Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji

Na podstawie art. 20 ust. 1m ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji (Dz. U. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji:

a) Komendanta Głównego Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji,

b) komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji) - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji),

c) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

d) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji,

e) Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

f) Dyrektora CLKP - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w CLKP,

g) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji,

h) komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komisariacie (komisariacie specjalistycznym) Policji;";

2)
w § 3 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendant Główny Policji może:";

3)
w § 7 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zwalczania cyberprzestępczości.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.450

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji.
Data aktu: 22/02/2022
Data ogłoszenia: 24/02/2022
Data wejścia w życie: 25/02/2022