Sprawowanie nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych, organizacje społeczne, pracodawców oraz osoby godne zaufania

Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób i warunki sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez kuratorów sądowych;
2)
szczegółowy sposób i warunki kontrolowania przez kuratorów sądowych wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
3)
szczegółowy sposób i warunki kontrolowania przez kuratorów sądowych wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
4)
szczegółowy sposób i warunki organizowania i kontrolowania przez kuratorów sądowych wykonywania przez nieletnich zobowiązań do wykonania prac społecznych;
5)
szczegółowy sposób i warunki sprawowania nadzoru nad nieletnimi przez organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe, pracodawców i osoby godne zaufania;
6)
tryb wyznaczania przedstawicieli przez sprawujące nadzór nad nieletnimi organizacje społeczne, w tym organizacje pozarządowe i pracodawców.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", rozumie się przez to ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Rozdział  2

Sprawowanie nadzoru nad nieletnim

§  2.  [Przydział spraw wpływających do zespołu kuratorskiej służby sądowej; powierzenie kuratorowi zawodowemu sprawowania nadzoru]
1. 
Przydziału spraw wpływających do zespołu kuratorskiej służby sądowej dokonuje się według podziału terytorialnego obszaru właściwości zespołu lub niezależnie od podziału terytorialnego, biorąc pod uwagę równomierne obciążenie pracą kuratorów w zespole, predyspozycje, wykształcenie, umiejętności i przeszkolenie poszczególnych kuratorów sądowych.
2. 
Powierzenie zawodowemu kuratorowi sądowemu, zwanemu dalej "kuratorem zawodowym", sprawowania nadzoru następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania nadzoru zespołowi.
3. 
Kuratorowi zawodowemu sprawowanie nadzoru powierza kierownik zespołu.
§  3.  [Powierzenie sprawowania nadzoru społecznemu kuratorowi sądowemu]
Kurator zawodowy, w terminie 7 dni od dnia powierzenia mu sprawowania nadzoru przez kierownika zespołu, może powierzyć sprawowanie nadzoru społecznemu kuratorowi sądowemu, zwanemu dalej "kuratorem społecznym", z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 156 ust. 1 ustawy.
§  4.  [Pierwszy kontakt kuratora sądowego z nieletnim; sposoby przekazywania informacji nieletniemu, jego rodzicom lub opiekunowi]
1. 
Niezwłocznie po powierzeniu sprawowania nadzoru, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powierzenia sprawowania nadzoru, kurator sądowy informuje nieletniego, jego rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego o rozpoczęciu nadzoru.
2. 
Kurator sądowy może pozyskać od nieletniego, jego rodziców lub opiekuna numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej w celu ułatwienia utrzymywania dalszych kontaktów.
3. 
Po uzyskaniu danych, o których mowa w ust. 2, kurator sądowy może przekazywać nieletniemu, jego rodzicom lub opiekunowi informacje oraz wzywać i zawiadamiać ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Fakt dokonania tych czynności kurator sądowy odnotowuje w karcie czynności nadzoru lub w sprawozdaniu.
§  5.  [Wezwanie nieletniego do stawiennictwa w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej]
1. 
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości nawiązania kontaktu z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu lub jeżeli przemawiają za tym cele wychowawcze, kurator zawodowy może wzywać nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym terminie w siedzibie zespołu.
2. 
Jeżeli nieletni, jego rodzice lub opiekun prawidłowo wezwani nie stawią się w wyznaczonym terminie, kurator zawodowy niezwłocznie wzywa ich powtórnie do osobistego stawiennictwa w siedzibie zespołu.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kurator zawodowy może także wzywać nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do osobistego stawiennictwa w siedzibie zespołu w sprawie, w której sprawowanie nadzoru zostało powierzone kuratorowi społecznemu.
§  6.  [Konsekwencje nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, uniemożliwiania nawiązania kontaktu z nieletnim, odmowy udzielenia informacji lub wyjaśnień albo udzielenia informacji nieprawdziwych]
1. 
Kurator zawodowy może złożyć do sądu wniosek o zmianę lub uchylenie środka wychowawczego zastosowanego wobec nieletniego, o zarządzenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym lub o wezwanie nieletniego, jego rodziców lub opiekuna na posiedzenie sądu, jeżeli nieletni, jego rodzice lub opiekun:
