Specjalny obszar ochrony siedlisk Guzy (PLH220068).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzy (PLH220068)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Guzy (PLH220068 2 ), obejmujący obszar 115,23 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZY (PLH220068)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 698696,26 456566,69
2 698662,35 456590,49
3 698662,94 456596,44
4 698675,44 456610,12
5 698696,86 456641,06
6 698728,39 456729,72
7 698731,37 456748,16
8 698728,39 456759,47
9 698712,33 456769,58
10 698688,53 456776,72
11 698664,73 456787,43
12 698651,64 456798,14
13 698626,06 456820,16
14 698623,68 456827,89
15 698609,99 456842,17
16 698595,12 456852,29
17 698532,64 456880,85
18 698423,16 456954,03
19 698377,35 456980,81
20 698367,83 456991,52
21 698366,04 457008,77
22 698360,69 457027,22
23 698358,31 457046,85
24 698358,31 457070,06
25 698349,38 457098,62
26 698336,89 457112,30
27 698317,85 457128,96
28 698306,54 457142,64
29 698286,31 457145,62
30 698267,27 457153,95
31 698236,93 457167,63
32 698186,35 457178,34
33 698149,46 457189,65
34 698139,35 457200,36
35 698135,78 457205,71
36 698125,66 457157,52
37 698104,24 457044,47
38 698064,97 456840,98
39 698038,20 456673,79
40 698035,82 456657,13
41 698026,30 456638,09
42 698008,45 456598,82
43 697982,86 456548,24
44 697960,85 456506,00
45 697947,76 456480,41
46 697869,22 456317,98
47 697851,97 456282,28
48 697844,83 456266,22
49 697843,04 456248,96
50 697838,88 456222,78
51 697821,62 456110,92
52 697805,56 455984,78
53 697793,06 455858,64
54 697801,39 455839,60
55 697827,57 455811,04
56 697892,43 455745,00
57 698029,87 455615,88
58 698128,04 455526,04
59 698154,22 455508,19
60 698187,54 455495,70
61 698241,09 455480,82
62 698269,06 455475,47
63 698329,15 455460,00
64 698351,76 455451,07
65 698364,26 455437,39
66 698371,40 455427,87
67 698399,36 455407,04
68 698449,34 455426,68
69 698489,80 455440,96
70 698504,68 455453,45
71 698510,63 455465,95
72 698514,79 455479,63
73 698511,82 455490,94
74 698504,68 455515,93
75 698508,84 455527,83
76 698514,20 455536,75
77 698531,45 455554,01
78 698543,95 455561,15
79 698557,04 455565,91
80 698579,05 455578,40
81 698601,66 455593,27
82 698640,93 455626,00
83 698676,63 455648,61
84 698698,64 455655,15
85 698735,53 455662,89
86 698770,64 455664,67
87 698802,17 455674,79
88 698816,45 455686,09
89 698820,62 455696,21
90 698796,82 455727,15
91 698778,97 455756,30
92 698759,93 455772,37
93 698733,15 455812,23
94 698715,30 455841,39
95 698698,64 455869,35
96 698687,93 455903,86
97 698681,39 455919,33
98 698668,90 455935,40
99 698655,81 455962,77
100 698640,93 455987,76
101 698640,34 456006,20
102 698644,50 456021,67
103 698645,69 456044,88
104 698643,91 456063,92
105 698636,77 456079,98
106 698614,16 456118,66
107 698607,02 456135,91
108 698605,23 456158,52
109 698599,88 456177,56
110 698595,12 456206,72
111 698659,97 456210,29
112 698668,90 456218,02
113 698736,13 456279,31
114 698743,86 456288,23
115 698750,41 456298,94
116 698764,69 456332,26
117 698797,41 456408,42
118 698820,62 456456,61
119 698837,28 456498,86
120 698813,48 456505,40
121 698774,80 456514,92
122 698746,84 456533,96
123 698696,26 456566,69
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GUZY (PLH220068)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GUZY (PLH220068)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.491

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Guzy (PLH220068).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 01/03/2022
Data wejścia w życie: 16/03/2022