Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

§  1. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
W biurze Krajowego Ośrodka, zwanym dalej "Centralą", wydziela się piony:
1)
innowacji i rozwoju;
2)
gospodarowania nieruchomościami;
3)
rynków rolnych;
4)
nadzoru nad spółkami;
5)
finansowo-administracyjny;
6)
operacyjny.
2. 
Działalność pionu koordynuje Dyrektor Generalny lub wskazany przez niego zastępca.
3. 
W poszczególnych pionach wydziela się departamenty, biura, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy oraz biura zagraniczne.
4. 
W skład departamentów i biur, o których mowa w ust. 3, wchodzą wydziały i samodzielne stanowiska pracy.
5. 
Biura zagraniczne są komórkami organizacyjnymi Centrali prowadzonymi poza granicami kraju w celu wykonywania zadań ustawowych Krajowego Ośrodka.
§  3. 
1. 
Dyrektor Generalny może tworzyć komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.
2. 
W skład komisji i zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić pracownicy Krajowego Ośrodka lub osoby niebędące pracownikami Krajowego Ośrodka.
§  4. 
Siedzibami oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka są:
1)
Wrocław - dla województwa dolnośląskiego;
2)
Bydgoszcz - dla województwa kujawsko-pomorskiego;
3)
Lublin - dla województwa lubelskiego;
4)
Gorzów Wielkopolski - dla województwa lubuskiego;
5)
Łódź - dla województwa łódzkiego;
6)
Kraków - dla województwa małopolskiego;
7)
Warszawa - dla województwa mazowieckiego;
8)
Opole - dla województwa opolskiego;
9)
Rzeszów - dla województwa podkarpackiego;
10)
Białystok - dla województwa podlaskiego;
11)
Pruszcz Gdański - dla województwa pomorskiego;
12)
Częstochowa - dla województwa śląskiego;
13)
Kielce - dla województwa świętokrzyskiego;
14)
Olsztyn - dla województwa warmińsko-mazurskiego;
15)
Poznań - dla województwa wielkopolskiego;
16)
Koszalin - dla oddziału terenowego, którego zasięg terytorialny obejmuje powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, Koszalin - miasto na prawach powiatu, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki w województwie zachodniopomorskim;
17)
Szczecin - dla oddziału terenowego, którego zasięg terytorialny obejmuje powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin - miasto na prawach powiatu i Świnoujście - miasto na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim.
§  5. 
Dyrektor Generalny może tworzyć i znosić filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego.
§  6. 
Szczegółową organizację i tryb pracy Krajowego Ośrodka, w tym liczbę, nazwę, szczegółowy zakres działania oraz podporządkowanie organizacyjne komórek organizacyjnych w Centrali i oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka, określa Dyrektor Generalny w regulaminie organizacyjnym.
§  7. 
Kontroli wewnętrznej podlegają:
1)
jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka;
2)
podmioty, które zawarły z Krajowym Ośrodkiem umowy - w zakresie obowiązków tych podmiotów wobec Krajowego Ośrodka wynikających z zawartych umów.
§  8. 
1. 
W Centrali tworzy się komórkę organizacyjną do spraw kontroli wewnętrznej oraz komórkę organizacyjną do spraw audytu wewnętrznego.
2. 
Dyrektor Generalny jest odpowiedzialny za prawidłowe:
1)
zorganizowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego;
2)
wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego.
3. 
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego określa regulamin ustalony przez Dyrektora Generalnego.
§  9. 
1. 
Mienie wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które nie zostało zagospodarowane w formach przewidzianych w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561, 1873 i 2388), Krajowy Ośrodek zabezpiecza w taki sposób, aby nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.
2. 
Niezagospodarowane obiekty budowlane mogą być także przeznaczone przez Krajowy Ośrodek na inne potrzeby niż wynikające z ich przeznaczenia, a w szczególnych przypadkach - zwłaszcza gdy przewidywane koszty zabezpieczenia tych obiektów przekraczają ich wartość - mogą być rozebrane.
3. 
Niezagospodarowane mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na własność muzeom, jednostkom sektora finansów publicznych lub państwowym osobom prawnym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych na cele ich działalności dydaktycznej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej lub charytatywnej, a także na realizację zadań z zakresu polityki państwa, albo - jeżeli nie przedstawia wartości użytkowej - zlikwidowane.
4. 
Przepisy ust. 1-3 nie naruszają, przewidzianego w odrębnych przepisach, obowiązku uzyskania pozwoleń właściwych organów na dokonanie rozbiórki albo zgłoszenia rozbiórki właściwemu organowi oraz obowiązku uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na likwidację w inny sposób poszczególnych składników mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.408 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.
Data aktu: 21/04/2017
Data ogłoszenia: 17/02/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2017