1)
bez należytego usprawiedliwienia nie stawią się na powtórne wezwanie;
2)
uniemożliwiają kuratorowi sądowemu nawiązywanie kontaktu z nieletnim;
3)
odmawiają udzielenia informacji lub wyjaśnień bez podania uzasadnienia;
4)
udzielają informacji lub wyjaśnień nieprawdziwych.
2. 
Jeżeli nadzór nad nieletnim został powierzony kuratorowi społecznemu, przedkłada on wnioski, o których mowa w ust. 1, kuratorowi zawodowemu, który po zaakceptowaniu przedłożonych wniosków przekazuje je sądowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
§  7.  [Działania podejmowane przez kuratora sądowego w ramach sprawowania nadzoru nad nieletnim]
1. 
Kurator sądowy, sprawując nadzór nad nieletnim:
1)
zaznajamia się z aktami sprawy nieletniego i innymi niezbędnymi źródłami informacji o nieletnim, w tym z przebiegiem dotychczasowych nadzorów oraz kontroli wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7 pkt 2, art. 18 ust. 1 i art. 44 pkt 9 ustawy;
2)
rozpoznaje i diagnozuje sytuację osobistą, rodzinną i środowiskową nieletniego oraz analizuje dotychczas stosowane środki wychowawcze i przyczyny ich nieskuteczności;
3)
planuje metody kontroli i dokonuje wyboru środków oddziaływań wobec nieletniego;
4)
utrzymuje kontakt z nieletnim oraz udziela mu niezbędnej pomocy w postaci informacji i wskazówek w rozwiązywaniu problemów życiowych, a zwłaszcza w podjęciu i zorganizowaniu nauki, pracy, leczenia lub terapii;
5)
nawiązuje i utrzymuje kontakt, osobiście lub w sposób określony w przepisie § 4 ust. 3, z rodzicami albo opiekunem nieletniego, członkami rodziny nieletniego, osobami ze środowiska nieletniego;
6)
pomaga rozwiązywać zdiagnozowane problemy utrudniające resocjalizację i kontrolę nieletniego;
7)
kontroluje zachowanie nieletniego osobiście przez wizyty w miejscu jego zamieszkania lub pobytu;
8)
w razie potrzeby nawiązuje i utrzymuje kontakt z rodziną nieletniego, szkołą, jego środowiskiem oraz z pracodawcą, przez wizyty osobiste lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
9)
w razie potrzeby nawiązuje kontakt i współpracuje z właściwymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem lub oddziaływaniem terapeutycznym;
10)
w razie potrzeby zasięga i gromadzi niezbędne informacje o nieletnim i jego środowisku od Policji, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, pracodawców, organizacji i instytucji oraz współpracuje z tymi podmiotami;
11)
sporządza i prowadzi w sposób czytelny dokumentację ze sprawowanego nadzoru nad nieletnim, w miarę możliwości wykorzystując system informatyczny.
2. 
Kurator sądowy może żądać od nieletniego, jego rodziców lub opiekuna:
1)
udzielenia niezbędnych informacji o sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej i środowiskowej nieletniego oraz umożliwienia zapoznania się z jego warunkami bytowymi;
2)
udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji, dotyczących wykonywania nałożonych obowiązków;
3)
informowania o zmianie miejsca nauki, pracy, leczenia lub terapii nieletniego;
4)
stosowania się do zaleceń, wskazówek i zobowiązań wynikających z zaplanowanych oddziaływań wobec nieletniego oraz aktywnej współpracy w tym zakresie.
§  8.  [Zadania zawodowego kuratora sądowego związane ze społecznymi kuratorami sądowymi]
Kurator zawodowy:
1)
kontroluje prawidłowość i efektywność sprawowania nadzoru, wykonywania innych czynności zleconych kuratorom społecznym;
2)
udziela pomocy kuratorom społecznym, zwłaszcza przez udzielanie instruktażu w zakresie metod i form pracy;
3)
przeprowadza co najmniej raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od powierzenia sprawowania nadzoru kuratorowi społecznemu, wywiad środowiskowy w stosunku do nieletniego w celu kontroli sprawowania nadzoru przez kuratora społecznego;
4)
pozyskuje osoby do pełnienia funkcji kuratora społecznego;
5)
informuje kierownika zespołu o nieprawidłowym wypełnianiu powierzonej funkcji przez kuratora społecznego.
§  9.  [Wykorzystanie przez zawodowego kuratora sądowego informacji otrzymywanych od społecznego kuratora sądowego]
1. 
Kurator zawodowy przyjmuje od kuratora społecznego i analizuje pod kątem stosownego wykorzystania informacje o okolicznościach uzasadniających podjęcie czynności, w szczególności w zakresie wystąpienia z wnioskami o:
1)
zmianę orzeczenia sądu;
2)
dopuszczenie kuratora społecznego do udziału w posiedzeniu sądu w postępowaniu wykonawczym, jeżeli jego udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia.
