Bułgaria-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025. Warszawa.2022.04.19.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025,
podpisany w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Bułgarii, zwane dalej "Stronami",

- wyrażając wolę rozwijania wszechstronnych więzi kulturalnych i edukacyjnych,

- uznając wielką wagę wzajemnego poznania i zbliżenia obu Państw,

- realizując artykuł 17 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 1993 roku,

uzgodniły co następuje:

I. 

KULTURA

Artykuł  1
1. 
Mając na uwadze postanowienia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 20 października 2005 roku, Strony będą wspierać wszelkie formy współpracy, które leżą we wspólnym interesie i przyczyniają się do wzmocnienia kultury w obu Państwach.
2. 
Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w dziedzinie kultury.
Artykuł  2
1. 
Strony będą wspierać organizowanie wizyt studyjnych artystów i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury oraz bezpośrednią współpracę w tym zakresie właściwych instytucji obu Stron.
2. 
Szczegółowe warunki organizowania i finansowania wizyt studyjnych będą uzgadniane przez właściwe instytucje przynajmniej z 4-miesięcznym wyprzedzeniem.
Artykuł  3

Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać uczestnictwo w festiwalach muzycznych, tanecznych, teatralnych, międzynarodowych spotkaniach i konkursach organizowanych w obu Państwach.

Artykuł  4

Strony będą sprzyjać współpracy między teatrami, zespołami teatralnymi, baletowymi i operowymi oraz instytucjami teatralnymi z obu Państw.

Artykuł  5
1. 
Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać organizowanie kursów i warsztatów w zakresie muzyki klasycznej.
2. 
Strony będą sprzyjać promowaniu twórczości kompozytorów z Państwa drugiej Strony.
Artykuł  6
1. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury działającymi w dziedzinie sztuk wizualnych, architektury i wzornictwa, w szczególności organizowanie przez nie wspólnych wystaw i innych projektów poświęconych sztuce współczesnej.
2. 
Szczegółowe warunki organizowania wystaw będą uzgadniane przez właściwe narodowe instytucje i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.
Artykuł  7
1. 
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy muzeów z obu Państw, w szczególności Muzeum Historii Polski z Park-Muzeum Przyjaźni Wojskowej 1444 "Władysław Warneńczyk" w Warnie, obejmującej wymianę wystaw oraz realizację wspólnych projektów.
2. 
Wystawy prezentujące ruchome dobra kultury będą organizowane i koordynowane przez właściwe instytucje Stron na podstawie odrębnych umów, podpisywanych osobno w przypadku każdego wydarzenia.
3. 
Strony będą wspierać organizację wizyt studyjnych pracowników muzeów. Szczegóły organizacji tych wizyt będą uzgadniane przez właściwe instytucje przynajmniej z 4-miesięcznym wyprzedzeniem.
Artykuł  8
1. 
Strony będą wspierać współpracę między polskimi i bułgarskimi instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego, a także wymianę informacji, doświadczeń i ekspertów zajmujących się ewidencjonowaniem i digitalizacją dziedzictwa kulturowego.
2. 
Strony będą podejmować starania mające na celu ochronę i rewitalizację miejsc o znaczeniu historycznym dla obu narodów.
3. 
Strony będą zachęcać do skorzystania z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.
Artykuł  9
1. 
Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę właściwych instytucji w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe obu Państw, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w każdym Państwie oraz z Konwencją dotyczącą środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, podpisaną w Paryżu dnia 17 listopada 1970 roku.
2. 
Właściwe instytucje w ramach swoich kompetencji będą wymieniać się informacjami oraz udzielać sobie wsparcia w poszukiwaniu i odzyskiwaniu dóbr kultury, które zostały nielegalnie przemieszczone i znalazły się na terytorium drugiego Państwa, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych obowiązujących w ich Państwach oraz z ustawodawstwem krajowym.
Artykuł  10

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym udział twórców ludowych i zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach, odbywających się w obu Państwach, jak również prezentację sztuki ludowej.

