Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 585 i 995, z 2020 r. poz. 246 oraz z 2021 r. poz. 856 i 1039) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w formie wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie stanowiącego zryczałtowaną płatność z tytułu kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", ";

2)
w § 3:
a)
w ust. 1 w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) wykonania zadrzewienia gruntu oraz:

– jego ogrodzenia albo

– zabezpieczenia osłonkami albo 3 palikami co najmniej 30% minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia

– w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zadrzewienie;",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wsparcie na zalesienie, premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa są przyznawane rolnikowi do gruntów:",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane rolnikowi do gruntów:

1) wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne;

2) stanowiących grunty orne;

3) tworzących jeden kompleks, stanowiący zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;

4) stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;

5) na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

2b. W przypadku gruntu zadrzewionego jednym rzędem drzew lub krzewów przyjmuje się, że jego szerokość wynosi 4 m.",

d)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wsparcie na zalesienie lub zadrzewienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw, zwanym dalej "jednostkami", do gruntów, które spełniają warunki określone odpowiednio w ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6 oraz w ust. 2a pkt 1-3 i 5, stanowiących własność jednostki, jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3 oraz w ust. 1 pkt 2 lit. d.

4. W przypadku wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie, przy ustalaniu spełnienia warunków określonych odpowiednio w ust. 2 pkt 5 oraz w ust. 2a pkt 3, uwzględnia się obszar przeznaczony do wykonania zalesienia lub zadrzewienia.",

e)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane jednorazowo:

1) do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie:

a) gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) co najmniej 3 różnymi gatunkami lub rodzajami drzew lub krzewów, z tym że udział drzew lub krzewów:

– najmniej licznego gatunku lub rodzaju spośród trzech najliczniejszych wynosi co najmniej 10%,

– gatunków lub rodzajów liściastych wynosi co najmniej 90%,

c) sadzonkami co najmniej 2-letnimi;

2) za ogrodzenie gruntu albo zabezpieczenie drzewek osłonkami albo 3 palikami.";

3)
w § 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Przepisy ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4-7 stosuje się odpowiednio w przypadku przyznawania wsparcia na zadrzewienie.";

4)
użyty w § 7 ust. 1, § 8 ust. 1-3, ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, pkt 3, pkt 4, pkt 6 lit. b, pkt 7 i ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 9 ust. 2 i 3, § 10 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz § 25 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 2 lit. a oraz ust. 3 i 4, w różnym przypadku, wyraz "zalesienie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "zalesienie lub zadrzewienie";
5)
w § 7 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Wysokość wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia terenu gruntu, do którego przysługują te formy pomocy, a w przypadku wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej - także od tego, czy są to grunty erozyjne oraz grunty z sukcesją naturalną.

6. Wysokość stawek pomocy jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.";

6)
w § 8:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zadrzewienie można ubiegać się o wsparcie do gruntów tworzących jeden kompleks, o którym mowa w § 3 ust. 2a pkt 3.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Do wniosku o przyznanie wsparcia na zadrzewienie dołącza się:

1) pisemną zgodę:

a) pozostałych współwłaścicieli na zadrzewienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,

b) małżonka rolnika na zadrzewienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;

2) dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zadrzewienia;

3) materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję, obejmujący grunty przeznaczone do wykonania zadrzewienia, z naniesionymi granicami tych gruntów;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do wykonania zadrzewienia.

6b. Do materiału graficznego, o którym mowa w ust. 6a pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3.";

7)
w § 9:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania wsparcia na zadrzewienie, jeżeli:

1) nie są spełnione warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. d, lub ust. 2a pkt 1-4 lub

2) suma punktów przyznanych operacji jest niższa niż liczba punktów określona w § 4 ust. 1 pkt 2.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Agencji w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na:

1) zalesienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie,

2) zadrzewienie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zadrzewienie

- w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.",

c)
w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku wsparcia na zalesienie, gdy:",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku wsparcia na zadrzewienie, gdy:

1) są spełnione warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. d i ust. 2a pkt 1-4,

2) suma punktów uzyskanych przez operację nie jest niższa niż liczba punktów określona w § 4 ust. 1 pkt 2

- kierownik biura powiatowego Agencji wydaje w terminie do dnia 8 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zadrzewienie, postanowienie o spełnieniu tych warunków i uzyskaniu przez operację co najmniej takiej sumy punktów.",

e)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Postanowienia, o których mowa w ust. 5 i 5a, zawierają pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym odpowiednio zalesieniu lub zadrzewieniu, a w przypadku wsparcia na zalesienie - dodatkowo informację o obowiązku, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm. 3 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 808/2014".";

