Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu:

"§ 2b. 1. Policjant pełniący służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy od 2 do 7 uzyskuje wyższą grupę zaszeregowania po upływie okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku służbowym.

2. Wyższą grupą zaszeregowania, o której mowa w ust. 1, jest grupa zaszeregowania bezpośrednio wyższa od grupy zaszeregowania stanowiska służbowego zajmowanego przez policjanta.

3. W przypadku upływu każdego kolejnego okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy od 2 do 7, liczonego od dnia uzyskania wyższej grupy zaszeregowania, o której mowa w ust. 1, policjant uzyskuje kolejną wyższą grupę zaszeregowania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym nową grupę zaszeregowania określa się w relacji do grupy zaszeregowania dotychczas uzyskanej.

4. W trybie, o którym mowa w ust. 1 i 3, policjant nie może uzyskać grupy zaszeregowania wyższej niż 8.

5. Uzyskanie przez policjanta w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 3, wyższej grupy zaszeregowania jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiadającego tej grupie zaszeregowania mnożnika kwoty bazowej, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w kolumnie oznaczonej lit. "D", oraz odpowiadającego stanowiskom służbowym zaszeregowanym do tej grupy policyjnego stopnia etatowego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Policjant zachowuje zaszeregowanie do grupy uzyskanej w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 3, w przypadku mianowania go bądź przeniesienia na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy niższej od dotychczas uzyskanej - do czasu uzyskania grupy zaszeregowania wyższej od zachowanej. Zachowana grupa zaszeregowania podlega wzrostowi w trybie, o którym mowa w ust. 3.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do policjanta przeniesionego w trybie określonym w art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 lub ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

8. W przypadku zmiany stanowiska służbowego w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, za okres służby na tym samym stanowisku uznaje się także okres:

1) pozostawania w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego;

2) służby na stanowisku zaszeregowanym do tej samej grupy co grupa zaszeregowania dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego;

3) służby na stanowisku zaszeregowanym do wyższej grupy niż grupa zaszeregowania dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli grupa zaszeregowania nowego stanowiska służbowego jest równa grupie zaszeregowania uzyskanej w trybie, o którym mowa w ust. 1 albo 3, bądź od niej niższa;

4) służby na stanowisku zaszeregowanym do niższej grupy niż grupa zaszeregowania dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 7.

9. Okres służby, o którym mowa w ust. 1 albo 3, podlega wydłużeniu do czasu:

1) uzyskania przez policjanta wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na stanowisku służbowym zaszeregowanym do uzyskiwanej wyższej grupy;

2) upływu okresu jednego roku od dnia wydania wobec policjanta ostatecznej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) prawomocnego zakończenia wszczętego przeciwko policjantowi postępowania w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowania dyscyplinarnego;

4) zatarcia wymierzonej policjantowi kary dyscyplinarnej;

5) upływu okresu jednego roku od dnia uprawomocnienia się wydanego w stosunku do policjanta orzeczenia sądu o skazaniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

10. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, do uzyskiwanej wyższej grupy są zaszeregowane stanowiska służbowe związane z różnymi wymaganiami co do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub stażu służby, za wystarczające uznaje się spełnienie wszystkich wymagań związanych z jednym z tych stanowisk.

11. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 lub 3, nie wlicza się okresu:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub jeżeli w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną albo jeżeli w tym postępowaniu odstąpiono od jego ukarania;

2) urlopu wychowawczego;

3) urlopu bezpłatnego;

