Badania lekarskie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje badań lekarskich, jakim podlega członek korpusu służby cywilnej ubiegający się o stopień dyplomatyczny;
2)
rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej.
§  2. 
Badania, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują:
1)
badanie internistyczne;
2)
badanie psychiatryczne;
3)
specjalistyczne badania pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego badania, o których mowa w pkt 1 i 2, w szczególności w celu stwierdzenia występowania albo braku stanów chorobowych uniemożliwiających posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do długotrwałej służby w placówkach zagranicznych, w warunkach wymagających szczególnej dyscypliny i dyspozycyjności.
§  3. 
1. 
Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych są określone w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Członek korpusu służby cywilnej ubiegający się o stopień dyplomatyczny przedstawia dokumenty potwierdzające znajomość dwóch języków obcych, w tym co najmniej jeden dokument z części I załącznika.
§  4. 
Dokumentami potwierdzającymi posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego są dyplomy ukończenia:
1)
jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, wydane przez polskie uczelnie;
2)
studiów za granicą, równoważne polskim dyplomom potwierdzającym posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku - uznane za równoważne w postępowaniu nostryfikacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).
§  5. 
Dokumentem potwierdzającym posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do długotrwałej służby w placówkach zagranicznych, w warunkach wymagających szczególnej dyscypliny i dyspozycyjności, jest zaświadczenie wydane przez Naczelnego Lekarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  6. 
1. 
Dokumentacja sporządzona w trakcie badań, o których mowa w § 2, na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje ważność.
2. 
Zaświadczenia wydane przez Naczelnego Lekarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Część I

Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej C1 potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego (w tym zajęcia albo warsztaty tłumaczeniowe), potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 720 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym (C1);

3) dyplom ukończenia za granicą studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wraz z informacją, że praca dyplomowa została napisana i obroniona w języku wykładowym - w odniesieniu do głównego języka wykładowego studiów. W przypadku gdy dyplom nie zawiera informacji o języku wykładowym studiów, dołącza się suplement do dyplomu lub zaświadczenie, zawierające informację o języku wykładowym studiów. Do dyplomu dołącza się informację o czasie trwania studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich(3 );

4) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości z oceną pozytywną z egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym z wynikiem na poziomie co najmniej 80% lub dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) w odniesieniu do języka podstawowego lub dyplom matury europejskiej (European Baccalaureate Diploma) w stosunku do pierwszego (LI) lub drugiego języka (LII)(4 );

5) uzyskane za granicą świadectwo dojrzałości - w odniesieniu do języka, w którym zdaje się egzamin(5 );

6) dyplom doktorski uzyskany za granicą w wyniku obrony rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku obcym(6 ) - w odniesieniu do tego języka obcego;

7) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333 (C1) i 4444 (C2) według STANAG 6001,

d) Agencji Wywiadu;

8) zaświadczenie o zdanym przed dniem 16 listopada 2015 r. egzaminie resortowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

9) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości albo decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

10) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

11) certyfikat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) - poziom C1;

12) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom C1;

13) certyfikat wydany przez Kolegium Europejskie - poziom C1;

14) certyfikaty wydane przez następujące instytucje:

a) angielski:

- British Council, Cambridge English Language Assessment:

-- Business English Certificate Higher (BEC Higher),

-- International English Language Testing System (IELTS), poziom C2 (8,5-9 pkt), poziom C1 (7-8 pkt),

-- Linguaskill - moduł General i Business - poziom C1 (powyżej 180 pkt),

- University of Cambridge, ESOL Examinations:

-- C2 Proficiency (CPE) (200-230 pkt),

-- C1 Advanced (CAE) (180-199 pkt),

- Trinity College London:

-- ESOL Skills for Life - poziom C1 (Level 2),

-- Integrated Skills in English (ISE) - poziomy: C1 (ISE III) i C2 (ISE IV),

- Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA:

-- Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) - poziom C2 (110-120 pkt), poziom C1 (94-109 pkt),

