Zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 20 listopada 2022 r.
w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wykaz stanowisk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, zwanym dalej "Instytutem", wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń.
§  2. 
Ustala się:
1)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz stanowisk, kwalifikacji i maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń pracowników zarządzających, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz stanowisk, kwalifikacji, zaszeregowania oraz wysokości dodatku funkcyjnego pozostałych pracowników, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia przysługuje miesięczne wynagrodzenie kwotowe, którego maksymalną wysokość dla poszczególnych stanowisk określa się w relacji do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  4. 
1. 
Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku:
1)
dyrektora oddziału zamiejscowego;
2)
kierownika komórki organizacyjnej;
3)
zastępcy dyrektora oddziału zamiejscowego;
4)
zastępcy kierownika komórki organizacyjnej;
5)
radcy prawnego;
6)
kierownika działu.
2. 
Dyrektor Instytutu może przyznać dodatek funkcyjny również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.
3. 
Dodatek funkcyjny stanowi procent najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności dyrektor Instytutu może przyznać dodatek specjalny na czas określony pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługujących pracownikowi.
§  6. 
1. 
Z tytułu realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z innych źródeł niż wymienione w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej, innych podmiotów prawa międzynarodowego, krajowych lub międzynarodowych programów badawczych, dyrektor Instytutu może przyznać dodatek projektowy na czas określony pracownikowi biorącemu udział w realizacji tych zadań i zatrudnionemu na stanowisku wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Dodatek projektowy jest wypłacany ze środków, o których mowa w ust. 1, w kwocie nieprzekraczającej 100% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługujących pracownikowi.
§  7. 
1. 
Pracownikowi delegowanemu do pracy w oddziale zamiejscowym przysługuje dodatek za pracę w oddziale zamiejscowym. Dodatek ten przysługuje od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia wykonywania obowiązków służbowych w oddziale zamiejscowym.
2. 
Dodatek za pracę w oddziale zamiejscowym jest wypłacany w walucie kraju, w którym znajduje się siedziba oddziału zamiejscowego, w kwocie nieprzekraczającej 150% i nie mniejszej niż 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługującemu pracownikowi.
3. 
Instytut pokrywa pracownikowi delegowanemu do pracy w oddziale zamiejscowym koszty związane z podróżą:
1)
przesiedleniową;
2)
urlopową do kraju, nie częściej jednak niż raz w roku;
3)
służbową.
§  8. 
1. 
Instytut, w związku z delegowaniem pracownika do pracy w oddziale zamiejscowym, wynajmuje lokal mieszkalny w celu udostępnienia go temu pracownikowi.
2. 
Przyjęcie i zwrot lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. 
Instytut zapewnia pracownikowi delegowanemu do pracy w oddziale zamiejscowym częściowy zwrot kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego, który w szczególności obejmuje pokrycie przez Instytut kosztów:
1)
ogrzewania;
2)
zaopatrzenia w zimną i ciepłą wodę;
3)
energii elektrycznej;
4)
oświetlenia korytarzy, klatek schodowych oraz utrzymania urządzeń, pomieszczeń i otoczenia budynków przeznaczonych do wspólnego użytkowania lokatorów;
5)
zbiorczych anten telewizyjnych i abonamentu telewizji kablowej znajdującej się w budynku mieszkalnym, korzystania z wind, wywozu śmieci, a także innych świadczeń i opłat wynikających z miejscowych warunków i zwyczajów - jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego jest obowiązany do ich ponoszenia.
4. 
Wysokość częściowego zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3, określa umowa o powierzenie lokalu mieszkalnego zawarta między pracownikiem a Instytutem z zastrzeżeniem, że wysokość częściowego zwrotu kosztów nie może być mniejsza niż 50% poniesionych kosztów. Dyrektor Instytutu każdorazowo określa wysokość częściowego zwrotu kosztów z uwzględnieniem charakteru zadań pracownika i rodzaju wykonywanej przez niego pracy.
5. 
W przypadku, gdy z umowy najmu wynika uzasadniony obowiązek ponoszenia innych kosztów niż wymienione w ust. 3, koszty te ponosi Instytut.
6. 
Instytut i pracownik, za porozumieniem stron, mogą odstąpić od wymienionego w ust. 1 wymogu wynajmowania lokalu mieszkalnego w celu udostępnienia go pracownikowi delegowanemu do pracy w oddziale zamiejscowym.