8)
w § 10:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zalesienie lub zadrzewienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa odpowiednio w § 9 ust. 5 lub 5a, nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie odpowiednio wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie.",

b)
w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zgodnie z:

a) art. 6 lit. d ppkt ii rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe - w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie,

b) liczbą sadzonek drzew lub krzewów na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) wymogami planu zalesienia - w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zalesienie,

d) § 3 ust. 2a pkt 5 oraz ust. 5a - w przypadku ubiegania się o przyznanie wsparcia na zadrzewienie;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przez równomierne posadzenie drzew lub krzewów na całej powierzchni przeznaczonej do wykonania zadrzewienia, której granice zostały oznakowane w terenie;",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Podmiot, który wykonał zadrzewienie, przechowuje dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do wykonania zadrzewienia, zawierające adnotację sprzedawcy, że są to sadzonki co najmniej 2-letnie,

2) materiałów użytych do ogrodzenia gruntu albo zabezpieczenia drzewek osłonkami albo 3 palikami

- przez 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zadrzewienie.",

d)
w ust. 5 po wyrazach "§ 11 ust. 2" dodaje się wyrazy "pkt 1";
9)
w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na:

1) zalesienie składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt,

2) zadrzewienie składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie wsparcia na zadrzewienie, oświadczenie o wykonaniu zadrzewienia

- w terminie do dnia 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie tego wsparcia.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie nie dochował terminu określonego w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa ten podmiot, na piśmie, do złożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania odpowiednio oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt lub oświadczenia o wykonaniu zadrzewienia.";

10)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zadrzewienie:

1) nie wykonał zadrzewienia:

a) zgodnie z § 3 ust. 5a oraz § 10 ust. 2 pkt 2a lub 3,

b) przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%, lub

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4a

- kierownik biura powiatowego Agencji wzywa ten podmiot, na piśmie, odpowiednio do wykonania zadrzewienia zgodnie z § 3 ust. 5a oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b, pkt 2a lub 3 oraz złożenia oświadczenia o wykonaniu tych czynności lub do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4a, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.";

11)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie tego wsparcia:

1) mimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 3, nie złożył w terminie określonym w tym przepisie odpowiednio oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, lub oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, lub

2) mimo wezwania, o którym mowa w § 12 lub § 12a, nie wykonał w terminie czynności wskazanych w tym wezwaniu, z tym że odmawia się przyznania wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie jedynie:

a) do części gruntu, w odniesieniu do której nie wykonał tych czynności, lub

b) w części przeznaczonej na ogrodzenie zalesionego gruntu, na którym nie zostało ono wykonane zgodnie z wymogami planu zalesienia, lub w części przeznaczonej na ogrodzenie zadrzewionego gruntu;

3) wykonał zadrzewienie na gruncie, na którym stwierdzono usunięcie drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia na zalesienie lub zadrzewienie:

1) złożył oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie oraz oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w przypadku ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie:

a) w terminie do dnia 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie tego wsparcia, albo

b) po dniu 9 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono wniosek o przyznanie tego wsparcia, lecz przed dokonaniem wezwania na podstawie § 11 ust. 3, albo

c) w terminie określonym w § 11 ust. 3 oraz

2) wykonał:

a) zalesienie zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3 lub

b) zadrzewienie zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. d, pkt 2a i 3 wraz z ogrodzeniem gruntu albo zabezpieczeniem drzewek osłonkami albo 3 palikami,

c) zalesienie lub zadrzewienie przy użyciu co najmniej minimalnej liczby sadzonek drzew lub krzewów na hektar określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub ustalonej w sposób określony w tym załączniku, z tolerancją do 10%

- kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, przyznaje wsparcie na zalesienie lub zadrzewienie w terminie 60 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

3. Wsparcie na zalesienie lub zadrzewienie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu tego wsparcia stała się ostateczna.";

