Specjalny obszar ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025 2 ), obejmujący obszar 369,51 ha, położony w województwach łódzkim i wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPICKIE MOKRADŁA (PLH100025)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 442848,23 465645,50
2 442667,91 465702,40
3 442627,20 465533,36
4 442623,49 465514,85
5 442604,99 465456,86
6 442537,43 465428,10
7 442331,37 465368,22
8 442237,29 465340,88
9 442023,04 465320,38
10 441832,56 465301,57
11 441772,12 465273,01
12 441736,33 465264,38
13 441628,99 465271,78
14 441492,02 465293,99
15 441406,27 465319,28
16 441320,52 465344,58
17 441278,17 465351,22
18 441235,82 465357,87
19 441156,63 465382,69
20 441077,44 465407,51
21 441053,74 465415,97
22 441006,87 465432,71
23 440959,99 465449,46
24 440926,91 465448,23
25 440896,00 465469,20
26 440879,90 465411,46
27 440863,81 465353,72
28 440839,67 465253,72
29 440832,77 465164,06
30 440823,88 465072,51
31 440822,42 464995,08
32 440815,53 464936,46
33 440804,14 464849,18
34 440789,58 464701,48
35 440765,09 464619,26
36 440717,76 464559,21
37 440684,45 464535,77
38 440662,24 464509,86
39 440646,20 464483,95
40 440596,84 464471,61
41 440536,38 464482,71
42 440487,03 464474,08
43 440442,53 464469,65
44 440405,59 464455,57
45 440371,04 464434,59
46 440352,38 464404,65
47 440326,62 464359,32
48 440311,82 464337,12
49 440289,07 464307,42
50 440276,03 464295,16
51 440232,85 464255,68
52 440247,56 464188,71
53 440391,40 464211,88
54 440482,09 464223,60
55 440505,54 464217,43
56 440509,24 464193,98
57 440549,96 464160,67
58 440567,23 464131,06
59 440574,63 464119,95
60 440582,04 464107,61
61 440592,82 464090,38
62 440614,73 464053,94
63 440654,22 463998,41
64 440673,96 463868,86
65 440691,38 463763,97
66 440696,79 463734,98
67 440732,57 463710,30
68 440776,99 463738,68
69 440843,62 463715,24
70 440911,50 463723,88
71 440990,45 463743,62
72 441065,72 463757,19
73 441132,35 463762,13
74 441181,07 463763,97
75 441256,93 463767,42
76 441401,95 463783,72
77 441561,52 463815,03
78 441653,51 463801,91
79 441763,03 463796,11
80 441905,25 463760,53
81 441953,53 463732,94
82 442060,43 463691,56
83 442207,06 463577,04
84 442241,61 463563,47
85 442377,95 463532,01
86 442412,50 463513,50
87 442419,72 463507,79
88 442435,50 463511,60
89 442466,51 463514,19
90 442483,15 463509,82
91 442495,84 463507,02
92 442499,55 463506,26
93 442518,99 463502,27
94 442529,27 463502,89
95 442543,64 463506,26
96 442570,76 463512,61
97 442585,44 463519,28
98 442597,86 463524,88
99 442616,49 463539,37
100 442630,45 463550,22
101 442640,11 463560,83
102 442643,20 463564,22
103 442654,24 463575,58
104 442663,73 463581,98
105 442693,67 463596,53
106 442711,98 463602,62
107 442724,13 463606,91
108 442745,40 463607,88
109 442774,38 463602,01
110 442789,78 463599,30
111 442798,80 463598,29
112 442810,19 463598,95
113 442815,88 463602,04
114 442847,58 463624,15
115 442871,88 463645,37
116 442871,80 463646,01
117 442866,75 463686,07
118 442818,20 464071,89
119 442759,53 464493,37
120 442757,92 464502,84
121 442739,76 464500,69
122 442721,34 464497,95
123 442713,13 464496,72
124 442713,07 464497,05
125 442697,30 464590,94
126 442684,94 464664,55
127 442684,38 464668,94
128 442686,45 464669,09
129 442802,00 464677,15
130 442803,02 464682,11
131 442820,05 464764,97
132 442827,60 464800,54
133 442834,06 464831,41
134 442840,78 464866,49
135 442848,45 464905,37
136 442871,69 465018,02
137 442872,18 465020,33
138 442879,95 465056,42
139 442883,49 465073,88
140 442900,36 465157,15
141 442903,14 465175,14
142 442935,67 465168,13
143 442961,58 465254,51
144 442973,30 465305,10
145 442985,02 465355,68
146 443028,56 465588,59
147 442848,23 465645,50
_____________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPICKIE MOKRADŁA (PLH100025)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LIPICKIE MOKRADŁA (PLH100025)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2405

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025).
Data aktu: 11/10/2022
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 08/12/2022