Wysokość stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu

Na podstawie art. 30 ust. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Stawki opłat za przeprowadzenie certyfikacji, zatwierdzania i kontroli, o których mowa w art. 120 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), dla produktów sektora wina, o których mowa w załączniku VII część II pkt 1-11, 13, 15 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013, bez chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG):
1)
obejmują kontrolę spełnienia wymagań i kontrolę danych, o których mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich, i wynoszą 28,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę kontroli;
2)
w przypadku kontroli na miejscu - obejmują koszty dojazdu do miejsca wyrobu produktów sektora wina i wynoszą:
a)
8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 kilometrów,
b)
21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 kilometrów do 50 kilometrów,
c)
63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów do 100 kilometrów,
d)
104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 kilometrów do 150 kilometrów,
e)
146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 kilometrów do 200 kilometrów,
f)
167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 kilometrów.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz. U. z 2012 r. poz. 3), które utraciło moc z dniem 7 marca 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.548

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu.
Data aktu: 04/03/2022
Data ogłoszenia: 08/03/2022
Data wejścia w życie: 09/03/2022