12)
w § 16 w ust. 1 po wyrazach "§ 11 ust. 2" dodaje się wyrazy "pkt 1";
13)
w § 17 w ust. 1, 2, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia i w części wspólnej, w ust. 9 i 10, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w ust. 12, w § 18 w ust. 1, 2 i 6, w § 19 w ust. 1, 2, 6 i 7 oraz w § 23 w ust. 1, 2 i 5, w ust. 10 w części wspólnej oraz w ust. 12 i 13 po wyrazie "zalesienie, " dodaje się wyrazy "wsparcia na zadrzewienie, ";
14)
w § 23:
a)
w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli wsparcie na zalesienie, wsparcie na zadrzewienie, premia pielęgnacyjna lub premia zalesieniowa nie zostały przekazane na rachunek bankowy beneficjenta lub rachunek beneficjenta prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę odpowiednio wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego ten beneficjent złożył wniosek o przyznanie odpowiednio wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej, wraz z:",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Jeżeli wsparcie na zalesienie, wsparcie na zadrzewienie, premia pielęgnacyjna lub premia zalesieniowa nie zostały przekazane beneficjentowi, o którym mowa w ust. 2, na jego rachunek bankowy lub jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę odpowiednio wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego ten beneficjent złożył wniosek o przyznanie odpowiednio wsparcia na zalesienie, wsparcia na zadrzewienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu beneficjentowi tej decyzji.";

15)
w § 25:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w wyniku oceny udatności uprawy leśnej, o której mowa w § 16 ust. 3, zostało stwierdzone, że uprawa jest nieudatna - w przypadku wsparcia na zalesienie;",

w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przeniósł własność zalesionych lub zadrzewionych gruntów na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a podmiot, który nabył własność tych gruntów, nie utrzymał zalesienia lub zadrzewienia wykonanych na tych gruntach do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Beneficjent zwraca wsparcie na zadrzewienie:

1) jeżeli przed upływem 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia jest mniej niż 51% minimalnej liczby drzew lub krzewów określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) w części przeznaczonej na:

a) ogrodzenie gruntu, na którym zostało wykonane zadrzewienie, jeżeli nie utrzymał ogrodzenia tego gruntu do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia, lub siatka użyta do grodzenia nie spełniała, w okresie objętym wsparciem, wymogów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b) zabezpieczenie drzewek osłonkami albo 3 palikami, jeżeli nie utrzymał tych zabezpieczeń do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty tego wsparcia.";

16)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"GATUNKI I RODZAJE RODZIMYCH DRZEW I KRZEWÓW WYKORZYSTYWANYCH DO ZALESIENIA LUB ZADRZEWIENIA",

b)
w ust. 3 po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

"25a) Śliwa tarnina;";

17)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
18)
załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LICZBA SADZONEK DRZEW LUB KRZEWÓW NA HEKTAR

ZALESIENIE
Lp. Drzewa Liczba sadzonek w tys. sztuk na ha1)
1 Sosna 8-10
2 Świerk 3-5
3 Jodła 4-8
4 Modrzew 1,5-3
5 Dąb 6-8
6 Buk 6-8
7 Inne liściaste 4-6
ZADRZEWIENIE
Lp. Drzewa lub krzewy Liczba sadzonek w tys. sztuk na ha
1 Wszystkie gatunki i rodzaje 1,5-2,5
1) W przypadku zalesień lub zadrzewień sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanych liczbę sadzonek na 1 ha można zmniejszyć o 30%, a w przypadku zalesień wykonywanych na gruntach erozyjnych - o 50%.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ STAWEK POMOCY

Lp. Formy pomocy Jedn. Grupy gatunków
iglaste liściaste
1 Wsparcie na zalesienie lub wsparcie na zadrzewienie
A Zalesianie w warunkach korzystnych1) zł/ha 10 921 11 920
B Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 11 910 12 707
C Zalesianie na gruntach erozyjnych 11 910 9117
D Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12° 9518 10 164
E Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych 11 556 8307
F Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 12 308 8943
G Zadrzewianie w warunkach korzystnych1) 10 892
H Zadrzewianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 13 664
I Zabezpieczenie drzewek 3 palikami 1132
J Zabezpieczenie drzewek osłonkami w przypadku wsparcia na zadrzewienie 1488
K Zabezpieczanie przed zwierzyną - ogrodzenie 2-metrową siatką metalową zł/mb 8,82
2 Premia pielęgnacyjna
A Na gruntach w warunkach korzystnych zł/ha 1075
B Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° 1237
C Na gruntach erozyjnych 1358
D Na gruntach erozyjnych o nachyleniu terenu powyżej 12° 1628
E Na gruntach z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 794
F Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 968
G Zabezpieczenie drzewek repelentami 424
3 Premia zalesieniowa
A Premia zalesieniowa zł/ha 1215
1) Zalesianie lub zadrzewianie na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12°.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 44, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 58, Dz. Urz. UE L 215 z 19.08.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 224 z 13.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 27 z 27.01.2021, str. 9.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.417

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 15/02/2022
Data ogłoszenia: 18/02/2022
Data wejścia w życie: 19/02/2022