2. 
Kurator zawodowy, jeżeli uzna, że jest to konieczne, podejmuje bezzwłocznie czynności w sprawie nadzoru sprawowanego przez kuratora społecznego.
§  10.  [Sprawozdanie z objęcia nadzoru nad nieletnim]
1. 
Kurator zawodowy składa sądowi sprawozdanie z objęcia nadzoru nad nieletnim nie później niż w terminie 21 dni od dnia nawiązania pierwszego kontaktu z nieletnim, a kolejne sprawozdania z przebiegu nadzoru nad nieletnim - w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu.
2. 
Jeżeli nadzór nad nieletnim został powierzony kuratorowi społecznemu, przedkłada on sprawozdanie z objęcia nadzoru nad nieletnim kuratorowi zawodowemu nie później niż w terminie 21 dni od dnia nawiązania pierwszego kontaktu z nieletnim, a kolejne sprawozdania z przebiegu nadzoru nad nieletnim - w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu. Kurator zawodowy po zaakceptowaniu sprawozdania kuratora społecznego składa to sprawozdanie sądowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. 
Sprawozdanie z objęcia nadzoru nad nieletnim zawiera w szczególności:
1)
dane o nieletnim, jego rodzicach lub opiekunie:
a)
datę i miejsce urodzenia nieletniego,
b)
miejsce nauki lub miejsce pracy nieletniego,
c)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem;
2)
informacje o sytuacji osobistej, rodzinnej oraz o warunkach bytowych nieletniego, jego rodziców lub opiekuna oraz o jego stosunku do nadzoru i nałożonych obowiązków, w tym o:
a)
sposobie realizowania przez nieletniego obowiązku nauki,
b)
wysokości uzyskiwanych dochodów i ich źródłach,
c)
stanie zdrowia nieletniego, w tym o ujawnionych uzależnieniach oraz problemach rozwojowych,
d)
funkcjonowaniu nieletniego i jego kontaktach w środowisku;
3)
informacje o przebiegu dotychczasowych nadzorów i kontroli wykonania obowiązków, o których mowa w art. 7 pkt 2, art. 18 ust. 1 i art. 44 pkt 9 ustawy;
4)
informacje o zamierzeniach profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
5)
metody sprawowania nadzoru nad nieletnim i kontroli zachowania nieletniego;
6)
plan pracy z nieletnim;
7)
źródła informacji o nieletnim i datę pozyskania informacji;
8)
sygnaturę akt prowadzonej sprawy;
9)
imię i nazwisko sporządzającego sprawozdanie oraz datę jego sporządzenia.
§  11.  [Dodatkowe informacje przedstawiane w sprawozdaniach z przebiegu nadzoru nad nieletnim]
W sprawozdaniach z przebiegu nadzoru nad nieletnim przedstawia się zmiany w sytuacji osobistej, rodzinnej, edukacyjnej oraz w warunkach bytowych nieletniego, metodach sprawowania nadzoru nad nieletnim i kontroli zachowania nieletniego, a także postępy w procesie resocjalizacji oraz ocenę skuteczności podjętych działań.
§  12.  [Karta czynności nadzoru nad nieletnim]
1. 
Przebieg nadzoru i podejmowane na bieżąco czynności kurator sądowy dokumentuje w karcie czynności nadzoru nad nieletnim, prowadzonej osobno dla każdego nieletniego.
2. 
Karta czynności nadzoru nad nieletnim zawiera:
1)
datę, miejsce i rodzaj czynności;
2)
własne uwagi i zamierzenia w zakresie sprawowanego nadzoru nad nieletnim;
3)
źródła informacji o nieletnim;
4)
sygnaturę akt prowadzonej sprawy;
5)
imię i nazwisko prowadzącego kartę czynności.
3. 
Karty czynności nadzoru nad nieletnim nie prowadzi się, jeżeli sąd w orzeczeniu określił częstotliwość składania sprawozdań co najmniej raz w miesiącu lub krótszą.
4. 
Kurator społeczny składa sprawozdania z przebiegu nadzoru i karty czynności nadzoru w każdym miesiącu sprawowanego nadzoru.
§  13.  [Sprawozdanie z zakończenia nadzoru]
1. 
Sprawozdanie z zakończenia nadzoru kurator zawodowy składa sądowi nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia nadzoru.
2. 
Sprawozdanie z zakończenia nadzoru kurator społeczny przedkłada kuratorowi zawodowemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia nadzoru. Kurator zawodowy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania od kuratora społecznego, składa otrzymane sprawozdanie sądowi.
3. 
W sprawozdaniu z zakończenia nadzoru należy opisać jego przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu pracy z nieletnim, oceny wykonywania zobowiązań i postawy nieletniego.
4. 
Sprawozdania z zakończenia nadzoru można nie sporządzać w przypadku zakończenia nadzoru w inny sposób niż na skutek upływu okresu próby. W szczególności sprawozdania z zakończenia nadzoru nie sporządza się w sprawach, w których sąd, na wniosek kuratora sądowego, uchylił nadzór kuratorski lub umieścił nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym.

