Informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się:
1)
wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tej informacji, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za czerwiec 2020 r.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106 i 2123 oraz z 2021 r. poz. 694), wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do rozliczenia za styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj 2020 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

OBJAŚNIENIA

DO INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH I PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK (VAT-UE)

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. SKŁADAJĄCY

Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock składają podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

2. TERMIN SKŁADANIA

Informację podsumowującą składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, lub dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 ustawy.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. W poz. 1 należy wpisać identyfikator podatkowy NIP podatnika nadany zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170), podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy.

2. W poz. 6 wpisuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną; w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. W przypadku gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

3. Dopuszczalny kod i nazwa kraju: AT - Austria, BE - Belgia, BG - Bułgaria, DE - Niemcy, DK - Dania, EL - Grecja, ES - Hiszpania, FI - Finlandia, FR - Francja, GB - Wielka Brytania, HR - Chorwacja, IE - Irlandia, IT - Włochy, LU - Luxemburg, NL - Holandia, PT - Portugalia, RO - Rumunia, SE - Szwecja, CY - Cypr, CZ - Czechy, ЕЕ - Estonia, LT - Litwa, LV - Łotwa, MT - Malta, SK - Słowacja, SI - Słowenia, HU - Węgry, XI - Irlandia Północna.

4. W części C informacji (VAT-UE):

- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),

- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,

- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,

- w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art. 135-138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

5. W części D informacji (VAT-UE):

- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (dostawcy towaru),

- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (dostawcy towaru) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,

- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość nabyć dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,

- w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art. 135-138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.

6. W części E informacji (VAT-UE):

- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),

- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta,

- w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

7. W części F informacji (VAT-UE):

- w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem),

- w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta, a w przypadku gdy ma miejsce zastąpienie, o którym mowa w art. 13j ustawy, poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastępującego (podatnika podatku od wartości dodanej uprawnionego do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta zastępującego,

- w kolumnie c należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta zastąpionego (podatnika podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock, który był uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta, w przypadku gdy ma miejsce zastąpienie, o którym mowa w art. 13j ustawy,

- w kolumnie d należy zaznaczyć x dla tych pozycji, w stosunku do których ma miejsce powrotne przemieszczenie, o którym mowa w art. 13l ust. 2 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947)
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1106).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.332 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.
Data aktu: 26/06/2020
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 01/07/2020