§  9. 
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
W przypadku równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się jeden z tych okresów.
4. 
Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się według przepisów dotyczących ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
§  10. 
Dyrektor Instytutu w ramach środków pozostających w jego dyspozycji może przyznać pracownikowi nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
§  11. 
Niezależnie od kwalifikacji wymaganych na stanowiskach wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, od pracowników komórek organizacyjnych: Biura Badań i Analiz oraz oddziałów zamiejscowych mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wymagana znajomość co najmniej jednego języka obcego.
§  12. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Dz. U. poz. 1421).
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 1650-3000
II 1800-3350
III 1950-3700
IV 2150-4050
V 2350-4400
VI 2600-4800
VII 2850-5200
VIII 3100-5600
IX 3350-6100
X 3600-6600
XI 3850-7100
XII 4150-7600
XIII 4450-8100
XIV 4750-8600
XV 5050-9100
XVI 5350-9600
XVII 5650-10 100
XVIII 6000-10 800
XIX 6350-11 500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI I MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ OD A m\VM 7 AD7 A TA7 A T A CW-1«

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Miesięczne wynagrodzenie
1 2 3 4
1 Dyrektor wykształcenie wyższe, 7 lat stażu pracy, znajomość dwóch języków obcych do pięcioipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
2 Zastępca dyrektora wykształcenie wyższe, 5 lat stażu pracy, znajomość jednego języka obcego do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia*
3 Główny księgowy według odrębnych przepisów do czteroipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia *

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ STANOWISK, KWALIFIKACJI, ZASZEREGOWANIA ORAZ WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Kategoria zaszeregowania Wysokość dodatku funkcyjnego (w %)
1 2 3 4 5
1 Dyrektor oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego XVIII-XIX 150-300
2 Kierownik komórki organizacyjnej wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego XVIII-XIX 100-200
3 Doradca dyrektora wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego XVIII-XIX 100-200
4 Zastępca dyrektora oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego XVII-XVIII 100-200
5 Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wykształcenie wyższe, 3 lata stażu pracy, znajomość jednego języka obcego XVII-XVIII 100-170
6 Radca prawny według odrębnych przepisów XVII-XVIII 100-170
7 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów XVII-XVIII 100-170
8 Koordynator współpracy międzynarodowej wykształcenie wyższe, znajomość jednego języka obcego XVI-XVIII 100-170
9 Kierownik kancelarii tajnej według odrębnych przepisów XVI-XVIII 100-170
10 Koordynator programu wykształcenie wyższe, znajomość jednego języka obcego XV-XVII 100-160
11 Starszy kustosz wykształcenie wyższe XV-XVII 100-160
12 Kierownik projektu wykształcenie wyższe XV-XVII 100-160
13 Kierownik działu wykształcenie wyższe XV-XVII 100-160
14 Główny specjalista wykształcenie wyższe XIV-XVI 100-150
15 Kustosz wykształcenie wyższe XIV-XVI 100-150
16 Starszy specjalista wykształcenie wyższe XIII-XV -
17 Starszy bibliotekarz wykształcenie wyższe XIII-XV -
18 Informatyk wykształcenie wyższe XI-XVI -
19 Redaktor tekstu wykształcenie wyższe XI-XV -
20 Specjalista wykształcenie wyższe XI-XIV -
21 Bibliotekarz wykształcenie wyższe XI-XIV -
22 Archiwista wykształcenie średnie X-XIII -
23 Administrator wykształcenie średnie X-XIII -
24 Starszy magazynier biblioteczny wykształcenie średnie X-XII -
25 Asystent/asystentka wykształcenie wyższe, znajomość jednego języka obcego X-XIV -
26 Sekretarz/sekretarka wykształcenie wyższe, znajomość jednego języka obcego X-XIV -
27 Młodszy specjalista wykształcenie średnie IX-XIII -
28 Młodszy bibliotekarz wykształcenie średnie IX-XIII -
29 Kierowca według odrębnych przepisów VI-X -
30 Recepcjonista/ recepcjonistka wykształcenie średnie V-VIII -
31 Magazynier biblioteczny wykształcenie średnie IV-VIII -
32 Magazynier wykształcenie średnie IV-VIII -
33 Sprzątacz/ sprzątaczka wykształcenie podstawowe I-V -
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).
* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023