Kierowanie żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 201 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego i odwoływania ich z tych stanowisk;
2)
wzór wniosku o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
SKW - rozumie się przez to Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
3)
SWW - rozumie się przez to Służbę Wywiadu Wojskowego.
§  3. 
1. 
Po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 502 i 655), odpowiednio Szef SKW albo Szef SWW występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierza zawodowego do podległej temu szefowi służby. Do wniosku dołącza się pisemną zgodę żołnierza zawodowego, o której mowa w art. 201 ust. 2 ustawy.
2. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 3, Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie skierowania żołnierza do odpowiednio SKW albo SWW, w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe.
§  5. 
1. 
Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW:
1)
gdy zachodzą przesłanki do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, określone w art. 226 pkt 2, 4, 6-10 i 16 ustawy,
2)
na wniosek odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW,
3)
na wniosek żołnierza zawodowego,
4)
z uwagi na uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie odwołania.
2. 
Odwołanie z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW żołnierza zawodowego, który dokonał wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, następuje nie później niż z dniem upływu okresu wypowiedzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ALBO W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1048

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kierowanie żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.
Data aktu: 11/05/2022
Data ogłoszenia: 17/05/2022
Data wejścia w życie: 18/05/2022