Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 11 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352) w załączniku do rozporządzenia po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej "ogólną kwotą korygującą", są dzielone między jednostki samorządu terytorialnego. Kwota korygująca dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KKi- kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego zaokrąglona do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych,

2) KK - ogólna kwota korygująca,

3) Upd,i- dodatkowa przeliczeniowa liczba uczniów ogółem w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r., obliczana według wzoru:

gdzie:

Wa,i- wskaźnik obliczony w sposób określony w ust. 2 pkt 6, z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwiększonego o 4,40 %,

Ur,i- statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 3,

Uu,i- uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 4,

Uz,i- przeliczeniowa liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań pozaszkolnych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 5 z wyłączeniem przeliczeniowej liczby nauczycieli stażystów,

4) Upd- suma dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów ogółem Upd,idla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Upd,ijest obliczane w sposób określony w pkt 3

- oraz indeks i wynosi: od 1 do Ls.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1056

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.
Data aktu: 11/05/2022
Data ogłoszenia: 18/05/2022
Data wejścia w życie: 19/05/2022