Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 414) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) komórka organizacyjna - oddział zamiejscowy - Biuro Instytutu w Berlinie (Republika Federalna Niemiec);",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii), dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Berlinie (Republika Federalna Niemiec) oraz pracownicy Instytutu zajmujący samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.”;

2)
w § 4:
a)
w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "oddziału zamiejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a" zastępuje się wyrazami "oddziałów zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b",
b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W posiedzeniu Rady może wziąć udział, na zaproszenie przewodniczącego Rady, zastępca Dyrektora Instytutu, główny księgowy, kierownik komórki organizacyjnej, dyrektorzy oddziałów zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b, oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Rady.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.532

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.
Data aktu: 03/03/2022
Data ogłoszenia: 04/03/2022
Data wejścia w życie: 19/03/2022