Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Projekt lotniska lub lądowiska wymaga uzyskania pozytywnej opinii podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.";

2)
w § 6 w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej;

3) są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 9;";

3)
w § 15:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 4 pkt 4 i 6 - do dnia 1 lipca 2022 r.;",

b)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) § 4 ust. 1 pkt 5 - do dnia 30 czerwca 2023 r.;",

c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) § 3 ust. 7-10 - do dnia 31 grudnia 2024 r.";

4)
w § 16 w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2023 r.";
5)
w załączniku do rozporządzenia w rozdziale 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczających do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) 5700 kg.".

§  2. 
1. 
Podmiot leczniczy, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie dostosował szpitalnego oddziału ratunkowego do wymagań określonych w § 3 ust. 7-10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, przedstawi projekt, o którym mowa w § 3 ust. 11 tego rozporządzenia, podmiotowi leczniczemu utworzonemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., w celu uzyskania pozytywnej opinii tego podmiotu.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli projekt, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, został uzgodniony, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z podmiotem leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
§  3. 
1. 
Podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w terminie do trzech miesięcy od dnia przedstawienia, zgodnie z § 2 ust. 1, projektu, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, zgłasza uwagi do tego projektu albo wydaje pozytywną opinię.
2. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest obowiązany do uzyskania pozytywnej opinii dla projektu, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, od podmiotu utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w terminie do trzech miesięcy od dnia otrzymania uwag do tego projektu.
§  4. 
Podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce położenia lotniska lub lądowiska w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r. informację o podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię o projekcie, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  5. 
Lądowiska powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które ze względów konstrukcyjnych:
1)
nie mogą uzyskać nośności 5700 kg MTOM,
2)
nie mogą przyjąć śmigłowców o maksymalnym wymiarze D=15m,
3)
nie posiadają wymaganej niezabudowanej przestrzeni - Airgap albo przestrzeń ta nie spełnia swojej roli w wyniku posiadania parametrów niezgodnych z wymaganiami załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1

- mogą być użytkowane w zakresie, w jakim otrzymają wpis o ograniczeniach użytkowych w dokumentacji podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1305

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
Data aktu: 15/06/2022
Data ogłoszenia: 22/06/2022
Data wejścia w życie: 30/06/2022