Program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
platforma Domowa Opieka Medyczna - system teleinformatyczny umożliwiający przekazywanie przez realizatorów programu pilotażowego danych niezbędnych do jego ewaluacji;
3)
platforma pierwszego kontaktu - system teleinformatyczny, za którego pośrednictwem są udzielane teleporady, dostępny pod numerem telefonu 800 137 200 oraz przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej pod adresem gov.pl/dom;
4)
teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
§  3. 
1. 
Celem programu pilotażowego jest przetestowanie modelu organizacji opieki nad świadczeniobiorcami w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym, zapewnianej poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez:
1)
platformę pierwszego kontaktu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do 8.00 następnego dnia;
2)
centrum medycznej pomocy doraźnej, zwane dalej "centrum" - od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 24.00.
2. 
W celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej, zwanego dalej "świadczeniem", w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie jest stanem nagłym, świadczeniobiorca korzysta w pierwszej kolejności ze świadczeń udzielanych na odległość za pośrednictwem platformy pierwszego kontaktu.
3. 
Centrum nie może odmówić udzielenia świadczeń świadczeniobiorcy, który zgłosił się do centrum bezpośrednio, nie korzystając ze świadczeń zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu.
§  4. 
1. 
Wykaz realizatorów programu pilotażowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach programu pilotażowego w centrum zobowiązuje się do objęcia opieką świadczeniobiorców zamieszkałych lub przebywających na obszarze określonym w umowie o udzielanie świadczeń w zakresie programu pilotażowego.
3. 
Realizacja programu pilotażowego obejmuje wypełnienie przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego ankiet zamieszczonych na platformie Domowa Opieka Medyczna, zwanej dalej "platformą DOM".
§  5. 
1. 
W ramach platformy pierwszego kontaktu są udzielane świadczenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są realizowane w związku ze zgłoszeniem świadczeniobiorcy za pośrednictwem platformy pierwszego kontaktu albo formularza zamieszczonego na platformie DOM.
3. 
W ramach platformy pierwszego kontaktu są świadczone porady pielęgniarki, położnej oraz porady lekarskie w formie teleporady.
4. 
Za pośrednictwem platformy DOM prowadzący centrum przekazuje do platformy pierwszego kontaktu informację o terminach przyjęć w sposób umożliwiający sprawną realizację porad dla świadczeniobiorców skierowanych do centrum z platformy DOM.
§  6. 
1. 
Centrum stanowi funkcjonalnie wyodrębnioną część w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego i zapewnia świadczenia:
1)
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - zgodnie z zakresem świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunkami ich realizacji określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem warunków dotyczących godzin realizacji świadczeń, które zostały określone w § 3 ust. 1 pkt 2;
2)
z zakresu pediatrii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej - zgodnie z zakresem świadczeń i warunkami ich realizacji określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku gdy w podmiocie, w którym jest zorganizowane centrum, w godzinach pracy centrum są realizowane świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zapewniane w ramach oddziału szpitalnego odpowiadającego profilem zakresowi tych świadczeń, zakres świadczeń centrum nie obejmuje świadczeń w zapewnianym przez podmiot zakresie.
3. 
Świadczeniodawca prowadzący centrum udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, w tym wystawia zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby albo o konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, recepty, skierowania lub zlecenia na wyroby medyczne w związku z nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.
4. 
Świadczenia w centrum są udzielane bez skierowania nie później niż do 4 godzin od momentu zgłoszenia się do centrum.
5. 
Na świadczenia udzielane przez centrum nie prowadzi się listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§  7. 
1. 
Świadczenia realizowane przez centrum są rozliczane:
1)
ryczałtem w zakresie:
a)
świadczeń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz porad z zakresu pediatrii w wysokości:
171 257,24 zł na miesiąc - w przypadku realizatorów programu pilotażowego, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
219 954,85 zł na miesiąc - w przypadku realizatora programu pilotażowego, o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
b)
porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej - w wysokości 116 666,00 zł na miesiąc;
2)
ceną jednostkową w zakresie procedur zabiegowych ambulatoryjnych, określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jest korygowana z zastosowaniem współczynnika 1,2.
§  8. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji zakończony podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa od dnia zakończenia etapu organizacji do dnia 30 listopada 2022 r.;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, dokonywany:
a)
po dwóch miesiącach trwania programu pilotażowego,
b)
po pięciu miesiącach trwania programu pilotażowego.
§  9. 
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
w zakresie działania platformy pierwszego kontaktu:
a)
liczba zrealizowanych połączeń z numerem telefonicznym platformy pierwszego kontaktu,
b)
liczba wypełnionych przez świadczeniobiorców formularzy przesłanych za pośrednictwem platformy DOM,
c)
liczba teleporad udzielonych przez lekarzy,
d)
liczba teleporad udzielonych przez pielęgniarki i położne,
e)
liczba świadczeniobiorców przekierowanych do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć, w tym liczba świadczeniobiorców skierowanych do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć po godzinach pracy centrum;
2)
w zakresie działania każdego centrum:
a)
liczba świadczeniobiorców, którzy uzyskali świadczenie,
b)
liczba świadczeniobiorców, którzy przed skorzystaniem ze świadczeń centrum korzystali ze świadczeń platformy pierwszego kontaktu,
c)
liczba udzielonych przez lekarzy porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w podziale na teleporady, porady udzielone w warunkach ambulatoryjnych i porady udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,
d)
liczba udzielonych przez pielęgniarki porad z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w podziale na teleporady, porady udzielone w warunkach ambulatoryjnych i porady udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,
e)
liczba porad udzielonych przez poszczególnych lekarzy specjalistów przyjmujących w centrum,
f)
liczba wykonanych badań RTG,
g)
liczba wykonanych badań USG,
h)
liczba wykonanych badań laboratoryjnych według ich rodzajów,
i)
liczba i rodzaj zrealizowanych procedur medycznych,
j)
liczba świadczeniobiorców skierowanych do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć;
3)
dla każdego szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć działających na terenie powiatu, w którym jest realizowany program pilotażowy - liczba świadczeniobiorców, którzy uzyskali świadczenie w okresie trwania programu pilotażowego, w zestawieniu z liczbą świadczeniobiorców, którzy uzyskali świadczenia w analogicznym miesiącu w latach 2019-2021; w przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego zestawienie powinno uwzględniać dodatkowo liczbę świadczeniobiorców, którzy uzyskali świadczenie w godzinach od 24.00 do 8.00;
4)
liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu, w którym jest realizowany program pilotażowy, w zestawieniu z liczbą wyjazdów w analogicznym miesiącu w latach 2019-2021.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d, są zestawiane z dostępnymi danymi za analogiczne miesiące w latach 2019-2021, dotyczącymi świadczeń udzielanych w ramach realizacji umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców udzielających świadczeń centrum przed przystąpieniem do programu pilotażowego.
3. 
Pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego dokonuje Fundusz przez ocenę gromadzonych danych w związku z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego oraz jej rozliczeniem przez centrum, a w zakresie funkcjonowania platformy pierwszego kontaktu - na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. 
Fundusz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, oraz analizy ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego na platformie DOM, o których mowa w § 4 ust. 3, i przekazuje ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie miesiąca od dnia zakończenia okresu podlegającego ocenie.
§  10. 
1. 
Podmiotem obowiązanym do finansowania programu pilotażowego jest Fundusz. W zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, program pilotażowy jest finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. 
Po zakończeniu etapu organizacji programu pilotażowego minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje środki, o których mowa w ust. 1 zdanie drugie, do Funduszu w ramach dotacji celowej.
3. 
Środki, o których mowa w ust. 2, Fundusz przekazuje do realizatora programu pilotażowego na podstawie zawartej umowy.
4. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego oraz świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego przez centra jest Fundusz.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ REALIZATORÓW PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

