Specjalny obszar ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033 2 ), obejmujący obszar 28,54 ha, położony w województwie łódzkim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAK I KOWALIKI (PLH100033)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 455509,46 543377,05
2 455507,19 543376,62
3 455511,22 543390,88
4 455506,07 543390,28
5 455480,20 543388,19
6 455455,98 543386,23
7 455424,23 543383,66
8 455416,16 543383,73
9 455394,11 543383,92
10 455394,55 543399,56
11 455395,00 543415,21
12 455325,61 543396,76
13 455266,74 543381,10
14 455216,42 543367,72
15 455210,26 543367,65
16 455201,35 543367,55
17 455186,29 543367,39
18 455183,05 543378,12
19 455186,50 543395,74
20 455194,87 543404,48
21 455199,37 543409,17
22 455212,96 543423,36
23 455219,16 543429,83
24 455221,18 543432,53
25 455220,79 543440,62
26 455220,61 543444,21
27 455214,78 543441,91
28 455213,10 543441,13
29 455211,43 543440,35
30 455203,41 543433,19
31 455161,89 543396,13
32 455143,09 543389,66
33 455129,02 543384,81
34 455103,79 543376,12
35 455088,84 543370,98
36 455061,43 543361,54
37 455045,69 543356,12
38 455035,47 543357,00
39 455022,81 543358,10
40 455005,78 543359,57
41 454988,53 543361,06
42 454965,87 543363,02
43 454951,94 543384,58
44 454915,70 543389,25
45 454877,89 543405,42
46 454858,92 543413,53
47 454851,01 543416,91
48 454847,76 543418,30
49 454837,17 543424,13
50 454819,13 543434,05
51 454786,87 543451,80
52 454776,79 543457,35
53 454764,56 543465,80
54 454744,84 543479,44
55 454738,03 543484,14
56 454731,93 543488,36
57 454731,39 543488,73
58 454735,82 543499,60
59 454740,99 543512,27
60 454746,32 543525,34
61 454746,13 543530,26
62 454745,78 543539,62
63 454745,27 543552,98
64 454744,81 543565,06
65 454732,43 543571,36
66 454720,04 543577,66
67 454719,46 543589,03
68 454718,68 543604,29
69 454716,22 543652,50
70 454695,43 543688,80
71 454680,38 543694,52
72 454624,73 543667,66
73 454585,59 543732,92
74 454576,98 543738,72
75 454567,73 543744,97
76 454529,79 543770,55
77 454526,53 543775,55
78 454519,02 543787,06
79 454508,25 543803,57
80 454481,64 543824,95
81 454481,29 543834,56
82 454480,53 543855,73
83 454479,42 543886,51
84 454456,30 543890,13
85 454376,06 543902,68
86 454390,06 543861,32
87 454397,47 543839,39
88 454406,56 543812,54
89 454408,09 543802,51
90 454412,70 543772,32
91 454417,28 543742,24
92 454418,95 543731,32
93 454423,28 543702,95
94 454413,68 543701,95
95 454401,87 543700,72
96 454393,43 543699,84
97 454373,71 543680,56
98 454355,62 543676,08
99 454337,53 543671,61
100 454337,30 543661,19
101 454337,07 543650,78
102 454336,76 543636,71
103 454336,45 543622,64
104 454336,18 543602,66
105 454335,84 543577,69
106 454335,22 543532,74
107 454364,60 543523,53
108 454383,39 543517,65
109 454399,91 543512,47
110 454412,87 543508,41
111 454425,03 543504,60
112 454431,57 543502,55
113 454439,56 543503,00
114 454445,24 543503,32
115 454466,32 543504,50
116 454474,62 543504,97
117 454516,26 543550,73
118 454568,32 543567,76
119 454589,94 543545,44
120 454606,09 543528,77
121 454620,36 543514,04
122 454627,81 543508,19
123 454639,18 543499,27
124 454655,08 543486,80
125 454667,58 543476,99
126 454685,07 543469,94
127 454702,56 543462,89
128 454711,24 543470,67
129 454718,80 543477,44
130 454797,50 543405,55
131 454829,17 543294,48
132 454915,66 543243,09
133 454925,66 543246,11
134 454936,81 543243,80
135 454947,58 543241,58
136 454957,93 543239,44
137 454977,60 543235,37
138 454982,08 543231,22
139 454989,76 543224,10
140 455003,85 543211,05
141 455018,84 543197,17
142 455044,34 543173,53
143 455060,07 543158,96
144 455066,74 543140,43
145 455073,41 543121,90
146 455076,40 543131,21
147 455098,49 543126,96
148 455115,44 543123,70
149 455148,45 543117,34
150 455205,35 543106,39
151 455220,50 543103,48
152 455245,49 543101,60
153 455276,92 543099,23
154 455290,65 543098,19
155 455306,60 543096,99
156 455323,64 543095,70
157 455333,34 543094,97
158 455349,67 543087,90
159 455357,68 543084,42
160 455366,00 543080,82
161 455373,18 543075,78
162 455392,21 543062,42
163 455453,35 543019,52
164 455577,61 543231,31
165 455577,72 543231,59
166 455588,10 543249,01
167 455601,64 543271,91
168 455668,34 543384,80
169 455675,91 543397,49
170 455660,13 543396,08
171 455627,30 543393,15
172 455611,17 543391,72
173 455593,05 543390,10
174 455585,17 543389,40
175 455578,70 543388,82
176 455537,44 543381,89
177 455516,28 543378,34
178 455509,46 543377,05
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAKI KOWALIKI (PLH100033)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZCZYPIORNIAK I KOWALIKI (PLH100033)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
2 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.324

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033).
Data aktu: 16/12/2021
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 24/02/2022