Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych lub utrzymujący stałą gotowość do ich pełnienia";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w tabeli nr 1:
wiersz oznaczony Ip. 5 otrzymuje brzmienie:
5 Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego 15 płk
uchyla się wiersz oznaczony Ip. 6,
wiersze oznaczone lp. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
8 Audytor wewnętrzny, wicedziekan 14 ppłk
9 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, rzecznik prasowy 12 ppłk
b)
w tabeli nr 1a:
wiersz oznaczony Ip. 3 otrzymuje brzmienie:
3 Kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator 15 płk
uchyla się wiersz oznaczony Ip. 4,
c)
w tabeli nr 2:
wiersze oznaczone lp. 4-6 otrzymują brzmienie:
4 Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
5 Rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego 11 mjr, kmdr ppor.
6 Zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny 10 mjr, kmdr ppor.
d)
w tabeli nr 3:
wiersz oznaczony lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5 Zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
uchyla się wiersz oznaczony lp. 6,
e)
w tabeli nr 4:
wiersz oznaczony lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4 Naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny 12 ppłk, kmdr por.
uchyla się wiersz oznaczony lp. 5;
3)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia wiersz oznaczony lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9 Rzecznik prasowy Komendanta Głównego SG - kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy komendanta oddziału SG - kierownik zespołu prasowego, rzecznik prasowy
§  2. 
Funkcjonariusz mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko służbowe, które przepisami niniejszego rozporządzenia zostało zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego w dotychczasowej wysokości, do czasu uzyskania na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prawa do uposażenia zasadniczego co najmniej w takiej samej wysokości.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.215

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 17/01/2022
Data ogłoszenia: 31/01/2022
Data wejścia w życie: 15/02/2022, 01/01/2021