Ogłaszanie prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowanie upominków przez członków służby zagranicznej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa warunki:
1)
ogłaszania przez członków służby zagranicznej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, a także rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej, w tym udzielania wywiadów i ogłaszania prac naukowych;
2)
przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o członkach kierownictwa ministerstwa, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zagranicznych, sekretarzy stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, zwanym dalej "ministerstwem", podsekretarzy stanu w ministerstwie, dyrektora generalnego służby zagranicznej i Szefa Służby Zagranicznej.
§  2. 
1. 
Ogłoszenie przez członka służby zagranicznej pracy naukowej lub publicystycznej dotyczącej stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Szefa Służby Zagranicznej, który przed wyrażeniem tej zgody zasięga opinii:
1)
w przypadku członka służby zagranicznej innego niż wymieniony w pkt 2 - kierującego komórką organizacyjną ministerstwa, zwaną dalej "komórką organizacyjną", albo kierującego placówką zagraniczną, w której członek służby zagranicznej wykonuje obowiązki służbowe;
2)
w przypadku kierującego komórką organizacyjną, kierującego placówką zagraniczną, pełnomocnika ministra właściwego do spraw zagranicznych, specjalnego wysłannika ministra właściwego do spraw zagranicznych albo specjalnego doradcy - nadzorującego członka kierownictwa ministerstwa.
2. 
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy członków kierownictwa ministerstwa.
3. 
Wymogu zasięgnięcia opinii nadzorującego członka kierownictwa ministerstwa nie stosuje się w przypadku kierującego komórką organizacyjną nadzorowaną przez Szefa Służby Zagranicznej.
4. 
Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Udzielenie przez członka służby zagranicznej wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej lub rozpowszechnienie przez tego członka w jakikolwiek inny sposób w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody rzecznika prasowego ministerstwa, a w przypadku członka kierownictwa ministerstwa innego niż minister właściwy do spraw zagranicznych - pisemnej zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. 
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy rzecznika prasowego ministerstwa i ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3. 
Członek służby zagranicznej na żądanie odpowiednio rzecznika prasowego ministerstwa albo ministra właściwego do spraw zagranicznych:
1)
zaznacza w treści wypowiedzi, że wypowiedź ta zawiera prywatne poglądy;
2)
dostarcza utrwaloną wypowiedź.
§  4. 
1. 
Przepisu § 3 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody odpowiednio rzecznika prasowego ministerstwa albo ministra właściwego do spraw zagranicznych jest w znacznym stopniu utrudnione, a udzielenie wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej lub rozpowszechnienie w inny sposób w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej służy ochronie interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub służby zagranicznej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członek służby zagranicznej niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej odpowiednio rzecznika prasowego ministerstwa albo ministra właściwego do spraw zagranicznych o udzieleniu wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej lub o rozpowszechnieniu w inny sposób w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej.
§  5. 
1. 
Członek służby zagranicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych może przyjąć upominek lub inne świadczenie o podobnym charakterze o równowartości nieprzekraczającej kwoty 100 euro, jeżeli:
1)
ze względu na zwyczaje lub kurtuazję dyplomatyczną odmowa przyjęcia upominku lub innego świadczenia o podobnym charakterze nie jest wskazana;
2)
wręczenie takiego upominku lub świadczenia ma powszechny i okolicznościowy charakter, w szczególności w związku z obchodzonym świętem państwowym lub religijnym.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli odmowa przyjęcia upominku lub świadczenia mogłaby zaszkodzić interesom Rzeczypospolitej Polskiej lub służby zagranicznej, członek służby zagranicznej może przyjąć upominek lub świadczenie o podobnym charakterze o wartości wyższej niż wartość wymieniona w ust. 1.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członek służby zagranicznej zawiadamia w formie pisemnej dyrektora generalnego służby zagranicznej o przyjęciu takiego upominku lub świadczenia, informując o okolicznościach uzasadniających przyjęcie tego upominku.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie pracy naukowej/publicystycznej*

wzór

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej (Dz. U. poz. 1150 oraz z 2017 r. poz. 1732), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2552

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ogłaszanie prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowanie upominków przez członków służby zagranicznej
Data aktu: 22/11/2022
Data ogłoszenia: 09/12/2022
Data wejścia w życie: 24/12/2022