1.
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
3.
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ CENTRA MEDYCZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

TABELA NR 1. WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH PRZEZ CENTRA MEDYCZNEJ POMOCY DORAŹNEJ
A. Warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatológii narządu ruchu
1. Wspólne wymagania w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, dostępności badań lub procedur medycznych oraz pozostałe wymagania
1) w lokalizacji:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) USG i RTG,

c) procedury zabiegowe ambulatoryjne określone w tabeli nr 2 niniejszego załącznika;

2) zapewnienie na terenie gminy, w której zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w godzinach realizacji umowy na realizację programu pilotażowego, dostępu do badań laboratoryjnych określonych w tabeli nr 3 niniejszego załącznika, wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Wymagania dotyczące personelu:
1)

2)

3)

4)

lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, albo lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej oraz lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej, albo
5) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo
6) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, albo
7)

8)

lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, albo lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii lub ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, lub specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale lub w poradni zgodnych z profilem świadczenia gwarantowanego.
B. Warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pediatrii
1. Wymagania w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, dostępności do badań lub procedur medycznych oraz pozostałe wymagania
1) w miejscu udzielania świadczeń:

a) ciśnieniomierz lekarski,

b) stetoskop lekarski,

c) elektrokardiograf,

d) glukometr,

e) waga ze wzrostomierzem;

2)

3)

w lokalizacji: USG oraz RTG;

zapewnienie na terenie gminy, w której zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w godzinach realizacji umowy na realizację programu pilotażowego, dostępu do badań laboratoryjnych określonych w tabeli nr 3 niniejszego załącznika, wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

