Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
analiza obowiązujących przepisów dotyczących kształtowania ustroju rolnego w zakresie:
a)
obrotu nieruchomościami rolnymi regulowanego ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234),
b)
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa regulowanego ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561, 1873 i 2388),
c)
wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa regulowanego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 869 oraz z 2021 r. poz. 760),
d)
scalania i wymiany gruntów regulowanych ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1912 oraz z 2022 r. poz. 32),
e)
ochrony gruntów rolnych regulowanej ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 i 2163);
2)
identyfikacja problemów związanych z dzierżawą gruntów rolnych;
3)
monitorowanie podejmowanych działań związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi, w tym ocena istniejącego stanu i proponowanie rozwiązań prawnych w zakresie stosunków umownych między podmiotami dokonującymi obrotu nieruchomościami rolnymi;
4)
podejmowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych gruntów rolnych do produkcji rolnej;
5)
ocena propozycji rozwiązań prawnych, które mogą oddziaływać na ustrój rolny;
6)
proponowanie rozwiązań prawnych mających na celu właściwe ukształtowanie ustroju rolnego.
§  3. 
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu jego działania.
§  5. 
Projekty dokumentów rządowych mające znaczenie dla realizacji zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§  6. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1)
analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań;
2)
roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7. 
Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§  8. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  9. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 33, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.277

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.
Data aktu: 03/02/2022
Data ogłoszenia: 04/02/2022
Data wejścia w życie: 04/02/2022