Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie legitymacji i odznaki identyfikacyjnej żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór legitymacji żołnierza Żandarmerii Wojskowej;
2)
szczegółowy sposób postępowania związanego z legitymacją żołnierza Żandarmerii Wojskowej, a w szczególności dane osobowe wpisywane do legitymacji, organy wydające, wymieniające i odbierające legitymację, przypadki, w których podlega ona zdeponowaniu, wymianie i zwrotowi, oraz sposób jej używania, przechowywania i niszczenia, z rozróżnieniem żołnierzy zawodowych i niezawodowych;
3)
wzór odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej;
4)
szczegółowy sposób postępowania związanego z odznaką identyfikacyjną żołnierza Żandarmerii Wojskowej, a w szczególności organy wydające i odbierające odznakę, przypadki, w których podlega ona zdeponowaniu i zwrotowi, oraz sposób jej używania, przechowywania i noszenia, z rozróżnieniem żołnierzy zawodowych i niezawodowych.
§  2. 
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, po otrzymaniu legitymacji żołnierza Żandarmerii Wojskowej i odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej na stanowisku służbowym w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, chroni je przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§  3. 
1. 
W legitymacji żołnierza Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej "legitymacją", umieszcza się:
1)
fotografię żołnierza Żandarmerii Wojskowej w mundurze bez nakrycia głowy;
2)
stopień, imię (imiona) i nazwisko żołnierza Żandarmerii Wojskowej;
3)
nazwę jednostki organizacyjnej, w której żołnierz Żandarmerii Wojskowej pełni służbę;
4)
datę ważności legitymacji - upływającej po 3 latach od daty wydania;
5)
numer legitymacji;
6)
numer odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Rozróżnienie legitymacji żołnierza zawodowego i żołnierza niezawodowego następuje na etapie personalizacji legitymacji przez wskazanie na rewersie legitymacji rodzaju pełnionej służby.
3. 
Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej, zwana dalej "odznaką identyfikacyjną", w kształcie owalu o wymiarach 70 x 50 mm jest wykonana z metalu z emaliowanym barwnym znakiem Żandarmerii Wojskowej. Znajdują się na niej: napis "ŻANDARMERIA WOJSKOWA", znak Żandarmerii Wojskowej oraz numer odznaki identyfikacyjnej wyrażony czterema cyframi arabskimi.
2. 
Numer odznaki identyfikacyjnej wpisuje się do legitymacji.
3. 
Wzór odznaki identyfikacyjnej żołnierza zawodowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Wzór odznaki identyfikacyjnej żołnierza niezawodowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Organem wydającym, wymieniającym i odbierającym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej jest:
1)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
2)
komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy podległych mu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Organem deponującym legitymację lub odznakę identyfikacyjną jest:
1)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
2)
komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do podległych żołnierzy oraz komendantów podległych mu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
§  6. 
1. 
Legitymacja i odznaka identyfikacyjna podlegają zdeponowaniu w przypadku:
1)
zawieszenia żołnierza Żandarmerii Wojskowej w czynnościach służbowych;
2)
zwolnienia żołnierza Żandarmerii Wojskowej z wykonywania zadań służbowych;
3)
uzyskania przez żołnierza zawodowego zgody na urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131, 1666 i 2333);
4)
przebywania żołnierza Żandarmerii Wojskowej na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim albo urlopie wychowawczym;
5)
zakończenia wykonywania czynności służbowych przez żołnierza niezawodowego.
2. 
Komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej może zdeponować legitymację i odznakę identyfikacyjną w przypadku niewykonywania zadań przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez 3 miesiące.
3. 
Na wniosek żołnierza Żandarmerii Wojskowej, w uzasadnionych przypadkach, komendant (szef) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej może przyjąć do depozytu jego legitymację i odznakę identyfikacyjną.
§  7. 
Legitymacja i odznaka identyfikacyjna podlegają zwrotowi z dniem zakończenia służby żołnierza Żandarmerii Wojskowej na stanowisku służbowym w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
§  8. 
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza Żandarmerii Wojskowej.
§  9. 
1. 
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
uszkodzenia lub zniszczenia;
2)
upływu okresu ważności;
3)
zmiany stopnia wojskowego lub przeniesienia żołnierza Żandarmerii Wojskowej do innej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
4)
zmiany imienia lub nazwiska żołnierza Żandarmerii Wojskowej;
5)
wymiany odznaki identyfikacyjnej w związku z jej utratą.
2. 
Odznaka identyfikacyjna podlega wymianie w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia.
3. 
W przypadku utraty legitymacji lub odznaki identyfikacyjnej wydaje się nowe.
§  10. 
1. 
Legitymacje oraz odznaki identyfikacyjne ewidencjonuje i przechowuje organ, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. 
Niszczenia legitymacji i odznak identyfikacyjnych dokonuje komisja powołana przez:
1)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz komendanta (szefa) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
2)
Komendanta (szefa) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy podległych mu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
§  11. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji lub odznaki identyfikacyjnej żołnierz Żandarmerii Wojskowej zawiadamia niezwłocznie drogą służbową:
1)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz komendanta (szefa) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;
2)
Komendanta (szefa) jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej - w stosunku do żołnierzy podległych mu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
2. 
Organ niezwłocznie unieważnia utraconą legitymację lub odznakę identyfikacyjną i zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
§  12. 
1. 
Legitymacje wydane żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do określonej w nich daty ważności.
2. 
Odznaki identyfikacyjne wydane żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
§  13. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1848 oraz z 2009 r. poz. 541).
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Legitymacja żołnierza Żandarmerii Wojskowej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu. Materiały użyte do produkcji dokumentu oraz budowa karty umożliwiają trwałe naniesienie danych personalnych z zastosowaniem techniki grawerowania laserowego.