2. Wymagania dotyczące personelu
1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej, lub medycyny rodzinnej lub
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej, lub
3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii.
TABELA NR 2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH
Lp. Kod ICD-9 Nazwa świadczenia gwarantowanego
Zabiegi w zakresie jamy ustnej, gardła i krtani
1 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
2 28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
3 25.51 Szycie rany języka
4 27.51 Szycie rany wargi
5 27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
6 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
Zabiegi w zakresie narządu słuchu
7 18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
8 18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
Zabieg w zakresie nosa
9 21.81 Szycie rany nosa
Zabiegi w zakresie przewodu pokarmowego
10 49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
11 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
12 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/łokciowa (ramię - inne)
13 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
14 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
15 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa / kość strzałkowa
16 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu / kości śródstopia (noga)
17 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
18 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
19 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
20 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
21 79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
22 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
23 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
24 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
25 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
26 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
27 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
28 80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce
29 93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego
30 93.541 Założenie szyny z gipsem
31 93.542 Założenie szyny Kramera
32 93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej
33 97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
34 97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
35 97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich
36 86.04 Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne
37 81.911 Aspiracja stawu
38 82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne
39 83.95 Aspiracja z tkanek miękkich - inne
40 86.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
41 86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
42 86.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
43 86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
Zabiegi w zakresie skóry
44 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
45 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
46 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
47 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
Zabiegi chirurgiczne
48 98.01 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
49 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
50 98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
51 98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
52 98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
53 98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
54 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
55 98.23 Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia
56 98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia albo moszny bez nacięcia
57 98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia
58 98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
59 98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni - bez nacięcia
60 98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
61 98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy - bez nacięcia
62 86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
Inne procedury
63 93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
64 97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie
65 21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
66 99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej
TABELA NR 3. WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH
1 Badania hematologiczne 1) morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;

2) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi.

2 Badania biochemiczne i immunochemiczne 1) sód;

2) potas;

3) wapń zjonizowany;

4) mocznik;

5) kreatynina;

6) glukoza;

7) albumina;

8) białko całkowite;

9) białko c-reaktywne (CRP);

10) kwas moczowy;

11) bilirubina całkowita;

12) bilirubina bezpośrednia;

13) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

14) aminotransferaza alaninowa (ALT);

15) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);

16) amylaza;

17) kinaza kreatynowa (CK).

3 Badanie moczu ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu.
4 Badania układu krzepnięcia 1) wskaźnik protrombinowy (INR);

2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3) fibrynogen.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CENA JEDNOSTKOWA W ZAKRESIE PROCEDUR ZABIEGOWYCH AMBULATORYJNYCH

Lp. Kod ICD-9 Nazwa świadczenia gwarantowanego Cena jednostkowa (w zł)
Zabiegi w zakresie jamy ustnej, gardła i krtani
1 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 232
2 28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie 115
3 25.51 Szycie rany języka 115
4 27.51 Szycie rany wargi 115
5 27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne 115
6 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem 58
Zabiegi w zakresie narządu słuchu
7 18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne 115
8 18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego 232
Zabieg w zakresie nosa
9 21.81 Szycie rany nosa 173
Zabiegi w zakresie przewodu pokarmowego
10 49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego 115
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
11 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna 289
12 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/łokciowa (ramię - inne) 289
13 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka) 289
14 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 289
15 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa / kość strzałkowa 289
16 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu / kości śródstopia (noga) 289
17 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy 289
18 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk) 289
19 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra) 289
20 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka) 289
21 79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku 289
22 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia 289
23 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka 289
24 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców 289
25 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana 289
26 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki 289
27 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców 289
28 80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce 1039
29 93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego 115
30 93.541 Założenie szyny z gipsem 115
31 93.542 Założenie szyny Kramera 115
32 93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej 115
33 97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej 115
34 97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej 115
35 97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy 115
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich
36 86.04 Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne 41
37 81.911 Aspiracja stawu 41
38 82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne 41
39 83.95 Aspiracja z tkanek miękkich - inne 41
40 86.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 41
41 86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej 41
42 86.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną 41
43 86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 41
Zabiegi w zakresie skóry
44 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm 76
45 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm 115
46 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran 76
47 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej 115
Zabiegi chirurgiczne
48 98.01 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia 11
49 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 115
50 98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia 115
51 98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia 115
52 98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia 11
53 98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia 76
54 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne 11
55 98.23 Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia 11
56 98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia albo moszny bez nacięcia 11
57 98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu - bez nacięcia 11
58 98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia 11
59 98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni - bez nacięcia 11
60 98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia 11
61 98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy - bez nacięcia 11
62 86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem 41
Inne procedury
63 93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne 11
64 97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie 76
65 21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku 86
66 99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej 80
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1734

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.
Data aktu: 11/08/2022
Data ogłoszenia: 18/08/2022
Data wejścia w życie: 19/08/2022