Artykuł  11
1. 
Strony będą sprzyjać współpracy swoich bibliotek narodowych, realizowanej na podstawie postanowień bezpośrednich porozumień zawartych między nimi.
2. 
Strony, podkreślając znaczenie wydawania dzieł literackich dla poznania kultury drugiego Państwa, będą wspierać inicjatywy translatorskie oraz działania mające na celu kształcenie tłumaczy. Strona polska zachęca bułgarskich tłumaczy i wydawców zainteresowanych przekładami literatury polskiej do korzystania z programów koordynowanych przez Instytut Książki w Krakowie, w tym z Programu Translatorskiego ©POLAND.
3. 
Strony będą współpracować w zakresie inicjatyw promujących czytelnictwo oraz prezentację literatury narodowej w Państwie drugiej Strony, w tym na targach książki.
Artykuł  12
1. 
Strony będą wspierać udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w drugim Państwie, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i producentów filmowych w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług filmowych oraz organizowania pokazów filmów.
3. 
Strony będą popierać współpracę Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego i Bułgarskiej Filmoteki Narodowej w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.
Artykuł  13

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych do celów naukowych i społecznych, a także wymiany doświadczeń, publikacji i kopii materiałów archiwalnych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z Państw.

Artykuł  14

Strony będą wymieniać doświadczenia w zakresie badań i dokumentowania historii oraz będą sprzyjać współpracy przy realizacji wspólnych projektów z zakresu edukacji historycznej oraz upowszechniania badań nad upamiętnieniem ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych.

Artykuł  15
1. 
Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji i informacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz na poziomie bilateralnym bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między narodowymi komitetami UNESCO obu Państw.
2. 
Strony będą współpracować w ramach programów i inicjatyw Unii Europejskiej oraz w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z funduszy europejskich.

II. 

OŚWIATA

Artykuł  16

Strony będą popierać wymianę informacji na temat systemów oświaty, planów ich rozwoju i kierunku reform.

Artykuł  17

Strony będą sprzyjać współpracy szkół, placówek oświatowych i innych instytucji edukacyjnych obu Państw, w szczególności w ramach eTwinning, eTwinningPlus oraz nowych programów Unii Europejskiej w zakresie edukacji, kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu, to jest następcy programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także w ramach bezpośrednich partnerstw.

III. 

SPORT

Artykuł  18
1. 
Strony będą współpracować i wymieniać doświadczenia w dziedzinie sportu.
2. 
Strony będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie aktywności fizycznej, wychowania fizycznego, sportu oraz działań antydopingowych. Wymiana trenerów i sportowców będzie koordynowana przez właściwe organizacje sportowe i federacje, przy czym warunki i kwestie finansowe dotyczące wymiany będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane organizacje sportowe i federacje.

IV. 

RADIO I TELEWIZJA

Artykuł  19
1. 
Strony będą sprzyjać rozpowszechnianiu przez telewizje i radiofonie publiczne audycji różnych gatunków, przede wszystkim o charakterze oświatowym, poświęconych głównie tematyce kulturalnej i historycznej, udostępnianych na podstawie odrębnych umów.
2. 
Strony będą wspierać współpracę publicznych nadawców przy realizacji projektów w ramach aktywności międzynarodowych organizacji medialnych, do których należą nadawcy z obu Państw, w tym w szczególności w ramach Europejskiej Unii Nadawców.
3. 
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji w dziedzinach dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa kultury audiowizualnej.
4. 
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy i wymianie doświadczeń między publicznymi nadawcami w dziedzinie mediów interaktywnych.

V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  20

Sprawy sporne lub rozbieżności między Stronami wynikłe z interpretacji lub stosowania Programu będą rozstrzygane w drodze negocjacji właściwych organów Stron.

Artykuł  21

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2025 roku. Zakończenie niniejszego Programu nie wpłynie na wykonanie projektów i programów, które są w trakcie realizacji.

Podpisano w Warszawie dnia 19 kwietnia 2022 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1128

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Bułgaria-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i sportu na lata 2022-2025. Warszawa.2022.04.19.
Data aktu: 19/04/2022
Data ogłoszenia: 27/05/2022
Data wejścia w życie: 19/04/2022