Wykaz holdingów i niektórych innych podmiotów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie wykazu holdingów i niektórych innych podmiotów

Na podstawie art. 141l ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 i 2339) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 141l ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanego dalej "wykazem", szczegółowy zakres danych w nim zawartych, tryb i terminy składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzór zgłoszenia holdingu.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kodzie LEI - rozumie się przez to niepowtarzalny identyfikator podmiotu zgłaszającego zgodny z normą ISO 174420, nadany przez podmiot uprawniony do rejestrowania takich identyfikatorów;
2)
numerze identyfikacyjnym EKZ - rozumie się przez to numer identyfikacyjny z Ewidencji Podmiotów Zagranicznych nadawany przez Komisję Nadzoru Finansowego;
3)
numerze KRS - rozumie się przez to numer, pod którym podmiot zgłaszający jest wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436);
4)
podmiocie zgłaszającym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 141l ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanej dalej "ustawą", składający zgłoszenie holdingu do wykazu lub jego aktualizację.
§  3. 
Wykaz jest prowadzony jako elektroniczny zbiór zgłoszeń holdingów, o których mowa w art. 141l ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz danych dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 141l ust. 1 pkt 2-5 ustawy.
§  4. 
1. 
Zakres danych dotyczących holdingów, o których mowa w art. 141l ust. 1 pkt 1 ustawy, zawartych w wykazie obejmuje:
1)
typ i nazwę holdingu;
2)
formę prawną i nazwę podmiotu zgłaszającego;
3)
informacje dotyczące pierwotnego podmiotu dominującego oraz podmiotu dominującego względem banku krajowego wchodzącego w skład holdingu, bezpośrednio lub pośrednio posiadającego akcje lub udziały w tym banku krajowym, obejmujące:
a)
formę prawną oraz nazwę,
b)
identyfikator w postaci kodu LEI, a w razie jego braku - numer KRS oraz numer identyfikacyjny REGON lub EKZ,
c)
rodzaj prowadzonej działalności, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249),
d)
nazwę organu nadzorującego oraz sektor, w jakim sprawuje on nadzór - w przypadku gdy podmiot ten jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze;
4)
wskazanie, czy pierwotny podmiot dominujący jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, finansową spółką holdingową albo finansową spółką holdingową o działalności mieszanej;
5)
wskazanie banku krajowego zależnego od podmiotu dominującego względem banku krajowego wchodzącego w skład holdingu, bezpośrednio lub pośrednio posiadającego akcje lub udziały w tym banku krajowym;
6)
formę prawną i nazwę banków krajowych wchodzących w skład holdingu.
2. 
Zakres danych dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 141l ust. 1 pkt 2-5 ustawy, zawartych w wykazie obejmuje informacje, o których mowa w art. 48q ust. 4 pkt 1, 2 i 4 ustawy, oraz datę wydania decyzji, o której mowa w art. 48q ust. 3 ustawy.
§  5. 
Aktualizacja zgłoszenia holdingu do wykazu obejmuje dane, które są zmieniane.
§  6. 
1. 
Zgłoszenie holdingu składa się w terminie 60 dni od dnia powstania holdingu.
2. 
Aktualizacji zgłoszenia holdingu dokonuje się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych w wykazie, podając dane, które są zmieniane.
§  7. 
Zgłoszenie holdingu oraz aktualizację zgłoszenia holdingu przekazuje się na formularzu zgłoszenia holdingu w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), Komisji Nadzoru Finansowego.
§  8. 
Wzór formularza, o którym mowa w § 7, określa załącznik do rozporządzenia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU stan na dzień .................................

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu (Dz. U. poz. 457), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023