Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm.) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant Główny SG 19 gen. dyw.
2 Zastępca Komendanta Głównego SG 18 gen. bryg.
3 Dyrektor 17 płk
4 Zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego SG 16 płk
5 Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego 15 płk
6 Naczelnik wydziału 14 płk
7 Audytor wewnętrzny, wicedziekan 14 ppłk
8 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, rzecznik prasowy 12 ppłk
9 Ekspert 11 mjr
10 Kierownik sekcji 10 mjr
11 Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej 09 kpt./st. chor. szt.
12 Specjalista 07 st. chor. szt.
13 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
14 Asystent 06 st. chor. szt./sierż. szt.
15 Młodszy asystent 05 sierż. szt.
16 Kursant 01 st. szer.

Tabela nr 2

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG 17 gen. bryg.
2 Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG, główny księgowy 16 płk
3 Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator 15 płk
4 Naczelnik wydziału 14 płk
5 Rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan 14 ppłk
6 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji 12 ppłk
7 Ekspert 11 mjr
8 Kierownik sekcji 10 mjr
9 Starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej 09 kpt./st. chor. szt.
10 Specjalista 07 st. chor. szt.
11 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
12 Asystent 06 st. chor. szt./sierż. szt.
13 Młodszy asystent 05 sierż. szt.
14 Kursant 01 st. szer.

Tabela nr 3

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant oddziału SG 17 gen. bryg., kontradmirał
2 Zastępca komendanta oddziału SG 16 płk, kmdr
3 Główny księgowy 15 płk, kmdr
4 Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
5 Rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego 11 mjr, kmdr ppor.
6 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny 10 mjr, kmdr ppor.
7 Dowódca pododdziału odwodowego, kapelan 09 mjr
8 Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia 08 mjr, kmdr ppor.
9 Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego 07 kpt./st. chor. szt.
10 Specjalista 06 st. chor. szt.
11 Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent 06 st. chor. szt.
12 Dowódca plutonu, starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt., bosman szt.
13 Asystent 04 sierż. szt., bosman szt.
14 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt., bosman szt.
15 Kursant 01 st. szer., st. mar.

Tabela nr 4

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant ośrodka szkolenia SG 17 płk
2 Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG 16 płk
3 Główny księgowy 15 płk
4 Kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych 13 ppłk, kmdr por.
5 Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
6 Kierownik zespołu, starszy wykładowca 11 mjr, kmdr ppor.
7 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy 10 mjr, kmdr ppor.
8 Wykładowca, kapelan 09 mjr, kmdr ppor.
9 Kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia 08 mjr, kmdr ppor.
10 Młodszy wykładowca 08 kpt.
11 Starszy specjalista, starszy instruktor 07 kpt./st. chor. szt.
12 Specjalista, instruktor 06 st. chor. szt.
13 Starszy asystent, młodszy instruktor 06 st. chor. szt.
14 Dowódca plutonu, starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt.
15 Asystent 04 sierż. szt.
16 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt.
17 Kursant 01 st. szer., st. mar.

Tabela nr 5

Ośrodek Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant ośrodka SG 16 płk, kmdr
2 Zastępca komendanta ośrodka SG 15 płk, kmdr
3 Główny księgowy 14 ppłk, kmdr por.
4 Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
5 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia 10 mjr, kmdr ppor.
6 Dowódca pododdziału odwodowego 09 mjr
7 Kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia 08 mjr, kmdr ppor.
8 Kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego 07 kpt./st. chor. szt.
9 Specjalista 06 st. chor. szt.
10 Dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent 06 st. chor. szt.
11 Dowódca plutonu, starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt., bosman szt.
12 Asystent 04 sierż. szt., bosman szt.
13 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt., bosman szt.
14 Kursant 01 st. szer., st. mar.

Tabela nr 6

Dywizjon Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant dywizjonu SG 15 kmdr, płk
2 Zastępca komendanta dywizjonu SG 13 kmdr por., ppłk
3 Szef służb 11 kmdr ppor., mjr
4 Dowódca jednostki pływającej kat. I 10 kmdr ppor., mjr
5 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I, dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji 08 kpt.
6 Kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista 07 kpt./st. chor. szt.
7 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, specjalista 06 st. chor. szt.
8 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
9 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III, dowódca jednostki pływającej kat. IV, starszy bosman, starszy kontroler 05 st. chor. szt./bosman szt., sierż. szt.
10 Bosman, asystent 04 bosman szt., sierż. szt.
11 Młodszy asystent, kontroler 03 bosman szt., sierż. szt.

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant placówki SG 15 płk
2 Zastępca komendanta placówki SG 13 ppłk
3 Kierownik grupy 11 mjr
4 Kierownik zespołu 08 kpt.
5 Kierownik zmiany, starszy specjalista 07 kpt./st. chor. szt.
6 Specjalista 06 st. chor. szt.
7 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
8 Starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt.
9 Asystent 04 sierż. szt.
10 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant placówki SG 13 ppłk
2 Zastępca komendanta placówki SG 11 mjr
3 Kierownik grupy 09 mjr
4 Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista 07 kpt./st. chor. szt.
5 Specjalista 06 st. chor. szt.
6 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
7 Starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt.
8 Asystent 04 sierż. szt.
9 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt.

Tabela nr 9

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp. Stanowisko służbowe Grupa uposażenia zasadniczego Stopień etatowy
1 Komendant placówki SG 11 mjr
2 Zastępca komendanta placówki SG 09 kpt.
3 Kierownik grupy 08 kpt.
4 Kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista 07 kpt./st. chor. szt.
5 Specjalista 06 st. chor. szt.
6 Starszy asystent 06 st. chor. szt.
7 Starszy kontroler 05 st. chor. szt./sierż. szt.
8 Asystent 04 sierż. szt.
9 Młodszy asystent, kontroler 03 sierż. szt.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.549

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 03/03/2022
Data ogłoszenia: 08/03/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2022, 09/03/2022