Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. poz. 1029 oraz z 2020 r. poz. 799) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w skład której nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, która otrzymała wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719 oraz z 2022 r. poz. 88), które nie zostało rozliczone zgodnie z umową o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;";

2)
w § 7 w ust. 2 pkt 3 i 3a otrzymują brzmienie:

"3) jeżeli w skład grupy uznanej ze względu na:

a) produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 10 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu,

b) liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;

3a) jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do:

a) sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 15 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,

b) sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 25 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,

c) sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu;";

3)
w § 15:
a)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "w zakresie produkcji i sprzedaży produktów, ze względu na które został uznany,",
b)
uchyla się pkt 6a,
c)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2, 6 i 7, za których spełnienie zostały przyznane punkty;",

d)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i 3a, za których spełnienie zostały przyznane punkty, przy czym za zachowanie tych kryteriów uznaje się zachowanie co najmniej:

a) 10 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone,

b) 30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na liście tytoniu suszone,

c) 15 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,

d) 25 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,

e) 30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013;";

4)
uchyla się § 15b;
5)
w § 16:
a)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, lub ustalenia, że beneficjent nie realizował w pełni lub częściowo działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku, kwota pomocy, ustalona po uwzględnieniu art. 63 rozporządzenia nr 809/2014, ulega zmniejszeniu za trzeci lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu biznesowego:",

b)
w ust. 5:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pkt 6 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 2%;",

uchyla się pkt 3,
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) pkt 9a - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10% za każdego członka beneficjenta mniej niż liczba członków wymagana zgodnie z zobowiązaniem;";

6)
w § 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pkt 6 - zwrotowi podlega 2% otrzymanej pomocy;".

§  2. 
Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.227

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 27/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022