Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, może być złożony na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji tablice rejestracyjne w przypadku wniosku o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy.

2b. Przepis ust. 2a stosuje się również do dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana.";

2)
w § 8 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;

3) nalepkę kontrolną, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;";

3)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku pojazdu, dla którego właściciel wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący dokonuje jedynie legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.";

4)
w § 19 w ust. 2 wyrazy "art. 74 ust. 2a-2c ustawy" zastępuje się wyrazami "art. 74 ust. 2a-2d ustawy";
5)
w § 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący:

1) wydaje pozwolenie czasowe;

2) legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.";

6)
w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli "Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych" w kolumnie 5 w lp. 9 w wierszu dotyczącym powiatu "Rzeszowskiego" po literach "ZE" dodaje się przecinek i litery "ZZ, ZR".
§  2. 
Do wniosków o rejestrację pojazdu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.188

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 27/01/2022
Data wejścia w życie: 31/01/2022