-- Test of English as a Foreign Language (TOEFL PBT) - poziom C1 (od 610 pkt),

-- Test of English for International Communication (TOEIC) - poziom C1 (945-990 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziomy: C1 (Level 2) i C2 (Level 3),

- Pearson English Assessment:

-- Pearson English International Certificate (PTE General) - poziom 4 (C1) i poziom 5 (C2),

-- Edexcel - certificate in ESOL International, Level 2 (C1), Level 3 (C2),

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - od 700 pkt (C1), od 800 pkt (C2),

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom C1,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom C1,

d) chiński:

- Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 5 (C1), Level 6 (C2),

- Center for Language Education and Cooperation, HSK 6 (C2) I HSK 5 (C1),

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija "Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou,

g) czeski:

- Univerzita Karlova, státní jazyková zkouška - CCE, od poziomu C1,

h) duński:

- Dansk Studieprøven - poziom C1,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom C1,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 5 (C1) i YKI 6 (C2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot YKI taso 5 (C1) i taso 6 (C2),

k) francuski:

- Centre international d'études pédagogique (CIEP):

-- DALF C1,

-- Test de Connaissance du Français (TCF), poziom C1 (500-599 pkt) i C2 (600-699 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIP):

-- DFP Affaires C1,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziomy C1 i C2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziomy 4 (C1) i 5 (C2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Internacional de Español) - poziomy: Superior (C1), Dominio (C2),

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziomy C1 i C2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziomy C1 i C2,

n) japoński:

- Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services, Japanese Language Proficiency Test (JLPT) - poziom N1 (C1),

o) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (C1),

p) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 5 (C1) i poziom 6 (C2),

q) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom C1,

r) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (highest level - C),

s) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - Educatief Professioneel C1,

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom C1, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

t) niemiecki:

- Goethe Institut:

-- Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS),

-- Goethe-Zertifikat C1,

- TestDaF Institut, Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) - TDN 5,

- Österreich Institut:

-- ÖSD Zertifikat C2,

-- ÖSD Zertifikat C1,

u) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DAPLE (poziom C1), DUPLE (poziom C2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziomy C1 i C2,

v) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 3 (C1), poziom 4 (C2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

- Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, TRKI 3 (C1), TRKI 4 (C2),

w) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziomy C1 i C2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziomy C1 i C2,

x) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziomy C1 i C2:

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade,

y) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka, poziomy C1 i C2,

z) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts), poziom C1,

za) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk, poziomy C1 i C2,

zb) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 71 pkt (C1), od 89 pkt (C2),

- Uluslararası Türkçe Testi, poziom C1,

zc) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem, poziomy C1 i C2,

zd) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) -

poziomy: CILS TRE (C1) i CILS QUATTRO (C2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziomy C1 i C2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC C1 i DALI C1, DALC C2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 4 - poziom C1 i CELI 5 - poziom C2;

15) certyfikat wydany przez instytucję, która w czasie jego wydania była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE);

16) w przypadku języków niewymienionych w pkt 14 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie C1, C2 (według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawnione na podstawie przepisów tego państwa.

Część II

Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej B2 potwierdzają:

1) dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie filologii, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, etnolingwistyki lub innych studiów w zakresie języka obcego, jeżeli w toku studiów liczba godzin praktycznej nauki języka obcego, potwierdzona suplementem do dyplomu lub zaświadczeniem, wynosiła co najmniej 500 - w odniesieniu do tego języka obcego;

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z zaświadczeniem lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym;

3) uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości z oceną pozytywną z egzaminu językowego na poziomie rozszerzonym z wynikiem na poziomie co najmniej 60%;

4) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

a) Ministerstwie Spraw Zagranicznych na poziomie B2,

b) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 2222 (B2) według STANAG 6001;

5) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

6) certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego - poziom B2;

7) certyfikaty wydane dla potwierdzenia znajomości następujących języków przez wskazane instytucje:

a) angielski:

- University of Cambridge, ESOL Examinations:

