Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:
a)
art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", dla uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem",
b)
art. 365 pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra,
c)
art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej "instytutami PAN", instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "instytutami międzynarodowymi",
d)
art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego;
2)
sposób ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy, dla Polskiej Akademii Umiejętności, zwanej dalej "PAU";
3)
elementy wniosku PAU o subwencję ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy.
§  2. 
1. 
Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wyodrębnia się część zasadniczą, część przeznaczoną na subwencję dla PAU i część uzupełniającą.
2. 
Z części zasadniczej wyodrębnia się części przeznaczone dla:
1)
publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami - której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, a także rozwój zawodowy pracowników uczelni - której sposób podziału określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych - której sposób podziału określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, przeznacza się na:
1)
korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2)
uzupełnienia wysokości subwencji, o których mowa w § 7;
3)
zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;
4)
subwencje dla nowo utworzonych:
a)
uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra,
b)
niepublicznych uczelni akademickich,
c)
instytutów PAN,
d)
instytutów badawczych,
e)
instytutów międzynarodowych

- przyznawane w roku ich utworzenia.

4. 
Wniosek o zwiększenie wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra.
§  3. 
Sposób podziału środków finansowych dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej oraz realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, dla PAU, minister ustala na wniosek PAU zawierający opis zadań planowanych do realizacji z subwencji oraz informację o wysokości wydatków planowanych na ich realizację.
2. 
PAU składa wniosek w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana subwencja.
§  5. 
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 98%,
2)
wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku publicznej uczelni akademickiej nadzorowanej przez ministra, z którą minister zawarł umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla tej uczelni nie może być niższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.
3. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.
§  6. 
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie może

być:

1)
niższa niż 95%,
2)
wyższa niż 110%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niepublicznej uczelni akademickiej, instytutu PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego, jeżeli nie posiada kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, posiada kategorię naukową C. Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla tego podmiotu nie może być wyższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.
3. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej niepublicznej uczelni akademickiej, nowo utworzonego instytutu PAN, instytutu badawczego i instytutu międzynarodowego, przez okres trzech lat następujących po roku ich utworzenia.
§  7. 
Jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym w okresie pięciu lat następujących po roku:
1)
połączenia uczelni publicznych,
2)
włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej

- będzie niższa niż 103% sumy subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych, minister, przyznając nadzorowanej uczelni publicznej subwencję, uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 103% sumy tych subwencji, które przyznano uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych.

§  8. 
1. 
Rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy, o której mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, jest uwzględniane w algorytmie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie tej umowy.
2. 
Zmiana statusu nadzorowanej przez ministra uczelni zawodowej na akademicką jest uwzględniana w algorytmie określonym w załączniku nr 1 albo 3 do rozporządzenia, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana tego statusu.
§  9. 
W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, na rok 2019, publicznym uczelniom akademickim nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej "publicznymi uczelniami akademickimi", wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
z części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich nie wyodrębnia się części przeznaczonej dla grupy publicznych uczelni akademickich, z którymi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza";
2)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:
a)
art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,
b)
art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)
art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
d)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
e)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przyznanych i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

3)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lski- oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

SSRi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Dsi - oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Dni - oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem doktorantów zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018 (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

M - oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich,

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

4)
składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5 Ldri + Lmgri + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w roku akademickim 2017/2018 przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

5)
składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci - oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

6)
składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
a)
Kj - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,
b)
n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,
c)
w jego ramach uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:

gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Naj,i- oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;

7)
w składniku badawczo-rozwojowym i-tej publicznej uczelni akademickiej n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;
8)
składnik projektowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane w ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich;

9)
wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla i-tej publicznej uczelni akademickiej nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w:
a)
art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,
b)
art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)
art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
d)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
e)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - przyznanych i-tej uczelni w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
10)
wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
a)
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,35 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c)
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
g)
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,05 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp.
§  10. 
1. 
W latach 2020-2023 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w latach 2020-2022:
a)
składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,
b)
w składniku badawczym i-tej publicznej uczelni akademickiej uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;
2)
w roku 2020:
a)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w § 9 pkt 3, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
b)
składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
c)
M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich;
3)
w latach 2021-2023:
a)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w § 9 pkt 3, przy czym:
ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
w ramach Lsk,i, Ld_stypd,i, Ldd,i, Lbki i elementów wzoru, według którego oblicza się SSRi, bierze się pod uwagę dane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
b)
składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
Lsui - oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące,
Lsni - oznacza sumę liczby studentów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub kształcących się na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Ldpci - oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą publiczną uczelnię akademicką i liczby doktorantów w i-tej uczelni, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach Lsni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
c)
M oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich.
2. 
W latach 2020-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1)
w roku 2020 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,28 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
12,50 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,34 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,01 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
2)
w roku 2021 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,26 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
12,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,33 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
3)
w roku 2022 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,24 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
11,50 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,06 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,32 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,03 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
4)
w roku 2023 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,22 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
11,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,08 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,31 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
5)
w roku 2024 w odniesieniu do publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", wartość parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M wynosi 10,50.
§  11. 
W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, na rok 2019, publicznym uczelniom zawodowym nadzorowanym przez ministra, zwanym dalej "publicznymi uczelniami zawodowymi", wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym:
1)
Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:
a)
art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,
b)
art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)
art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
d)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
e)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym ksk oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3)
składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + 1,5Ldri + Lmgri

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku);

4)
wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla i-tej publicznej uczelni zawodowej nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w:
a)
art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich,
b)
art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)
art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
d)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
e)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

5)
składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

Di - oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego złożonym w roku 2018,

SJSTi - oznacza środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego złożonym w roku 2018;

6)
wartość stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wynosi 0,50.
§  12. 
1. 
W roku 2020 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego dla publicznych uczelni zawodowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, gdzie:

Di - oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, i dotacji, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku 2019,

SJSTi - oznacza środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku 2019.

2. 
Wartość stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wynosi w roku:
1)
2020 - 0,45;
2)
2021 - 0,40;
3)
2022 - 0,35;
4)
2023 - 0,30.
§  13. 
W przypadku przyznawania po wejściu w życie rozporządzenia subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, na rok 2019, niepublicznym uczelniom akademickim, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "instytutami PAN", instytutom badawczym i międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "instytutami międzynarodowymi", wysokość tej subwencji jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w:
a)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
b)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przyznanych i-temu podmiotowi w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

2)
wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-tego instytutu PAN, i-tego instytutu badawczego i i-tego instytutu międzynarodowego, nie może być niższa niż 95% oraz wyższa niż 110% sumy dotacji, o których mowa w:
a)
art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji,
b)
art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

- przyznanych odpowiednio i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-temu instytutowi PAN, i-temu instytutowi badawczemu albo i-temu instytutowi międzynarodowemu w roku 2018, w warunkach porównywalnych;

3)
składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C;

4)
składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
-
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,
-
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,
-
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B;
5)
w składniku kadrowym oraz składniku badawczym i-tego podmiotu uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną odpowiednio według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;
6)
wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wynosi w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
1,00 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych:
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,75 - dla wagi składnika badawczego Wb.
§  14. 
1. 
W latach 2020-2022 wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym:
1)
składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C;

2)
składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
-
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,
-
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,
-
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B;
3)
w składniku kadrowym oraz składniku badawczym i-tego podmiotu uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru określonego w § 9 pkt 6 lit. c;
4)
wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego dla podmiotu nieposiadającego kategorii naukowej w żadnej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których prowadzi działalność naukową, albo posiadającego w każdej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której prowadzi działalność naukową, kategorię naukową C, nie może być niższa niż 95% oraz wyższa niż 100% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.
2. 
W latach 2020-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wynosi:
1)
w roku 2020 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,14 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,86 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,63 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,01 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,74 - dla wagi składnika badawczego Wb;
2)
w roku 2021 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,28 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,72 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,61 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,73 - dla wagi składnika badawczego Wb;
3)
w roku 2022 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,42 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,58 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,06 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,59 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,03 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,72 - dla wagi składnika badawczego Wb;
4)
w roku 2023 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,56 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,44 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,08 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,57 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,71 - dla wagi składnika badawczego Wb.
§  15. 
W roku 2019 wysokość dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym oznacza wysokość dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznanej w roku 2018 i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, będącym w strukturze uczelni.
§  16. 
1. 
Jeżeli wysokość subwencji obliczona według wzoru określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia dla uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra, która w latach 2014-2018 została połączona z inną uczelnią publiczną albo do której włączono inną uczelnię publiczną, będzie niższa niż 103% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych:
1)
połączonym uczelniom publicznym - w roku ich połączenia,
2)
uczelni publicznej włączonej do innej uczelni publicznej oraz uczelni publicznej, do której włączono inną uczelnię publiczną - w roku włączenia

- minister, przyznając uczelni subwencję, ustali tę subwencję w wysokości stanowiącej 103% sumy dotacji, które przyznano uczelniom, o których mowa w pkt 1 albo 2, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepis ust. 1 stosuje się, począwszy od roku 2019, nie dłużej niż przez okres pięciu lat od roku połączenia uczelni publicznych lub włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

wzór
1 Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U.2022.18).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz.U.2018.2508), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. na podstawie art. 132 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019.534).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.305 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.
Data aktu: 09/09/2019
Data ogłoszenia: 08/02/2022
Data wejścia w życie: 27/09/2019