Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 "AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)" w części 4 "Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)" w lp. I w pkt 3 "Realizacja wybranych świadczeń" w kolumnie nr 4 w ppkt 3.1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) RM piersi (ICD-9: 88.906).";

2)
w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "PROGRAMY ZDROWOTNE" po części 8 dodaje się część 9 w brzmieniu:
9. Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka jelita grubego
1 2 3 4 5 6
Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów Uwagi
I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni. 10 Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni. 15
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni. 20
1.4. Pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, uzyskanego na podstawie standardów kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157) - równoważnik co najmniej 1 etatu. 10
2. Realizacja wybranych świadczeń 2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, co najmniej 300 kolonoskopii z polipektomią - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, 500 kolonoskopii bez polipektomii - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń. 5
2.3. Realizacja nieprzerwanie w latach 2019-2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 12 Jedna odpowiedź do wyboru
2.4. Realizacja w latach 2017-2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 8
II. Kompleksowość 1. Zapewnienie badań i zabiegów 1.1. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji. 5
1.2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy pracowni - w miejscu udzielania świadczeń. 5 Jedna odpowiedź do wyboru
1.3 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy pracowni - w lokalizacji. 3
1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych. 3
III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia. Maksymalnie 10
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428, z 2021 r. poz. 307, 637, 749 i 1765 oraz z 2022 r. poz. 1033.

Zmiany w prawie

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1421

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Data aktu: 04/07/2022
Data ogłoszenia: 06/07/2022
Data wejścia w życie: 07/07/2022