Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1843, z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972, z 2019 r. poz. 1773 oraz z 2020 r. poz. 2025) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia oraz w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "rolniczych" zastępuje się wyrazami

"związanych z rolnictwem i leśnictwem";

2)
w § 2:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikrolub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "załącznikiem I do rozporządzenia Komisji", wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub umową, lub statutem w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z tym że w przypadku wykonywania tej działalności w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

a) wykonuje tę działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) udokumentuje fakturą lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie tej działalności na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;",

uchyla się pkt 3,
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pomoc przyznaje się również podmiotowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikrolub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

c)
uchyla się ust. 4;
3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807) pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w § 2 podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku, gdy pomoc tę przyznaje się w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - jeżeli podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą jako przedsiębiorca zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w § 2 jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku, gdy pomoc tę przyznaje się w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - jeżeli jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

4)
w § 4:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonują, w ramach umowy spółki, działalność gospodarczą, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, i spełniają warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b;",

b)
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) każdy ze wspólników będący osobą prawną, z wyjątkiem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

5) oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

5)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo podejmowaniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1a.",

b)
w ust. 2 w pkt 3 w części wspólnej, w ust. 4 w pkt 1 w lit. d oraz w § 24a liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";
6)
w § 6:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

– przeznaczonych do:

–– uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,

–– przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,

–– przygotowywania pasz,

–– rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

–– chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,

– ciągników, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

– przeznaczonych do:

–– przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia,

–– zalesień i odnowień,

–– pielęgnacji upraw leśnych,

–– ochrony lasu,

–– przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,

–– pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,

– ciągników leśnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

– regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych:

– układania drenażu,

– kopania stawów oraz zbiorników,

– utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

d) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

– budynków służących gospodarce rolnej:

–– produkcyjnych,

–– gospodarczych,

–– inwentarsko-składowych,

– urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

– urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

e) aparatury pomiarowej i kontrolnej w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

f) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług w ramach operacji obejmującej świadczenie tych usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) zakupu:

a) stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan,

b) sensorów,

c) urządzeń i czujników do pomiaru:

– wilgotności gleby,

– zasolenia gleby,

– temperatury,

– jakości powietrza,

– jakości wody,

d) urządzeń sterujących,

e) pedometrów i akcelerometrów,

f) dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów,

g) stacji meteo,

h) sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1 lit. f, w tym laptopa, tabletu, serwera, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

i) gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

1b) wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;",

w pkt 3 wyrazy "pkt 1 lit. a i b" zastępuje się wyrazami

"pkt 1 lit. a-e",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszt zakupu ciągników, w tym ciągników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret drugie, może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.",

c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 1 lit. a i b" zastępuje się wyrazami

"ust. 1 pkt 1 lit. a-e",

d)
w ust. 5 wyrazy "lit. c" zastępuje się wyrazami

"lit. f",

e)
w ust. 8 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) kosztów rozbudowy infrastruktury sieci 5G oraz sieci światłowodowej.";

7)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pomocy przyznawanej na operacje obejmujące świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 3 oraz 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w wysokości do 65% kosztów kwalifikowalnych.";

8)
w § 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakresów usług określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach których będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.";

9)
w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji ustalonej zgodnie z ust. 1.

1b. Wniosek o przyznanie pomocy złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji biuro to przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.";

10)
w § 12:
a)
w ust. 1:
w pkt 2:
––
w lit. c po wyrazie "(REGON)" dodaje się wyrazy

"- o ile został nadany",

––
w lit. e po wyrazie "(NIP)" dodaje się wyrazy

"- o ile został nadany",

––
w lit. g po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy

"- o ile dotyczy",

w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) informację wskazującą działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, objętą świadczeniem usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach której podmiot ubiega się o pomoc.",

b)
w ust. 2:
w pkt 8 wyrazy "§ 2 ust. 4" zastępuje się wyrazami

"§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroalbo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji;",

w pkt 20 po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy

"albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB).";

11)
w § 15:
a)
w ust. 2:
w pkt 1 w lit. b po wyrazie "niskoemisyjnych" dodaje się wyrazy

", w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia",

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) realizowanie operacji obejmującej świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

a) lp. 3 - za które przyznaje się 2 pkt,

b) lp. 5 w następujących obszarach:

– ograniczanie zużycia środków ochrony roślin lub

– zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub

– nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt

- za które przyznaje się 2 pkt;

5) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na realizację operacji obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

b) jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować - z wyłączeniem świadczenia usług w zakresach określonych w lp. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia

- za które przyznaje się 2 pkt.",

b)
w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy "w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne" zastępuje się wyrazami

"w przypadku osób fizycznych";

12)
w § 16 w ust. 6 wyrazy "w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia" zastępuje się wyrazami

"obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, którego dotyczy operacja";

13)
w § 22 w ust. 1:
a)
w pkt 9 skreśla się wyrazy

"wielkości i",

b)
w pkt 10 wyrazy "w zakresie rodzajów działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami

"w jednym z zakresów",

c)
w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) zarejestrowania działalności gospodarczej, której dotyczy operacja, we wpisie, umowie lub statucie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową - w przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1a.";

14)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach dotyczących postępowań wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że § 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 24a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAKRESÓW USŁUG, W RAMACH KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC NA PODEJMOWANIE LUB WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp. Zakres usług Podklasa PKD Nazwa grupowania PKD
1 Związane z rolnictwem 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
2 Związane z leśnictwem 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
3 Związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
4 Związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
5 Związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1317

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 15/06/2022
Data ogłoszenia: 23/06/2022
Data wejścia w życie: 24/06/2022