miejscu będzie podana informacja, że wyroby te nie są zgodne z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu i nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku, dopóki producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie doprowadzi do ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.
§  6. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel podejmuje działania w celu zapewnienia, że wyrób wykorzystujący energię zostanie wyprodukowany zgodnie z projektem oraz mającymi do niego zastosowanie wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.
§  7. 
W celu poświadczenia zgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności:
1)
wewnętrzną kontrolę projektu wyrobu wykorzystującego energię;
2)
system zarządzania.
§  8. 
1. 
Wewnętrzna kontrola projektu wyrobu wykorzystującego energię jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, że wyrób wykorzystujący energię spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu.
2. 
Producent sporządza dokumentację techniczną zawierającą informacje potwierdzające zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, zwaną dalej "dokumentacją techniczną".
3. 
Dokumentacja techniczna zawiera w szczególności:
1)
ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;
2)
wyniki odpowiednich analiz wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych analiz lub literatury źródłowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzystywane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;
3)
profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z wymagań dotyczących ekoprojektu;
4)
opis elementów wyrobu wykorzystującego energię związanych z aspektami środowiskowymi tego wyrobu na etapie projektu;
5)
wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo;
6)
opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie zawierają w całości tych wymagań;
7)
kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu wyrobu wykorzystującego energię, o których mowa w ust. 4;
8)
wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z metodami badań określonymi w wymaganiach dotyczących ekoprojektu.
4. 
Producent zamieszcza w dokumentacji technicznej kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych wyrobu wykorzystującego energię mających wpływ na używanie wyrobu, w szczególności informacji:
1)
dotyczących procesu produkcji wyrobu wykorzystującego energię;
2)
przeznaczonych dla użytkownika końcowego dotyczących:
a)
charakterystyki środowiskowej i działania wyrobu wykorzystującego energię; informacje te producent dołącza do wyrobu wykorzystującego energię podczas wprowadzania go do obrotu,
b)
sposobu instalacji, używania i konserwowania wyrobu wykorzystującego energię, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania tego wyrobu na środowisko i zapewnienia długiego okresu cyklu życia wyrobu,
c)
możliwości zastosowania części zamiennych do wyrobu wykorzystującego energię oraz modernizacji wyrobu;
3)
dotyczących demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania wyrobu wykorzystującego energię z powodu upływu terminu jego używania.
§  9. 
1. 
System zarządzania jest procedurą, poprzez którą producent dokonuje oceny zgodności danego wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.
2. 
Producent wykazuje zgodność wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, dokonując oceny celów i wskaźników ekologiczności tego wyrobu, mając na celu poprawę jego ekologiczności.
3. 
Zastosowane przez producenta środki mające na celu poprawę ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię oraz ustalenie jego profilu ekologicznego, jeżeli jest on wymagany, muszą być udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w formie pisemnych procedur i instrukcji na etapie projektowania tego wyrobu oraz jego produkcji.
4. 
Procedury i instrukcje, o których mowa w ust. 3, zawierają w szczególności opis:
1)
dokumentów, które należy sporządzić, aby wykazać zgodność wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu oraz udostępnić;
2)
celów i wskaźników ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię oraz struktury organizacyjnej, odpowiedzialności i uprawnień do zarządzania zasobami;
3)
testów i kontroli wykonywanych po zakończeniu procesu produkcji wyrobu wykorzystującego energię w celu weryfikacji jego ekologiczności w stosunku do wskaźników ekologiczności;
4)
procedur kontroli i aktualizacji wymaganej dokumentacji;
5)
metod weryfikacji wdrażania i skuteczności systemu zarządzania.
5. 
Producent powinien ustanowić i utrzymywać:
1)
procedury dotyczące ustalenia profilu ekologicznego wyrobu wykorzystującego energię;
2)
wskaźniki ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię uwzględniające wymagania technologiczne oraz techniczne i ekonomiczne;
3)
program dotyczący osiągnięcia wskaźników, o których mowa w pkt 2.
6. 
Dokumentacja dotycząca systemu zarządzania zawiera w szczególności:
1)
udokumentowane i zdefiniowane zadania mające na celu zapewnienie ekologiczności wyrobu wykorzystującego energię;
2)
sprawozdawczość związaną z przeglądem i udoskonalaniem funkcjonalności wyrobu wykorzystującego energię;
3)
dokumenty wykazujące przeprowadzenie kontroli projektu i zastosowane techniki weryfikacji oraz procesy i środki stosowane podczas projektowania wyrobu wykorzystującego energię;
