Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa.2000.11.30.

PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.,

podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2020 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 30 listopada 2020 r. w Warszawie został podpisany Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

RZĄDEM MALTY

O ZMIANIE UMOWY MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A RZĄDEM MALTY W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO

OPODATKOWANIA

I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE

PODATKÓW OD DOCHODU,

SPORZĄDZONEJ W LA VALETTA DNIA 7 STYCZNIA 1994 ROKU,

ZMIENIONEJ PROTOKOŁEM PODPISANYM W WARSZAWIE

DNIA 6 KWIETNIA 2011 ROKU

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Malty, pragnąc zawrzeć Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku (zwanej dalej "Umową"), zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietniá 2011 roku (zwanym dalej "Protokołem zmieniającym"), uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

Artykuł 10 ustęp 3 Umowy (Dywidendy) otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Użyte w tym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochód z udziałów (akcji) (w tym dochód z wypłat z tytułu certyfikatów lub jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i ich umorzenia, z tytułu likwidacji lub częściowej likwidacji spółki oraz dochód z tytułu nabycia lub umorzenia przez spółkę własnych udziałów (akcji)) lub z innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z udziałów (akcji).".

ARTYKUŁ  2

Artykuł 11 ustęp 2 Umowy (Odsetki) otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Jednakże, odsetki takie mogą być również opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem (rzeczywistym beneficjentem), to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 4 procent kwoty brutto tych odsetek.".

ARTYKUŁ  3

Artykuł 12 Umowy (Należności licencyjne), zmieniony przez Artykuł 10 Protokołu zmieniającego, otrzymuje następujące brzmienie:

"ARTYKUŁ 12

Należności licencyjne i opłaty za usługi techniczne

1. Należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Jednakże, należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli odbiorca tych należności lub opłat za usługi techniczne jest ich właścicielem (rzeczywistym beneficjentem), podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych;

b) 5 procent kwoty brutto opłat za usługi techniczne.

3.

a) Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności otrzymywane w związku z użytkowaniem lub prawem do użytkowania wszelkich praw autorskich, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, a także za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje (know-how) związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej; określenie to obejmuje również wszelkiego rodzaju należności związane z prawami do filmów dla kin oraz filmów lub taśm do transmisji w radiu lub telewizji.

b) Określenie "opłaty za usługi techniczne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju płatności w związku z jakimikolwiek usługami o charakterze zarządczym lub doradczym, chyba że płatność:

i) jest dokonywana na rzecz osoby zatrudnionej przez osobę dokonującą płatności;

ii) jest dokonywana za nauczanie w instytucji oświatowej lub za nauczanie przez instytucję oświatową;

iii) jest dokonywana przez osobę fizyczną za usługi na użytek własny osoby fizycznej;

iv) jest dokonywana za usługi związane z majątkiem nieruchomym położonym w Umawiającym się Państwie, w którym osoba dokonująca płatności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jeśli efektem takich usług są prace budowlane, konserwacyjne lub w zakresie architektury krajobrazu lub podobne prace związane z dobrami materialnymi; lub

v) została poniesiona, zgodnie z ustawodawstwem Umawiającego się Państwa, na wartość początkową maszyn lub urządzenia przemysłowego osoby dokonującej płatności lub na utrzymanie takich maszyn lub urządzenia przemysłowego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właściciel (rzeczywisty beneficjent) należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, a prawa lub majątek, z których tytułu wypłacane są należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, rzeczywiście wiążą się z działalnością takiego zakładu. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7.

5. Uważa się, że należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstają w Umawiającym się Państwie, gdy płatnikiem jest to Państwo, jego jednostka terytorialna, władza lokalna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne, bez względu na to, czy ma ona w Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w Umawiającym się Państwie zakład, w związku z którego działalnością powstał obowiązek zapłaty takich należności licencyjnych lub opłat za usługi techniczne, i zakład pokrywa te należności lub opłaty za usługi techniczne, to uważa się, że należności licencyjne lub opłaty za usługi techniczne powstają w Państwie, w którym położony jest ten zakład.

6. Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a właścicielem (rzeczywistym beneficjentem) lub między nimi a osobą trzecią, kwota należności lub opłat za usługi techniczne, mających związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a właścicielem (rzeczywistym beneficjentem) bez takich powiązań, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej umowy.".

ARTYKUŁ  4

Artykuł 13 ustęp 2 Umowy (Zyski z przeniesienia własności majątku), zmieniony przez Artykuł 11 Protokołu zmieniającego, otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności udziałów (akcji) bądź porównywalnych praw, takich jak prawa w spółce osobowej lub truście, jak również certyfikaty lub jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów (akcji) bądź porównywalnych praw ich wartość pochodziła w więcej niż 50% bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, zdefiniowanego w artykule 6, położonego w tym drugim Umawiającym się Państwie.".

ARTYKUŁ  5

Artykuł 16 Umowy (Wynagrodzenia dyrektorów) otrzymuje następujące brzmienie:

"ARTYKUŁ 16

Wynagrodzenia dyrektorów

Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym wymienionym Państwie.".

