Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 września 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985, z 2019 r. poz. 1236 oraz z 2020 r. poz. 2093) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";
2)
w § 7 w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w lokalizacji - pracownia hemodynamiki lub pracownia radiologii zabiegowej, w której wykonano co najmniej 150 procedur leczenia endowaskularnego naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych:

– w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok wejścia w życie rozporządzenia w przypadku realizatorów programu pilotażowego określonych w załączniku do rozporządzenia w lp. 2-4, 6-8, 10, 11, 13, 16-18, 20, 22, 23, 26 i 27,

– w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok przystąpienia do programu pilotażowego w przypadku realizatorów programu pilotażowego określonych w załączniku do rozporządzenia w lp. 1, 5, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 24 i 25,",

b)
w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) zapewnienie realizacji świadczeń zdrowotnych całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, przy czym w przypadku świadczeniodawców realizujących świadczenia w ramach programu pilotażowego w tym samym województwie dopuszcza się zawieranie między nimi porozumień o pełnieniu dyżurów pod warunkiem, że odległość między nimi nie przekracza 25 km,";

3)
w § 11 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.;

9) od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.";

4)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ REALIZATORÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO DOTYCZĄCEGO LECZENIA OSTREJ FAZY UDARU NIEDOKRWIENNEGO ZA POMOCĄ PRZEZCEWNIKOWEJ TROMBEKTOMII MECHANICZNEJ NACZYŃ DOMÓZGOWYCH LUB WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

1)
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej;
2)
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
3)
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
4)
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
5)
Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.;
6)
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
7)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
8)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;
9)
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
10)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
11)
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
12)
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.;
13)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;
14)
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu;
15)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
16)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
17)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
18)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
19)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie;
20)
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi;
21)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
22)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu;
23)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;
24)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu;
25)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu;
26)
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach;
27)
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700 i 1855.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1987

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
Data aktu: 19/09/2022
Data ogłoszenia: 22/09/2022
Data wejścia w życie: 23/09/2022