Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Na podstawie art. 35b ust. 6 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym;
2)
zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym;
3)
rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.
§  2. 
1. 
W e-Urzędzie Skarbowym udostępnia się konto komornika będące niezwizualizowanym kontem w e-Urzędzie Skarbowym służącym do dokonywania doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego.
2. 
Użytkownikami konta komornika są komornik sądowy, zastępca komornika oraz zatrudnieni w kancelarii obsługującej tego komornika asesor komorniczy i aplikant komorniczy.
§  3. 
1. 
Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym podlega uwierzytelnieniu w następujący sposób:
1)
przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym wysokości przychodu, nadpłaty lub podatku do zapłaty - w przypadku konta osoby fizycznej, albo
2)
przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) - w przypadku konta osoby fizycznej i konta komornika, albo
3)
przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy - w przypadku konta osoby fizycznej i konta komornika.
2. 
W przypadku konta komornika dodatkowym warunkiem korzystania z e-Urzędu Skarbowego jest autoryzacja na koncie komornika w e-Urzędzie Skarbowym użytkownika tego konta przy pomocy prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą w systemie teleinformatycznym listy komorników, listy zastępców komorników, wykazu asesorów komorniczych oraz listy aplikantów komorniczych, o których mowa w art. 217-220 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224).
§  4. 
1. 
Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w:
1)
§ 3 ust. 1 pkt 1-3, jest uprawniony do składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm. 3 ) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm. 4 ),
2)
§ 3 ust. 1 pkt 2 albo 3, jest również uprawniony do:
a)
wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym,
b)
odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym,
c)
wnoszenia pism za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym, w tym składania:
deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180),
deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655 i 2180),
zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) składanego na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166, 1301 i 1933),
zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm. 5 ),
d)
przeglądania danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w jakim zgodnie z odrębnymi przepisami dane te mogą być udostępnione temu użytkownikowi,
e)
dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

- przy czym nie jest on uprawniony do składania deklaracji i pełnomocnictw ogólnych z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na koncie osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym.

2. 
Użytkownik konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 albo 3, jest uprawniony do wysyłania i odbierania pism w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego za pośrednictwem konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym oraz odbierania powiadomień generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.
§  5. 
W e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na:
1)
wydawaniu generowanych automatycznie:
a)
zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
b)
zaświadczeń o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczeń o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
2)
udostępnianiu komornikom sądowym generowanych automatycznie informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym.
§  6. 
Przepisy rozporządzenia dotyczące korzystania z konta komornika w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego w zakresie, w jakim konto to służy do dokonywania doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego, stosuje się od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1426 i 1887).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933 i 2015.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358, 1459, 1512, 1561, 1692, 1846, 1967, 2014, 2127, 2180, 2433 i 2463.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1846, 2014 i 2180.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301, 1933 i 2180.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023