4) innej nieobecności trwającej co najmniej sześć miesięcy, z wyjątkiem nieobecności z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego oraz zwolnienia lekarskiego, o którym mowa w art. 121b ust. 5 pkt 1-3 i 8 oraz ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli:
a)
w wierszu oznaczonym lp. 7 w kolumnie "Stopień etatowy" wyraz "inspektor" zastępuje się wyrazem "nadinspektor",
b)
w wierszach oznaczonych lp. 79-82 w kolumnie "Stopień etatowy" wyraz "nadkomisarz" zastępuje się wyrazem "podinspektor",
c)
w wierszach oznaczonych lp. 92 i 93 w kolumnie "Stopień etatowy" wyraz "komisarz" zastępuje się wyrazem "nadkomisarz",
d)
w wierszach oznaczonych lp. 94-98 w kolumnie "Stopień etatowy" wyrazy "aspirant sztabowy" zastępuje się wyrazem "nadkomisarz",
e)
w wierszu oznaczonym lp. 107 w kolumnie "Stopień etatowy" wyrazy "starszy aspirant" zastępuje się wyrazami "aspirant sztabowy",
f)
w wierszu oznaczonym lp. 108 w kolumnie "Stopień etatowy" wyrazy "sierżant sztabowy" zastępuje się wyrazami "aspirant sztabowy".
§  2. 
Policjant pełniący w dniu 1 stycznia 2022 r. służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy 2 albo pozostający w tym dniu w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z takiego stanowiska uzyskuje z tym dniem 3 grupę zaszeregowania.
§  3. 
Policjant pełniący w dniu 1 stycznia 2022 r. służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy 3 albo pozostający w tym dniu w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z takiego stanowiska uzyskuje z tym dniem 4 grupę zaszeregowania.
§  4. 
Policjant pełniący w dniu 1 stycznia 2022 r. służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy 4 albo pozostający w tym dniu w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z takiego stanowiska uzyskuje z tym dniem 5 grupę zaszeregowania.
§  5. 
Uzyskanie przez policjanta, o którym mowa w § 2, § 3 albo § 4, odpowiedniej grupy zaszeregowania wskazanej w tych przepisach następuje nie wcześniej niż z dniem:
1)
upływu okresu jednego roku od dnia wydania wobec niego ostatecznej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2)
prawomocnego zakończenia wszczętego przeciwko niemu postępowania w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowania dyscyplinarnego;
3)
zatarcia wymierzonej mu kary dyscyplinarnej;
4)
upływu okresu jednego roku od dnia uprawomocnienia się wydanego w stosunku do niego orzeczenia sądu o skazaniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
§  6. 
Wyższa grupa zaszeregowania, o której mowa w § 2, § 3 albo § 4, podlega wzrostowi w trybie, o którym mowa w § 2b ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  7. 
Uzyskanie przez policjanta, o którym mowa w § 2, § 3 albo § 4, wyższej grupy zaszeregowania jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiadającego tej grupie zaszeregowania mnożnika kwoty bazowej, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz odpowiadającego stanowiskom zaszeregowanym do tej grupy policyjnego stopnia etatowego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  8. 
1. 
Policjant, o którym mowa w § 2, § 3 albo § 4, zachowuje odpowiednią grupę zaszeregowania uzyskaną na podstawie tych przepisów w przypadku przeniesienia go na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy niższej od dotychczas uzyskanej - do czasu uzyskania grupy zaszeregowania wyższej od zachowanej. Zachowana grupa zaszeregowania podlega wzrostowi w trybie, o którym mowa w § 2b ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przeniesionego w trybie określonym w art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 lub ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  9. 
1. 
Policjant pełniący w dniu 1 stycznia 2022 r. służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy 5 albo pozostający w tym dniu w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z takiego stanowiska uzyskuje 6 grupę zaszeregowania zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2.
2. 
Przełożony właściwy w sprawach osobowych sporządza w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia imienny wykaz obejmujący wszystkich policjantów pełniących w dniu 1 stycznia 2022 r. służbę na stanowisku służbowym zaszeregowanym do grupy 5 oraz pozostających w tym dniu w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych po zwolnieniu z takiego stanowiska. Wykaz jest sporządzany z zastosowaniem podziału policjantów na 4 grupy o takiej samej albo różniącej się o jedną wartość liczbie policjantów, przyporządkowując każdej grupie policjantów objętych wykazem różny termin uzyskania wyższej grupy zaszeregowania, o której mowa w ust. 1, wyznaczony odpowiednio na dzień 1 stycznia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. albo 1 stycznia 2025 r.
3. 
Podział policjantów objętych wykazem na grupy, o których mowa w ust. 2, następuje z uwzględnieniem ich stażu służby w Policji oraz oceny wywiązywania się przez nich z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu tych zadań i czynności oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjantów kwalifikacji zawodowych.
4. 
O terminie uzyskania przez policjanta wyższej grupy zaszeregowania wynikającym z wykazu, o którym mowa w ust. 2, przełożony właściwy w sprawach osobowych lub inny wskazany przez niego przełożony zawiadamia policjanta w terminie 30 dni od dnia sporządzenia wykazu.
§  10. 
Uzyskanie przez policjanta wyższej grupy zaszeregowania, o której mowa w § 9, następuje nie wcześniej niż z dniem:
1)
upływu okresu jednego roku od dnia wydania wobec niego ostatecznej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
2)
prawomocnego zakończenia wszczętego przeciwko niemu postępowania w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowania dyscyplinarnego;
3)
zatarcia wymierzonej mu kary dyscyplinarnej;
4)
upływu okresu jednego roku od dnia uprawomocnienia się wydanego w stosunku do niego orzeczenia sądu o skazaniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego.
§  11. 
Wyższa grupa zaszeregowania, o której mowa w § 9, podlega wzrostowi w trybie, o którym mowa w § 2b ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  12. 
Uzyskanie przez policjanta, o którym mowa w § 9, wyższej grupy zaszeregowania jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiadającego tej grupie zaszeregowania mnożnika kwoty bazowej, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz odpowiadającego stanowiskom zaszeregowanym do tej grupy policyjnego stopnia etatowego, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  13. 
1. 
Policjant, o którym mowa w § 9, zachowuje grupę zaszeregowania uzyskaną na podstawie tego przepisu w przypadku przeniesienia go na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy niższej od dotychczas uzyskanej - do czasu uzyskania grupy zaszeregowania wyższej od zachowanej. Zachowana grupa zaszeregowania podlega wzrostowi w trybie, o którym mowa w § 2b ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przeniesionego w trybie określonym w art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 lub ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§  14. 
Do okresu służby, o którym mowa w § 2b ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie wlicza się okresu służby przed dniem 1 stycznia 2022 r.
§  15. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636, z 2020 r. poz. 599 i 1988 oraz z 2022 r. poz. 106 i 336.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.580

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 11/03/2022
Data wejścia w życie: 12/03/2022