Stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie stanowisk służbowych o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby

Na podstawie art. 287 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby, wymagające szczególnych predyspozycji zdrowotnych, uprawniające do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 287 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą";
2)
wykaz chorób i schorzeń dyskwalifikujących z wykonywania zadań służbowych lub ograniczających ich wykonywanie.
§  2. 
1. 
Stanowiskami służbowymi o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby, wymagającymi szczególnych predyspozycji zdrowotnych, które uprawniają do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 287 ust. 3 ustawy, są stanowiska:
1)
pilotów, zaszeregowane do grupy osobowej pilotów,
2)
nawigatorów, zaszeregowane do grupy osobowej nawigatorów,
3)
obsługi statków powietrznych, zaszeregowane do grupy osobowej pokładowej,
4)
nurków i płetwonurków, zaszeregowane do grupy osobowej ratownictwa morskiego oraz grupy osobowej działań nurkowych,
5)
w jednostkach wojsk specjalnych, zaszeregowane do grupy osobowej lądowych działań specjalnych oraz grupy osobowej morskich działań specjalnych,
6)
w jednostkach wojsk powietrznodesantowych, zaszeregowane do grupy osobowej aeromobilnej

- w rozumieniu przepisów w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych, wydanych na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy.

2. 
Wykaz chorób i schorzeń dyskwalifikujących z wykonywania zadań służbowych lub ograniczających ich wykonywanie jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB I SCHORZEŃ DYSKWALIFIKUJĄCYCH Z WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH ICH WYKONYWANIE

CHOROBY, SCHORZENIA
A. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
1. Zaburzenia nerwicowe rokujące poprawę

2. Zaburzenie stresowe pourazowe rokujące poprawę

3. Pozytywny wynik badania laboratoryjnego na obecność substancji psychoaktywnych

4. Używanie szkodliwe alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych rokujące poprawę

5. Inne zaburzenia psychiczne nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

B. Choroby układu nerwowego
6. Zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle pojedynczych lub licznych nerwów rokujące poprawę

7. Następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi rokujące poprawę

8. Choroby układu mięśniowego i zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach mięśni upośledzające sprawność ustroju

C. Choroby oka i przydatków oka
9. Choroby powiek lub spojówek rokujące poprawę

10. Upośledzenie wydzielania lub odpływu łez rokujące poprawę

11. Zaburzenia widzenia rokuj ące poprawę

12. Choroby gałki ocznej rokujące poprawę

D. Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
13. Zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych rokujące poprawę

14. Choroby przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony rokujące poprawę

15. Zapalenie ucha środkowego rokujące poprawę

16. Jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu rokujące poprawę

17. Jednostronne, obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń układu przedsionkowego rokujące poprawę

18. Zaburzenia funkcji układu przedsionkowego rokujące poprawę

E. Choroby układu krążenia
19. Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe nieupośledzające sprawności ustroju

20. Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej rokująca poprawę

21. Choroba reumatyczna w postaci rokującej poprawę

22. Choroby zastawkowe rokujące poprawę

23. Inne choroby serca upośledzające trwale sprawność ustroju

24. Nadciśnienie tętnicze rokujące poprawę

25. Zespoły pozakrzepowe i zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

26. Inne choroby naczyń krwionośnych upośledzające nieznacznie sprawność ustroju

F. Choroby układu oddechowego
27. Przewlekła obturacyjna choroba płuc rokująca poprawę
28. Astma oskrzelowa rokująca poprawę
29. Rozstrzenie oskrzeli rokujące poprawę
30. Pojedyncze zwapnienia lub niewielkie zwłóknienia po przebytym procesie gruźliczym
31. Śródmiąższowe choroby płuc rokujące poprawę
32. Czynne choroby opłucnej rokujące poprawę
33. