Specjalny obszar ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037 2 ), obejmujący obszar 151,91 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 516087,78 485242,25
2 515918,20 485290,47
3 515943,14 485415,16
4 515735,59 485453,19
5 515732,42 485449,03
6 515728,44 485446,85
7 515720,61 485447,03
8 515711,62 485449,03
9 515699,97 485452,86
10 515687,99 485458,52
11 515677,84 485463,18
12 515665,84 485466,73
13 515649,31 485469,29
14 515626,43 485471,66
15 515607,10 485471,66
16 515591,72 485469,68
17 515573,57 485466,13
18 515560,16 485463,37
19 515547,51 485461,79
20 515536,52 485462,50
21 515523,08 485463,37
22 515512,83 485459,03
23 515504,94 485451,14
24 515493,90 485445,23
25 515480,48 485445,23
26 515454,71 485441,28
27 515262,49 485347,27
28 515163,29 485215,58
29 515159,61 485200,85
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
30 515164,34 485187,71
31 515196,95 485164,57
32 515220,62 485158,25
33 515249,54 485162,46
34 515278,47 485171,93
35 515284,78 485137,22
36 515274,00 485108,57
37 515231,66 485062,54
38 515196,42 485054,65
39 515161,19 485052,54
40 515121,22 485063,06
41 515080,72 485050,96
42 515033,91 485031,51
43 515009,72 485015,20
44 514980,61 484995,85
45 514956,08 485020,99
46 514880,00 485071,18
47 514798,30 485087,78
48 514780,42 485105,66
49 514729,91 485179,03
50 514393,13 485199,09
51 514378,48 485193,27
52 514376,98 485188,94
53 514389,30 485175,46
54 514403,61 485165,65
55 514422,58 485153,83
56 514444,71 485140,52
57 514463,02 485127,54
58 514473,84 485120,56
59 514481,49 485112,89
60 514488,88 485102,82
61 514494,97 485088,60
62 514497,72 485075,46
63 514561,36 485068,39
64 514599,54 485017,01
65 514617,45 484855,79
66 514630,18 484720,02
67 514609,91 484670,53
1 2 3
68 514588,23 484615,37
69 514572,67 484574,83
70 514543,84 484498,93
71 514528,50 484450,34
72 514519,40 484437,65
73 514505,26 484422,10
74 514498,66 484393,81
75 514496,89 484370,80
76 514491,59 484356,10
77 514445,86 484341,49
78 514427,95 484324,52
79 514397,31 484291,52
80 514372,79 484257,58
81 514344,51 484101,54
82 514343,10 484067,13
83 514331,78 484022,82
84 514314,81 484008,20
85 514296,43 483983,69
86 514241,56 483940,96
87 514191,78 483852,17
88 514139,92 483796,54
89 514092,31 483750,34
90 514073,92 483737,62
91 514051,30 483717,35
92 514028,20 483671,62
93 514008,40 483625,42
94 513993,79 483583,47
95 513981,06 483548,11
96 513974,93 483512,29
97 513969,17 483486,46
98 513959,84 483465,14
99 514002,27 483376,99
100 514033,65 483361,60
101 514063,25 483314,02
102 514132,27 483190,36
103 514220,44 483114,16
104 514258,86 483040,87
105 514289,45 483010,99
1 2 3
106 514302,97 482984,66
107 514293,09 482969,26
108 514312,93 482941,97
109 514307,24 482912,80
110 514287,32 482870,82
111 514281,63 482824,57
112 514263,13 482808,91
113 514268,82 482781,88
114 514273,19 482761,85
115 514321,95 482745,60
116 514340,68 482724,95
117 514338,62 482708,85
118 514329,63 482694,82
119 514314,51 482680,06
120 514302,28 482666,03
121 514292,21 482648,76
122 514283,05 482621,78
123 514270,26 482586,88
124 514263,78 482569,61
125 514260,90 482557,73
126 514264,14 482551,62
127 514266,76 482543,80
128 514258,15 482513,63
129 514245,43 482489,73
130 514247,42 482479,37
131 514242,56 482463,83
132 514241,34 482438,60
133 514237,52 482416,33
134 514244,12 482399,52
135 514246,87 482385,75
136 514253,14 482374,65
137 514259,83 482353,01
138 514267,74 482334,30
139 514273,50 482306,96
140 514269,54 482275,65
141 514265,22 482261,62
142 514256,59 482252,63
143 514250,11 482244,35
1 2 3
144 514255,51 482232,12
145 514267,02 482224,92
146 514282,34 482225,82
147 514291,49 482214,85
148 514285,37 482200,82
149 514279,97 482183,55
150 514289,18 482169,51
151 514299,04 482163,40
152 514306,24 482150,42
153 514322,08 482149,29
154 514329,99 482169,51
155 514367,08 482328,16
156 514360,21 482408,06
157 514347,11 482438,74
158 514346,03 482486,62
159 514350,38 482514,10
160 514365,34 482533,96
161 514372,41 482550,01
162 514385,47 482560,89
163 514400,71 482576,67
164 514418,49 482582,92
165 514465,63 482718,20
166 514524,17 482861,40
167 514551,34 482905,44
168 514601,47 482961,19
169 514603,34 483045,98
170 514604,40 483115,83
171 514476,12 483119,74
172 514447,18 483197,18
173 514437,38 483253,37
174 514334,55 483260,53
175 514293,88 483305,12
176 514263,38 483380,98
177 514256,34 483440,43
178 514262,60 483502,22
179 514287,57 483538,34
180 514325,17 483631,28
181 514356,59 483653,38
1 2 3
182 514491,76 483708,02
183 514677,50 483728,80
184 514627,89 483774,05
185 514644,61 483794,12
186 514654,64 483847,62
187 514671,36 483931,22
188 514664,67 484001,45
189 514668,01 484075,01
190 514657,98 484182,02
191 514711,49 484242,21
192 514875,34 484422,79
193 514910,93 484395,94
194 514982,24 484542,96
195 515067,73 484639,70
196 515101,76 484698,27
197 515137,85 484737,32
198 515215,95 484814,83
199 515232,52 484834,95
200 515244,28 484857,75
201 515249,67 484871,34
202 515250,27 484890,56
203 515261,80 484905,06
204 515280,50 484911,48
205 515326,31 484928,31
206 515376,80 484962,91
207 515459,08 485091,00
208 515514,24 485179,82
209 515560,28 485147,90
210 515605,87 485106,90
211 515659,17 485064,82
212 515693,99 485041,68
213 516054,43 484894,42
214 516161,25 484856,32
215 516209,87 484855,39
216 516530,57 484898,39
217 516650,25 484936,73
218 516636,22 484975,06
219 516611,91 484998,44
1 2 3
220 516588,54 485014,33
221 516548,34 485048,93
222 516514,68 485091,94
223 516478,21 485144,30
224 516426,79 485219,09
225 516402,48 485246,21
226 516367,88 485241,53
227 516327,71 485241,60
228 516311,78 485249,01
229 516294,02 485272,39
230 516276,26 485311,66
231 516235,12 485350,93
232 516104,41 485345,33
233 516087,78 485242,25

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Lp. Kod1) Nazwa
1 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SŁONE ŁĄKI W DOLINIE ZGŁOWIĄCZKI (PLH040037)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.160

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 24/01/2022
Data wejścia w życie: 08/02/2022