4)
informacje opisujące główne elementy systemu zarządzania i procedury kontroli dokumentów, określone przez producenta wyrobu wykorzystującego energię.
7. 
Dokumentacja dotycząca wyrobu wykorzystującego energię zawiera w szczególności:
1)
ogólny opis wyrobu wykorzystującego energię oraz jego przeznaczenie;
2)
wyniki odpowiednich studiów wykonanych przez producenta z zakresu oceny środowiskowej lub odniesienia do innych studiów lub literatury źródłowej dotyczącej oceny środowiskowej, wykorzystywane przez producenta podczas dokonywania oceny, dokumentowania i określania rozwiązań dotyczących projektu wyrobu wykorzystującego energię;
3)
profil ekologiczny, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z wymagań dotyczących ekoprojektu;
4)
dokumenty opisujące wyniki wykonywanych pomiarów w zakresie wymagań dotyczących ekoprojektu, w tym dane o zgodności tych wyników z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu;
5)
wykaz odpowiednich norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo;
6)
opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących ekoprojektu, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie zawierają w całości tych wymagań;
7)
kopię informacji dotyczących aspektów środowiskowych projektu wyrobu, o których mowa w § 8 ust. 4.
8. 
Producent stosujący do oceny zgodności wyrobu wykorzystującego energię system zarządzania:
1)
podejmuje działania, aby wyrób wykorzystujący energię został wyprodukowany zgodnie z projektem oraz wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, które mają do niego zastosowanie;
2)
sporządza i stosuje procedury związane z badaniem i postępowaniem w przypadku niezgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu, a także wdraża zmiany w udokumentowanych procedurach wynikających z działań korygujących;
3)
wykonuje, co najmniej raz na trzy lata, wewnętrzny audyt systemu zarządzania.
§  10. 
1. 
Po pozytywnym wyniku oceny zgodności wyrobu wykorzystującego energię z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu producent lub jego upoważniony przedstawiciel sporządza deklarację zgodności.
2. 
Deklaracja zgodności powinna zawierać:
1)
imię, nazwisko (nazwę) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
2)
opis i dane identyfikacyjne wyrobu wykorzystującego energię;
3)
odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie;
4)
odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie;
5)
odniesienie do innych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących umieszczania oznakowania CE, jeżeli ma to zastosowanie;
6)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. 
Deklaracja zgodności może obejmować jeden lub więcej wyrobów wykorzystujących energię.
4. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel udostępnia dokumentację dotyczącą wyrobów wykorzystujących energię oraz wyników dokonanej oceny zgodności tych wyrobów z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wniosku organu dokonującego kontroli wyrobów.
§  11. 
1. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na wyrobie wykorzystującym energię oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego wyrobu z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu.
2. 
Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na wyrobie wykorzystującym energię, a w przypadku braku takiej możliwości - na jego opakowaniu oraz na towarzyszących dokumentach: instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, czytelne i nieusuwalne.
3. 
Inne znaki mogą być umieszczane na wyrobie wykorzystującym energię, jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym pod warunkiem, że nie zmniejszają widoczności i czytelności znaku CE oraz nie sugerują tego znaku.
4. 
Wzór oznakowania CE określa załącznik do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
W przypadku gdy wyrób wykorzystujący energię podlega także przepisom innych rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, które przewidują oznakowanie CE, oznakowanie to wskazuje, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tych przepisach.
2. 
W przypadku gdy przepisy co najmniej jednego z rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, zezwalają producentowi na wybór przepisów, które zastosuje, oznakowanie CE wskazuje zgodność wyrobu wykorzystującego energię jedynie z przepisami zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku producent podaje w dokumentach, informacjach lub instrukcjach, dołączonych do tego wyrobu, które przepisy zostały zastosowane.
§  13. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz. U. poz. 929).
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE składa się z liter "CE" o poniższych kształtach:

wzór

W przypadku pomniejszania lub powiększania oznakowania CE należy zachować proporcje podane na powyższym rysunku.

Elementy oznakowania CE powinny mieć tę samą wysokość, która nie może być mniejsza niż 5 mm.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.599 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Procedury oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania.
Data aktu: 17/12/2010
Data ogłoszenia: 15/03/2022
Data wejścia w życie: 26/01/2011