Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2021 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Liczba łóżek w oddziałach zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1a, wynosi 40.";

2)
w § 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ośrodek posiada oddziały zamiejscowe spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w ust. 6.",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W oddziałach zamiejscowych, o których mowa w ust. 1a, znajdują się:

1) sale łóżkowe przeznaczone dla osób umieszczonych, które są wyposażone w:

a) łóżka z dostępem co najmniej z dwóch stron, jednej dłuższej i jednej krótszej,

b) kamerę włączoną przez 24 godziny, z której obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru,

c) szafkę ubraniową, stolik oraz krzesło,

d) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

2) świetlica, stołówka, pokoje do prowadzenia terapii, pokój indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi, gabinet zabiegowy połączony z dyżurką pielęgniarską, które są wyposażone w:

a) jedną lub w więcej kamer włączonych w czasie użytkowania tych pomieszczeń przez osoby umieszczone, z których obraz jest przekazywany do głównego stanowiska podglądu i dozoru,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

3) pokoje i sanitariaty dla personelu, które są wyposażone w:

a) meble i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą.";

3)
w § 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W oddziałach zamiejscowych zapewnia się warunki zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 3, a także drzwi zewnętrzne wyposażone w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane ich otwarcie uniemożliwiające samowolne oddalenie się osób umieszczonych.

6. W oddziałach zamiejscowych zapewnia się z trzech stron, otoczony, oświetlony, monitorowany za pośrednictwem urządzenia systemu telewizji wewnętrznej mur o wysokości 3 m z dodatkową 2-metrową siatką zakończoną drutem ostrzowym typu concertina, uniemożliwiający samowolne oddalenie się osób umieszczonych. Przed frontem budynku teren jest zabezpieczony 5-metrowym płotem zakończonym drutem ostrzowym typu concertina.";

4)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ośrodek zapewnia personel:

1) umożliwiający prowadzenie diagnostyki i terapii: psychiatrów, psychologów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych,

2) sanitariuszy, pracowników socjalnych i pracowników służby ochrony

- w liczbie co najmniej 3-krotnie większej niż liczba łóżek odpowiednio w Ośrodku albo oddziale zamiejscowym.";

5)
w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W oddziałach zamiejscowych do przekazywania obrazu z części przeznaczonej do celów sanitarno-higienicznych oraz prysznica, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osób umieszczonych oraz podczas wykonywania przez nich intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji wewnętrznej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń.".

§  2. 
Oddziały zamiejscowe dostosują warunki zabezpieczenia do wymogów określonych w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.192

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Data aktu: 24/01/2022
Data ogłoszenia: 27/01/2022
Data wejścia w życie: 11/02/2022