Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1767 oraz z 2021 r. poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6:
a)
w ust. 2 wyrazy "31 marca 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2022 r.",
b)
w ust. 5 skreśla się wyrazy "i godzinę";
2)
w § 7 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", na informatycznym nośniku danych";
3)
w § 8 w ust. 1 i 2 liczbę "14" zastępuje się liczbą "21";
4)
w § 15 w ust. 5 wyrazy "28 lutego 2024 r." zastępuje się wyrazami "15 lipca 2023 r.";
5)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) zestawienie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesione koszty dotyczące realizacji operacji;

2) kopie dokumentów związanych z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

4) oświadczenie beneficjenta lub inny dokument zawierający informację o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe - w przypadku pierwszego wniosku o płatność lub w przypadku zmiany tego rachunku;

5) dokument elektroniczny zawierający treść wniosku zapisany w sposób umożliwiający edycję danych.";

6)
po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Na wezwanie instytucji pośredniczącej do wniosku o płatność dołącza się wskazane w tym wezwaniu dokumenty inne niż wymienione w § 16, które są niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej i potwierdzają spełnienie warunków wypłaty tej pomocy, w szczególności kopie faktur lub innych dokumentów księgowych wymienionych w zestawieniu, o którym mowa w § 16 pkt 1, wraz z dowodami zapłaty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.

2. Instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, w postaci papierowej, do złożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 17 ust. 3-5.";

7)
w § 17 w ust. 3 i 4 liczbę "14" zastępuje się liczbą "21";
8)
w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do przyznawania i wypłaty pomocy technicznej przez instytucję zarządzającą przepisy § 5-18 i § 21a stosuje się odpowiednio.";

9)
po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej mogą być składane również:

1) w formie dokumentu elektronicznego wniesionego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, zwanej dalej "ESP", udostępnionej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP";

2) w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163 i 1598), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

2. Umowa o dofinansowanie może zostać zawarta również przez odesłanie instytucji pośredniczącej podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie:

1) za pośrednictwem ESP udostępnionej na ePUAP;

2) w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią.

4. W przypadku dokumentów dotyczących postępowania w sprawie przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej złożonych:

1) w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dniem złożenia jest dzień wskazany w urzędowym poświadczeniu przedłożenia (UPP) przesłanym za pośrednictwem ESP udostępnionej na ePUAP;

2) w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, dniem złożenia jest wskazany w dowodzie otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy, dzień wpłynięcia dokumentu na ten adres.".

§  2. 
1. 
Do przyznawania pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o dofinansowanie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wypłatą pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.380

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Data aktu: 10/02/2022
Data ogłoszenia: 14/02/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2022