Rozdział  3

Kontrola wykonywania środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy, oraz środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy

§  14.  [Kontrola wykonywania obowiązków określonego postępowania nałożonych na nieletniego]
1. 
Kurator sądowy, którego sąd rodzinny zobowiązał do kontrolowania wykonywania obowiązków określonego postępowania nałożonych na nieletniego, o których mowa w art. 7 pkt 2 ustawy, w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, zbiera informacje o sposobie realizacji nałożonego obowiązku. W tym celu kurator sądowy może:
1)
odwiedzać nieletniego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu;
2)
żądać od nieletniego, jego rodziców lub opiekuna informacji na temat sytuacji nieletniego oraz realizacji nałożonych obowiązków, w tym w formie pisemnych oświadczeń;
3)
wzywać nieletniego, jego rodziców lub opiekuna do osobistego stawiennictwa w wyznaczonym terminie w siedzibie zespołu, w celu złożenia przez nich oświadczeń, o których mowa w pkt 2;
4)
zwracać się do pokrzywdzonego, szkoły, do której nieletni uczęszcza, pracodawcy nieletniego, odpowiedniej instytucji lub organizacji o przedstawienie informacji o wykonywaniu przez nieletniego obowiązku.
2. 
Kurator sądowy sporządza sprawozdanie z wykonanych czynności, w którym informuje sąd w szczególności o sposobie, zakresie i terminie wykonania obowiązków, działaniach podjętych względem nieletniego lub zobowiązań nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego w celu realizacji obowiązku nałożonego na nieletniego, a także przedstawia wnioski w sprawie zastosowania, zmiany lub uchylenia środków wychowawczych w przypadku uchylania się przez nieletniego od wykonania obowiązku.
3. 
Do kontrolowania przez kuratora sądowego wykonywania przez nieletniego środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 2-6, § 7 ust. 1 pkt 10, § 9 i § 12.
§  15.  [Kontrola wykonywania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego]
1. 
Kurator sądowy, którego sąd rodzinny zobowiązał do kontrolowania wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, w terminach określonych przez sąd lub na żądanie sądu, zbiera informacje o realizacji zobowiązań, w szczególności przez:
1)
wizyty w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego;
2)
wzywanie rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego do osobistego stawiennictwa w siedzibie zespołu;
3)
zwracanie się do odpowiednich podmiotów lub instytucji z prośbą o udzielenie żądanych informacji.
2. 
Do kontrolowania przez kuratora sądowego wykonywania środka, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 2-6, § 7 ust. 1 pkt 10, § 9 i § 12.

