Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa (Dz. U. poz. 685, z 2019 r. poz. 1848 oraz z 2020 r. poz. 1906) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w celu opracowania projektu polityki surowcowej państwa oraz zapewnienia instrumentów realizacji tej polityki";
2)
w § 2:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przygotowywanie projektu polityki surowcowej państwa;

2) koordynowanie i inicjowanie działań w zakresie realizacji polityki surowcowej państwa;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wsparcie organów administracji rządowej w prowadzonych przez nie działaniach informacyjnych i edukacyjnych w zakresie polityki surowcowej państwa;";

3)
w § 3 uchyla się ust. 2;
4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej oraz jednostkami im podległymi lub przez nie nadzorowanymi, które są obowiązane do zapewnienia wsparcia działań Pełnomocnika, w szczególności przez udostępnianie mu informacji, w tym dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.";

5)
w § 6 uchyla się pkt 1.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.348

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 10/02/2022
Data wejścia w życie: 11/02/2022