Zmiana rozporządzenia w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez dysponenta części budżetowej innego niż minister, Prezes Rady Ministrów występuje o wyrażenie opinii do ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego w sprawach objętych wnioskiem.

1b. Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1a, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej, chyba że minister zgłosi Prezesowi Rady Ministrów konieczność przedłużenia terminu na wyrażenie opinii o nie więcej niż kolejnych 5 dni roboczych.",

b)
uchyla się ust. 3;
2)
po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:

"§ 1a. 1. Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy może wystąpić do właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej o złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy minister lub inny dysponent części budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia:

1) składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo

2) pisemnie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów o braku zasadności złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wraz z merytorycznym uzasadnieniem takiego stanowiska.

§ 1b. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, wystąpienia, o których mowa w § 1 ust. 1a i § 1a ust. 1, zgłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1b, oraz zawiadomienie, o którym mowa w § 1a ust. 2 pkt 2, są składane za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.545

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
Data aktu: 25/02/2022
Data ogłoszenia: 07/03/2022
Data wejścia w życie: 22/03/2022