Rozdział  4

Organizowanie i kontrolowanie wykonywania przez nieletniego zobowiązania do wykonania prac społecznych

§  16.  [Powierzanie kuratorom zawodowym spraw kontrolowania wykonania przez nieletnich zobowiązania do wykonania prac społecznych]
Przy powierzaniu kuratorom zawodowym spraw kontrolowania wykonania przez nieletnich zobowiązania do wykonania prac społecznych stosuje się odpowiednio przepisy § 2.
§  17.  [Pierwszy kontakt zawodowego kuratora sądowego z nieletnim]
1. 
Niezwłocznie po powierzeniu sprawy do prowadzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia powierzenia sprawy do prowadzenia, kurator zawodowy wzywa nieletniego i jego rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego do stawiennictwa w siedzibie zespołu w celu skierowania nieletniego do wykonywania prac społecznych.
2. 
W czasie pierwszego kontaktu z nieletnim kurator zawodowy przeprowadza z nim rozmowę, podczas której poucza go o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczonego środka wychowawczego, informuje o konsekwencjach uchylania się od jego wykonania, zbiera niezbędne informacje o nieletnim w związku z zastosowanym środkiem wychowawczym.
3. 
W sprawie kontaktowania się z nieletnim, jego rodzicami lub opiekunem stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 3.
4. 
Kurator zawodowy, po określeniu rodzaju, miejsca i terminu rozpoczęcia prac społecznych, omawia z nieletnim i jego rodzicami albo tym z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekunem nieletniego sposób wykonywania prac społecznych.
5. 
Kurator zawodowy wręcza nieletniemu pisemną informację o rodzaju, miejscu i terminie rozpoczęcia prac społecznych z pouczeniem o prawach i obowiązkach wynikających z zastosowanego środka wychowawczego.
6. 
Nieletni, jego rodzic albo opiekun podpisuje dwa egzemplarze pisemnej informacji oraz wskazuje miejsce pobytu, w którym zobowiązuje się odbierać dalszą korespondencję; jeden egzemplarz pisemnej informacji otrzymuje nieletni, a drugi załącza się do teczki sprawy.
§  18.  [Informacje przekazywane przedstawicielowi organizacji społecznej sprawującej nadzór nad nieletnim w miejscu jego pracy]
Kurator zawodowy przesyła przedstawicielowi organizacji społecznej sprawującej nadzór nad nieletnim w miejscu jego pracy niezbędne informacje w celu umożliwienia rozpoczęcia przez nieletniego pracy społecznej.
§  19.  [Zadania zawodowego kuratora sądowego związane z z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez nieletniego prac społecznych]
Kurator zawodowy w czasie wykonywania czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez nieletniego prac społecznych:
1)
utrzymuje stały kontakt z podmiotami, w których jest wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca społeczna, w tym z ich przedstawicielem sprawującym nadzór nad nieletnim w miejscu jego pracy, w szczególności za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwłaszcza telefonicznie, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2)
organizuje i prowadzi instruktaże dla przedstawicieli organizacji społecznych sprawujących nadzór nad nieletnim w miejscu ich pracy oraz ustala sposób kontaktowania się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności sposób:
a)
przekazywania harmonogramów pracy nieletnich,
b)
przekazywania informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych przez nieletniego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy i jej efektywności,
c)
niezwłocznego informowania kuratora zawodowego o niezgłoszeniu się nieletniego do pracy, niepodjęciu przez niego przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie pracy, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania pracy społecznej;
3)
powiadamia wyznaczony podmiot, w sposób uprzednio ustalony, o wskazaniach kuratora lub postanowieniach sądu dotyczących nieletniego;
4)
analizuje informacje i dokumenty przesyłane co miesiąc przez przedstawiciela organizacji społecznej sprawującej nadzór nad nieletnim w miejscu jego pracy, w szczególności dotyczące liczby przepracowanych przez nieletniego godzin oraz jego zachowania podczas wykonywania pracy;
5)
wzywa nieletniego, także telefonicznie, do złożenia wyjaśnień dotyczących przebiegu wykonywania pracy społecznej;
6)
w przypadku niewłaściwego wykonywania pracy przez nieletniego przeprowadza z nim rozmowy dyscyplinujące oraz udziela mu stosownych pouczeń.
§  20.  [Zmiana rodzaju, miejsca, terminu rozpoczęcia pracy społecznej lub wydłużenie jej terminu]
1. 
Kurator zawodowy, kontrolując nieletniego wykonującego prace społeczne, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wysłuchaniu nieletniego, jego rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego, może zdecydować o zmianie rodzaju, miejsca, terminu rozpoczęcia pracy lub wydłużeniu terminu pracy.
2. 
Przy zmianie rodzaju, miejsca lub terminu rozpoczęcia pracy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 5 i § 18.
§  21.  [Zmiana środka wychowawczego lub jego uchylenie w związku z zachowaniem nieletniego podczas wykonywania prac społecznych]
1. 
Kurator zawodowy, kierując się względami wychowawczymi, a także mając na uwadze zachowanie nieletniego podczas wykonywania prac społecznych, potrzebę dyscyplinowania nieletniego lub inne okoliczności związane z sytuacją nieletniego i przebiegiem wykonywania zobowiązania, może złożyć do sądu wniosek o wezwanie nieletniego i jego rodziców albo tego z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekuna nieletniego na posiedzenie sądu w przedmiocie zmiany środka wychowawczego lub jego uchylenia.
2. 
Jeżeli nieletni nie wykonał pełnego wymiaru pracy społecznej, a nie zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o zmianę środka wychowawczego, kurator zawodowy, niezwłocznie po upływie okresu, na jaki orzeczono zobowiązanie, składa do sądu wniosek o umorzenie postępowania i uznanie zobowiązania za wykonane.
3. 
We wniosku o zmianę środka wychowawczego kurator zawodowy zawiera również informację o liczbie przepracowanych przez nieletniego godzin.
4. 
W razie potrzeby na posiedzenie sądu o zmianę środka wychowawczego lub jego uchylenie kurator przedkłada sądowi aktualną informację o liczbie przepracowanych przez nieletniego godzin uzyskaną na koniec dnia poprzedniego.
§  22.  [Pozyskiwanie podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne]
W celu pozyskania podmiotów, o których mowa w art. 155 ust. 3 pkt 19 ustawy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, nawiązuje stałą współpracę z organami samorządu terytorialnego i z przedstawicielami innych podmiotów, o których mowa w art. 151 ust. 1 ustawy.