ARTYKUŁ  6

Artykuł 23 ustęp 1 Umowy (Postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania), zmieniony przez Artykuł 16 ustęp 1 Protokołu zmieniającego, otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez Maltę wyłącznie z powodu, że dany dochód jest także dochodem uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie), Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu takiej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu na Malcie.

Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód, który może być opodatkowany na Malcie.

b) Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.".

ARTYKUŁ  7
1. 
Artykuł 25 ustęp 2 Umowy (Procedura wzajemnego porozumiewania się) otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Właściwa władza, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i nie może sama spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze wzajemnego porozumienia z właściwą władzą drugiego Umawiającego się Państwa tak, aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą Umową. Każde osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez prawo wewnętrzne Umawiających się Państw.".

2. 
W Artykule 25Umowy (Procedura wzajemnego porozumiewania się), bezpośrednio po ustępie 4, dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"5. Jeżeli:

a) zgodnie z ustępem 1 osoba przedstawiła sprawę właściwej władzy Umawiającego się Państwa na tej podstawie, że działania jednego lub obu Umawiających się Państw spowodowały dla niej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz

b) właściwe władze nie są w stanie osiągnąć porozumienia w zakresie rozwiązania tej sprawy zgodnie z ustępem 2 w ciągu trzech lat od przedstawienia sprawy właściwej władzy drugiego Umawiającego się Państwa, wszelkie nierozstrzygnięte kwestie dotyczące tej sprawy zostaną przedstawione do arbitrażu, jeżeli osoba ta złożyła na piśmie stosowny wniosek. Takie nierozstrzygnięte kwestie nie zostaną jednak przedstawione do arbitrażu, jeżeli rozstrzygnięcie w zakresie tych kwestii zostało już wydane przez sąd lub trybunał administracyjny któregokolwiek z Umawiających się Państw. Jeżeli dana osoba, której sprawa bezpośrednio dotyczy, nie odrzuci wzajemnego porozumienia wdrażającego decyzję arbitrażową, taka decyzja będzie wiążąca dla obydwu Umawiających się Państw i zostanie wdrożona bez względu na terminy przewidziane wprawie wewnętrznym tych Państw. Właściwe władze Umawiających się Państw określą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania niniejszego ustępu.

Dla celów stosowania punktu b), właściwe władze Umawiających się Państw mogą się zgodzić na rozwiązanie sprawy w ciągu dwóch lat.".

ARTYKUŁ  8

W Artykule 26 Umowy (Wymiana informacji), zmienionym przez Artykuł 17 Protokołu zmieniającego, na końcu ustępu 2 dodaje się następujące zdanie:

"Niezależnie od powyższego, informacje otrzymane przez Umawiające się Państwo mogą zostać użyte do innych celów, jeżeli zezwala na to prawo obydwu Umawiających się Państw oraz gdy właściwe władze Państwa udzielającego informacji zezwolą na takie użycie.".

ARTYKUŁ  9

Bezpośrednio po Artykule 26 dodaje się Artykuł 26A:

"ARTYKUŁ 26A

Zapobieganie nadużyciom traktatów

Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, korzyść w niej przewidziana nie zostanie przyznana w odniesieniu do części dochodu, jeżeli można racjonalnie przyjąć, mając na względzie wszelkie mające znaczenie fakty i okoliczności, że uzyskanie tej korzyści było jednym z głównych celów utworzenia jakiejkolwiek struktury lub zawarcia jakiejkolwiek transakcji, które spowodowały bezpośrednio lub pośrednio powstanie tej korzyści, chyba że ustalono, że przyznanie tej korzyści w danych okolicznościach byłoby zgodne z przedmiotem oraz celem odpowiednich postanowień Umowy.".

ARTYKUŁ  10
1. 
Umawiające się Państwa notyfikują sobie drogą dyplomatyczną zakończenie wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Protokołu.
2. 
Protokół niniejszy wejdzie w życie trzydziestego dnia po otrzymaniu późniejszej z notyfikacji, o których mowa w ustępie 1, i jego postanowienia będą miały zastosowanie:
a)
w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła, do dochodu osiągniętego w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po dacie, z którą niniejszy Protokół wejdzie w życie,
b)
w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu, do podatków należnych za rok podatkowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po dacie, z którą niniejszy Protokół wejdzie w życie.
3. 
Protokół mniejszy pozostanie w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa i Protokół zmieniający, chyba, że zostanie on wypowiedziany przez jedno z Umawiających się Państw. W takim przypadku utraci moc z końcem roku kalendarzowego, w którym drugie Umawiające się Państwo otrzyma notę o wypowiedzeniu. Nota taka powinna być doręczona co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem roku kalendarzowego.

Sporządzono w Warszawie dnia 30 listopada 2020 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.534

Rodzaj: Protokół
Tytuł: Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa.2000.11.30.
Data aktu: 30/11/2020
Data ogłoszenia: 07/03/2022
Data wejścia w życie: 11/03/2022