Zasady i tryb wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 2022 r.
w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1623) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa zasady i tryb wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego - poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe - w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.
§  2. 
1. 
Właściwy terytorialnie wojskowy oddział gospodarczy lub jednostka wojskowa właściwa terytorialnie pełniąca funkcję oddziału gospodarczego, zwane dalej "organem wojskowym", na podstawie decyzji o zajęciu nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe wydanej przez dowódcę jednostki wojskowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustalają należność za zakwaterowanie przejściowe na zajętych nieruchomościach w drodze:
1)
decyzji administracyjnej wydanej przez organ wojskowy w stosunku do osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem nieruchomości;
2)
porozumienia zawartego przez organ wojskowy z właściwym organem reprezentującym Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami - w przypadku nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa się wypłacanie należności za zakwaterowanie przejściowe przy zastosowaniu minimalnych stawek czynszu za najem analogicznych lokali użytkowych i nieruchomości na danym terenie ogłaszanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta, starostę) i obowiązujących na terenie gminy, w której znajdują się nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe. W decyzji określa się także odpowiednio koszty eksploatacyjne i opłaty, o których mowa w ust. 3, jeżeli nie zostały uwzględnione w stawkach czynszu.
3. 
W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa się wypłacanie należności za zakwaterowanie przejściowe w wysokości poniesionych kosztów eksploatacyjnych i opłat, o których mowa w art. 260 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), związanych ze zwykłym wykorzystaniem nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe.
4. 
Decyzja administracyjna albo porozumienie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określają wypłacanie należności za zakwaterowanie przejściowe w odniesieniu do rzeczywistego czasu korzystania z nieruchomości lub jej części.
§  3. 
W decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wydanej przez organ wojskowy w stosunku do osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem nieruchomości oraz w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wypłacaną należność za zakwaterowanie przejściowe powiększa się o koszty przygotowania nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe w takiej wysokości jak za korzystanie z nieruchomości przez okres jednej doby.
§  4. 
Należność za zakwaterowanie przejściowe organ wojskowy wypłaca po uzyskaniu potwierdzenia przez dowódców jednostek wojskowych, o których mowa w § 2 ust. 1, zakresu i okresu zajęcia nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe albo niewykorzystania nieruchomości przygotowanej na zakwaterowanie przejściowe.
§  5. 
1. 
Wypłata należności za zakwaterowanie przejściowe następuje w terminie do 30 dni od dnia zwolnienia nieruchomości.
2. 
Należność wypłaca się każdego miesiąca z dołu, jeżeli zakwaterowanie przejściowe trwa dłużej niż jeden miesiąc.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1972

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.
Data aktu: 07/09/2022
Data ogłoszenia: 20/09/2022
Data wejścia w życie: 05/10/2022