Rozdział  5

Sprawowanie nadzoru nad nieletnim przez organizacje społeczne, pracodawców i osoby godne zaufania

§  23.  [Przedstawiciel organizacji społecznych lub pracodawców, którym powierzono sprawowanie nadzoru nad nieletnim]
1. 
Organizacje społeczne i pracodawcy, którym powierzono sprawowanie nadzoru nad nieletnim, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powierzenia, wyznaczają swojego przedstawiciela, za jego zgodą, do sprawowania nadzoru nad nieletnim.
2. 
O wyznaczeniu przedstawiciela podmioty, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają sąd, przekazując jednocześnie dane tego przedstawiciela: jego imię i nazwisko wraz z numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, umożliwiającym kontakt z nim.
3. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą w uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy lub na wniosek sądu, zmienić przedstawiciela wyznaczonego do sprawowania nadzoru nad nieletnim, w szczególności w razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania nadzoru. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  24.  [Zasady sprawowania nadzoru przez organizacje społeczne, pracodawcy albo osoby godne zaufania]
1. 
Organizacje społeczne, pracodawcy albo osoby godne zaufania co najmniej raz w miesiącu nawiązują kontakt z nieletnim, jego rodzicami albo tym z rodziców, pod którego stałą pieczą nieletni faktycznie pozostaje, albo opiekunem nieletniego w celu skontrolowania zachowania nieletniego. Sąd może określić inną częstotliwość wykonywania tych czynności.
2. 
W pozostałym zakresie do przedstawicieli organizacji społecznych, pracodawców albo osób godnych zaufania, którym powierzono sprawowanie nadzoru, stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 5, § 6 ust. 1, § 7, § 10 ust. 1 i 3, § 11 oraz § 13 ust. 1, 3 i 4.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  25.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnimi (Dz. U. poz. 855), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023