Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych.

USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1513) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu lub na wniosek organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, uwzględniając stan rezerw i wnioski innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2.";

2)
w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Rady Ministrów dokonuje likwidacji rezerw strategicznych, w drodze decyzji, zgodnie z ustaleniami Programu albo w przypadkach, o których mowa w art. 27 lub art. 27a.";

3)
po art. 27 dodaje się art. 27a-27c w brzmieniu:

"Art. 27a. 1. Prezes Rady Ministrów może zlikwidować, w drodze decyzji, określony asortyment rezerw strategicznych, utworzonych na podstawie art. 14 ze względu na konieczność:

1) złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw danego asortymentu rezerw strategicznych służących funkcjonowaniu gospodarki lub zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli;

2) udzielenia pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego lub ochrony bezpieczeństwa i obronności państwa.

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ust. 2, ust. 3 pkt 1-3, ust. 4 i 5 oraz ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 27b. Agencja, wykonując decyzję wydaną na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2, zawiera umowę z podmiotem prawa międzynarodowego określającą szczegółowe zasady i warunki sprzedaży asortymentu zlikwidowanych rezerw strategicznych na rzecz tego podmiotu.

Art. 27c. Prezes Rady Ministrów przedstawia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności informację o likwidacjach asortymentu rezerw strategicznych dokonanych na podstawie art. 27a:

1) za pierwsze półrocze danego roku - w terminie do dnia 31 sierpnia tego roku;

2) za drugie półrocze danego roku - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 05.10.2022
Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1695

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych.
Data aktu: 05/08/2022
Data ogłoszenia: 12/08/2022
Data wejścia w życie: 13/08/2022