Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.";

2)
w § 6 uchyla się pkt 1 i 2;
3)
w § 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 6 pkt 1-3, 5, 6 i 8-11" zastępuje się wyrazami "§ 6 pkt 3, 5, 6 i 8-11";
4)
w § 8:
a)
pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

2) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

3) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

4) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);",

c)
pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);",

d)
po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;";

5)
w § 10:
a)
w pkt 2 uchyla się lit. a,
b)
w pkt 3:
po lit. a dodaje się lit. aa-af w brzmieniu:

"aa) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

ab) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

ad) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

ae) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

af) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA), ",

po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

bb) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne, ";

6)
w § 11:
a)
uchyla się pkt 19 i 20,
b)
uchyla się pkt 29,
c)
pkt 30-33 otrzymują brzmienie:

"30) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

31) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

32) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);",

d)
pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);",

e)
pkt 38a otrzymuje brzmienie:

"38a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);",

f)
po pkt 39a dodaje się pkt 39b w brzmieniu:

"39b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;";

7)
w § 12 w ust. 2:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 11 pkt 2-27 i 29-48" zastępuje się wyrazami "§ 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27 i 30-48",
b)
w pkt 5:
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) poz. 38 lub 40 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) - w przypadku wariantu formularza oznaczonego liczbą 19 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 2239), ",

dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) - w przypadku wariantu formularza oznaczonego liczbą 20 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 1343)".

§  2. 
1. 
Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.
2. 
Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.
3. 
Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 9a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.
4. 
Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 30-33 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.
5. 
Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 35 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.
6. 
Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 38a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze w zakresie § 10 pkt 3 lit. aa-ae, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.554

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 08/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022, 09/03/2022