-- B2 First (FCE) (160-179 pkt),

-- Business English Certificate Vantage (BEC Vantage),

-- International English Language Testing System (IELTS), moduł Academic i General Training - poziom B2 (5,5-6,5 pkt),

-- Linguaskill - moduł General i Business - poziom B2 (160-179 pkt),

- Trinity College London:

-- ESOL Skills for Life - poziom B2 (Level 1),

-- Integrated Skills in English (ISE) - poziom B2 (ISE II),

- Educational Testing Service (ETS):

-- Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) - poziom B2 (72-94 pkt),

-- Test of English as a Foreign Language (TOEFL PBT) - poziom B2 (od 560 pkt),

-- Test of English for International Communication (TOEIC) - poziom B2 (785-940 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- City&Guilds - International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) - poziom B2 (Level Communicator),

- Pearson Assessment English:

-- Pearson English International Certificate (PTE General) - poziom 3 (B2),

-- LCCI, English for Business - Level 3 (B2); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

-- Edexcel - certificate in ESOL International, Level 1 (B2),

b) arabski:

- Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) - ALPT (Arabic Language Proficiency Test) - poziom B2,

- Université d'Alger 2 - Centre d'Enseignement Intensif des Langues, Certificat - poziom B2,

c) bułgarski:

- Sofijski Universitet im. Sv. Kliment Ohridski (Uniwersytet w Sofii im. Klimenta Ochridskiego), Departament za ezikovo obučenie (ičs) Sertifikat po bylgarski jezik, Svidetelstvo za nivo na vladeene na ezik - poziom B2,

d) chiński:

- Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) - TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) - Level 4 (B2),

- The Office of Chinese Language Council International, Hanban: Hànyŭ Shuĭpíng Kǎoshì (HSK) - Level 4,

- Center for Language Education and Cooperation, HSK 4,

e) chorwacki (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Croaticum, Centar za hrvatski kao drugi i strani,

f) czarnogórski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Centar za obrazovanje odraslih JU Gimnazija "Slobodan Škerović" na osnovu Rješenja o izdavanju Licence Ministarstva prosvjete Crne Gore, Sertifikat,

- Filozofski fakultet - Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Uvjerenje da je kandidat položio ispit iz crnogorskog jezika na nivou,

g) czeski:

- Univerzita Karlova - CCE, poziom B2,

h) duński:

- Prove i Dansk 3 - poziom B2,

i) estoński:

- Innove, Eesti keele tasemetunnistus - poziom B2,

j) fiński:

- Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus, YKI 3 (B2),

- Opetushallitus Utbildningsstyrelsen, YKI 3 (B2),

- National Certificates of Language Proficiency, Yleiset Kielitutkinnot, poziom B2 (taso 4),

k) francuski:

- Centre international d'études pédagogique (CIEP):

-- DELF B2,

-- Test de Connaissance du Français (TCF), poziom B2 (400-499 pkt); dołącza się zaświadczenie o zdaniu wszystkich czterech kompetencji językowych,

- Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIP):

-- DFP Juridique - Diplôme de français professionnel juridique B2,

-- DFP Affaires B2,

l) grecki:

- Kentro Ellinikis Glossas (Centrum Języka Greckiego) - Pistopoiitiko ellinomatheias - poziom B2,

- Panepistimio Kyprou, Scholeio Ellinikis Glossas - poziom 3 (B2),

m) hiszpański:

- Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) - D.I.E. (Diploma Internacional de Español) - poziom B2,

- Instituto Cervantes (Instytut Cervantesa) - DELE (Diploma de Español Lengua extranjera) - poziom B2,

- Universidad de Salamanca - DELE (Diploma de Español como Lengua extranjera) - poziom B2,

n) japoński:

- Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services, Japanese Language Proficiency Test (JLPT) - poziom N2 (B2),

o) kataloński:

- Generalitat de Catalunya, Certificat de nivell de suficiència de català (B2),

p) koreański:

- National Institute for International Education (NIIED) - TOPIK (Test of Proficiency in Korean) - poziom 3 (B2),

q) litewski:

