Zmiana rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604, 2185 i 2515) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. poz. 935) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 2 w ust. 1 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:
Ip. 6 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
Ip. 8 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
lp. 10 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
lp. 12 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
lp. 20 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
lp. 24 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
b)
w § 5 w ust. 2 wyrazy "pkt 1-3, 5-7 i 9" zastępuje się wyrazami "pkt 1, 2, 4-6 i 8",
c)
w § 11 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "POM.08.Pw" zastępuje się wyrazami "POM.08.P",
d)
w § 14:
w ust. 31 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 35 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
w ust. 64 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 2 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
w ust. 66 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 13 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 76 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 7 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 77 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym Ip. 4 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 78 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 2 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 79 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 5 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 80 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 20 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 85 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym lp. 95 wyrazy "dalej przebieg po granicy morskich wód wewnętrznych, ustanowionych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 2" zastępuje się wyrazami "dalej przebieg granicy jest zgodny z przebiegiem linii podstawowej, ustanowionym w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a",
w ust. 87 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:
––
lp. 14 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
––
lp. 16 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
w ust. 88 w tabeli w wierszu następującym po wierszu oznaczonym:
––
lp. 12 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
––
lp. 14 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4",
––
lp. 16 wyrazy "art. 4 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 4 pkt 4";
2)
w załączniku nr 2:
a)
w § 2 w tabeli w części:
"8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO" pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w akwenie dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż.",

"13. INNE ISTOTNE INFORMACJE" w pkt 2 uchyla się lit. d,
b)
w § 3 w tabeli w części "8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO" pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w akwenie dopuszcza się poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w ramach koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż.",

c)
w § 9 w tabeli w części:
"7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ogranicza się wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń służących do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów do obszaru objętego koncesją nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w celu wykonywania tej koncesji, ",

"9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pozyskiwanie energii odnawialnej - nie dopuszcza się, z wyjątkiem wznoszenia i wykorzystywania konstrukcji lub urządzeń służących do pozyskiwania energii odnawialnej ze słońca na sztucznych wyspach, konstrukcjach lub urządzeniach wzniesionych lub wykorzystywanych w celu wykonywania koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż;",

d)
w § 42 w tabeli w części "12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU" w pkt 6 wyrazy "17 września" zastępuje się wyrazami "10 sierpnia",
e)
w § 43 w tabeli w części "12. SZCZEGÓLNIE ISTOTNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE AKWENU" w pkt 7 wyrazy "17 września" zastępuje się wyrazami "10 sierpnia",
f)
w § 51 w tabeli w części "11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)" w pkt 4 wyrazy "§ 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1",
g)
w § 52 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 1 wyrazy "§ 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 6 ust. 2",
h)
w § 53 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 1 wyrazy "§ 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami "§ 6 ust. 2",
i)
w § 57 w tabeli w części "11. ZASADY KORZYSTANIA Z AKWENU (wynikające z dokumentów lub aktów normatywnych)" w pkt 4 wyrazy "§ 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1",
j)
w § 78 w tabeli w części "9. WARUNKI KORZYSTANIA Z AKWENU" w pkt 6 w lit. b wyrazy "7 pkt 3" zastępuje się wyrazami "7 pkt 5",
k)
w § 89 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 4 w lit. a po wyrazach "§ 5 ust. 2" dodaje się wyrazy "załącznika nr 1",
l)
w § 90 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 3 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",
m)
w § 91 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 3 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",
n)
w § 92 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 4 w lit. a wyrazy "§ 5 ust. 2 pkt 2-3" zastępuje się wyrazami "§ 5 ust. 2 załącznika nr 1",
o)
w § 95 w tabeli w części "3. OPIS POŁOŻENIA" wyrazy "§ 14 ust. 1" zastępuje się wyrazami "§ 14 ust. 86",
p)
w § 96 w tabeli w części "7. ZAKAZY LUB OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW" w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "87.640.C podakwen" zastępuje się wyrazami "podakwen 87.640.C";
3)
w załączniku nr 3:
a)
pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

"4.2. W osiemnastu z tych akwenów dopuszcza się konstrukcje służące poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż węglowodorów i wydobywaniu węglowodorów ze złóż. Funkcja ta została dopuszczona we wszystkich akwenach o funkcji podstawowej rezerwa dla przyszłego rozwoju położonych poza morzem terytorialnym oraz w jednym akwenie o tej funkcji położonym na obszarze morza terytorialnego (POM.08.P). Ograniczenie funkcji do wskazanych akwenów wynika z potrzeb minimalizacji konfliktów z turystyką nadmorską ważną dla rozwoju gmin nadmorskich, gdyż platformy to obiekty negatywnie wpływające na stan morskiego krajobrazu. Rozwiązanie to ma również zapewnić zrównoważony rozwój w sektorze morskim, koordynację działań podmiotów i sposobów wykorzystania morza oraz spójne zarządzanie obszarami morskimi. Materiał planistyczny wskazuje bowiem na wysoki stopień ryzyka zanieczyszczenia obszarów brzegowych rozlewami olejowymi w wyniku zdarzeń losowych z udziałem platform posadowionych blisko brzegu.",

b)
w pkt 4.3. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W siedemnastu z tych akwenów dopuszczono także funkcję akwakultura jako synergiczną do wydobywania węglowodorów ze złóż pod warunkiem zachowania tej synergii jako wtórnej funkcji w stosunku do wydobycia.",

c)
w pkt 4.7. wyrazy "(§ 5 ust. 3)" zastępuje się wyrazami "(§ 5 ust. 3 załącznika nr 1)",
d)
w części "RYSUNEK UWARUNKOWAŃ' arkusze B1-C3 otrzymują brzmienie:

wzór

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2518

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.
Data aktu: 09/11/2022
Data ogłoszenia: 07/12/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022