Szczególne rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

USTAWA
z dnia 7 października 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Art.  2.  [Aktualność nowych danych wynikających z uchylonej przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów]

W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

Art.  3.  [Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych dla obszaru scalenia gruntów]
1. 
Potwierdzenie aktualności nowych danych, o których mowa w art. 2, dla obszaru scalenia gruntów następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę z urzędu.
2. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę organu wydającego zaświadczenie;
2)
tytuł dokumentu - "Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu scalenia gruntów";
3)
powołanie podstawy prawnej;
4)
nazwę obszaru scalenia;
5)
numer operatu scaleniowego i datę jego przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
6)
datę sporządzenia dokumentu;
7)
imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument, albo adnotację o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
8)
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ, albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ - w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci elektronicznej;
9)
podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu -w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci papierowej.
3. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, starosta dołącza do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
Art.  4.  [Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych dla każdej jednostki rejestrowej gruntów na obszarze scalenia]
1. 
Potwierdzenie aktualności nowych danych, o których mowa w art. 2, dla każdej jednostki rejestrowej gruntów na obszarze scalenia dla gruntów o uregulowanym stanie prawnym następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę z urzędu.
2. 
Starosta wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.
3. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oprócz informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zawiera:
1)
nazwę organu wydającego zaświadczenie;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu - "Zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu scalenia gruntów";
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego;
5)
numer jednostki rejestrowej gruntów;
6)
datę sporządzenia dokumentu;
7)
imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokument, albo adnotację o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
8)
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ, albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ - w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci elektronicznej;
9)
podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu -w przypadku zaświadczenia sporządzonego w postaci papierowej.
4. 
Starosta przekazuje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania.
5. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę:
1)
wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości;
2)
wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185), oraz do odmowy wpisu ostrzeżenia;
3)
oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej.
6. 
Za dokonanie wpisów oraz od wniosków o założenie księgi wieczystej, o których mowa w ust. 5, nie uiszcza się opłat sądowych.
Art.  5.  [Wydawanie zaświadczeń jako zadanie z zakresu administracji rządowej]

Zadania, o których mowa w art. 3 i art. 4, starosta realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Art.  6.  [Postępowania scaleniowe podlegające umorzeniu z mocy prawa]
1. 
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, postępowania scaleniowe wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją, umarza się z mocy prawa.
2. 
W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, zaistniałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, starosta wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  7.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2417

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Szczególne rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.
Data aktu: 07/10/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022