Sposób i tryb kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenie ich do innej jednostki wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej

Na podstawie art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób i tryb:
1)
kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy, zwanych dalej "żołnierzami AR", w podróż służbową;
2)
delegowania żołnierzy AR do wykonywania zadań poza jednostką wojskową lub w innej jednostce wojskowej;
3)
kierowania żołnierzy AR na kurs lub szkolenie;
4)
przenoszenia żołnierzy AR do innej jednostki wojskowej w celu dalszego pełnienia służby.
§  2. 
1. 
Skierowanie żołnierza AR w krajową lub zagraniczną podróż służbową odbywa się na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz AR pełni służbę.
2. 
Podróż służbową poza granicami państwa żołnierz AR odbywa w obecności i pod nadzorem wyznaczonego żołnierza zawodowego.
§  3. 
1. 
Delegowanie żołnierza AR do wykonywania zadań poza jednostką wojskową lub w innej jednostce wojskowej odbywa się na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz AR pełni służbę.
2. 
Okres delegowania żołnierza AR nie może przekraczać jednorazowo 6 miesięcy.
§  4. 
1. 
Skierowanie żołnierza AR na kurs lub szkolenie odbywa się na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz AR pełni służbę.
2. 
Wniosek o skierowanie na kurs lub szkolenie, żołnierz AR składa drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę.
3. 
Zgodę żołnierza AR na skierowanie na kurs lub szkolenie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz AR pełni służbę, uzyskuje w formie pisemnej przed wydaniem rozkazu w tej sprawie.
§  5. 
1. 
Przeniesienie żołnierza AR z jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, do innej jednostki wojskowej odbywa się na podstawie rozkazu dowódcy, któremu są podporządkowane obie jednostki wojskowe.
2. 
W przypadkach, w których nie ma dowódcy, któremu są podporządkowane obie jednostki wojskowe, o których mowa w ust. 1, przeniesienie żołnierza AR do innej jednostki wojskowej odbywa się na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1973

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenie ich do innej jednostki wojskowej.
Data aktu: 14/09/2022
Data ogłoszenia: 20/09/2022
Data wejścia w życie: 21/09/2022