- Vilniaus Universitetas, Filologijos Fakultetas, pažymėjimas (certyfikat) - poziom B2,

r) łotewski:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) - Valsts valodas prasmes apliecība (Certificate of Fluency in the Official Language), Trešā (augstākā) pakāpe (B2),

s) niderlandzki:

- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) - Educatief Startbekwaam - B2,

- Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), poziom B2, organizowane przez Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel,

t) niemiecki:

- Goethe Institut, Goethe Zertifikat B2,

- TestDaF Institut, Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) - TDN 3 i 4 (B2),

- Österreich Institut, ÖSD Zertifikat B2,

u) norweski:

- Test i norsk - høyere nivå, norskprøve - poziom B2,

v) portugalski:

- Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (CAPLE) - DIPLE (poziom B2),

- Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Certificação EPE - poziom B2,

w) rosyjski:

- Gosudarstvennyj institut russkogo jazyka im. A. S. Puškina, poziom 2 (B2),

- Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet - russkij jazyk kak inostrannyj TRKI - II (B2),

- Rossijskij universitet družby narodov (RUDN), TRFL-TRKI 2 (B2),

- Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, TRKI 2,

x) rumuński:

- Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Certificat de competenţă lingvistică - poziom B2,

- Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul Limbii Române, Atestat de competenţă lingvistică a cunoştinţelor de limba română - poziom B2,

y) serbski (jedna osoba może przedstawić w celu uznania za ekwiwalent egzaminu resortowego tylko jeden certyfikat z języków: chorwackiego, serbskiego albo czarnogórskiego), poziom B2:

- Univerzitet u Beogradu (University of Belgrade), Filološki fakultet,

- Centar za srpski kao strani jezik (Center for Serbian as Foreign Language), Filološki fakultet, University of Belgrade,

z) słowacki:

- Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka - B2,

za) słoweński:

- Univerza v Ljubljani (University of Ljubljana), Filozofska Fakulteta (Faculty of Arts) - B2,

zb) szwedzki:

- Stockholms universitet. Bedömning av språkfärdighet inom sfi/svenska som andraspråk - B2,

zc) tajski:

- Ministry of Education, Thai Competency Test for Foreigners, Matthayom 4-6,

zd) turecki:

- Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) - Türkçe Yeterlik Belgesi - od 55 do 70 pkt (B2),

- Uluslararası Türkçe Testi - B2,

ze) węgierski:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem - B2,

zf) wietnamski:

- Chứ ng chỉ năng lự c tiế ng Việ t dùng cho ngờ i nớ c ngoài, od poziomu A4 (B2),

zg) włoski:

- Università per Stranieri di Siena - certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziom: CILS DUE (B2),

- Società Dante Alighieri w Rzymie - PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziom B2,

- Accademia Italiana di Lingua (AIL), DALC B2 i DALI B2,

- Università per Stranieri di Perugia, CELI (Certificato di Lingua Italiana) 3 - poziom B2;

8) certyfikat wydany przez instytucję, która w czasie jego wydania była członkiem (member) w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe - ALTE);

9) w przypadku języków niewymienionych w pkt 7 - dokument potwierdzający znajomość języka urzędowego państwa na poziomie B2 (według ESOKJ) albo na poziomie równoważnym, wydany przez instytucję lub organ uprawnione na podstawie przepisów tego państwa.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2038 oraz z 2019 r. poz. 778), które traci moc z dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 87 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003).
3) W przypadku dyplomu ukończenia studiów podlegającego uznaniu za równoważny w drodze postępowania nostryfikacyjnego dyplom ten dostarcza się wraz z zaświadczeniem wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego. W przypadku dyplomu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
4) W przypadku gdy pierwszy język (LI) jest językiem ojczystym, uznawany jest język drugi (LII).
5) W przypadku dokumentu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
6) W przypadku dokumentu w języku, o którym mowa w pkt 14 lit. b-j, l, n-r, t oraz v-zc i pkt 16, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej albo sporządzone i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.256

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego.
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 03/02/2022
Data wejścia w życie: 18/02/2022