AWERS

wzór

Objaśnienia:

1)
tło wykonane techniką offsetową; barwa tła utrzymana w tonacji zielonej (A) i pomarańczowo-beżowej (B) z zastosowaniem druku irysowego o układzie A-B-A;
2)
w dolnej części tła wkomponowany element reliefowy, który przedstawia logo Żandarmerii Wojskowej;
3)
w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
po prawej stronie godła Rzeczypospolitej Polskiej następujące napisy w kolorze czarnym:
a)
"ŻANDARMERIA",
b)
"WOJSKOWA",
c)
"POLISH MILITARY GENDARMERIE";
5)
między napisem "WOJSKOWA" a napisem "POLISH MILITARY GENDARMERIE" zabezpieczenie w postaci mikro druku;
6)
poniżej godła Rzeczypospolitej Polskiej pole na wizerunek posiadacza dokumentu, które ma linie giloszowe zgodne z kolorystyką i rysu tła dokumentu oraz linie giloszowe złożone z mikrodruku (wizerunek twarzy posiadacza dokumentu sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz, przedstawiającej osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami);
7)
poniżej pola na wizerunek miejsce na dane osobowe posiadacza dokumentu - imiona, nazwisko, stopień wojskowy, numer legitymacji - oraz na datę ważności legitymacji;
8)
w prawym dolnym rogu pola na wizerunek element dyfrakcyjny optycznie zmienny (DOVID);
9)
po prawej stronie na wysokości pola na wizerunek logo Żandarmerii Wojskowej oraz numer odznaki identyfikacyjnej;
10)
w prawym dolnym rogu logotyp Żandarmerii Wojskowej wykonany farbą optycznie zmienną;
11)
elementy graficzne widoczne w świetle widzialnym, wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

REWERS

wzór

Objaśnienia:

1)
tło wykonane techniką offsetową; barwa tła utrzymana w tonacji zielonej (A) i szarej (B) z zastosowaniem druku irysowego o układzie A-B-A;
2)
w centralnej części wkomponowane w tło logo Żandarmerii Wojskowej;
3)
w górnej części napis w kolorze czarnym "ŻANDARMERIA WOJSKOWA";
4)
poniżej napisu "ŻANDARMERIA WOJSKOWA" miejsce na dane osobowe posiadacza dokumentu - nazwa jednostki organizacyjnej, numer legitymacji, rodzaj służby (rozróżnienie legitymacji żołnierza zawodowego i żołnierza niezawodowego następuje na etapie personalizacji legitymacji służbowej żołnierza Żandarmerii Wojskowej przez wskazanie rodzaju służby);
5)
w połowie wysokości zabezpieczenia w postaci mikrodruku;
6)
w prawej górnej części niezadrukowane białe pole przeznaczone na zabezpieczenie MLI;
7)
w dolnej części pole MRZ;
8)
elementy graficzne widoczne w świetle widzialnym, wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Odznaka ma kształt owalu o wymiarach 70 x 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego.

wzór

Objaśnienia:

1)
w otoku w górnej części napis "ŻANDARMERIA WOJSKOWA";
2)
w dolnej części stylizowany wieniec laurowy;
3)
w środkowej części lauru wkomponowane koło z hologramem zawierającym litery "ŻW" i "WP" widoczne w zależności od kąta patrzenia;
4)
w central ej części znak Żandarmerii Wojskowej z wypełnieniami w kolorze amarantowym (tło) i żółtym (płomień);
5)
poniżej numer odznaki identyfikacyjnej, którego cyfry są wypełnione emalią koloru amarantowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO

Odznaka ma kształt owalu o wymiarach 70 x 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego.

wzór

Objaśnienia:

1)
w otoku w górnej części napis "ŻANDARMERIA WOJSKOWA";
2)
w dolnej części stylizowany wieniec laurowy;
3)
w środkowej części lauru wkomponowane koło z hologramem zawierającym litery "ŻW" i "WP" widoczne w zależności od kąta patrzenia;
4)
w centralnej części znak Żandarmerii Wojskowej;
5)
poniżej numer odznaki identyfikacyjnej.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.468

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Data aktu: 15/02/2022
Data ogłoszenia: 25/02/2022
Data wejścia w życie: 12/07/2022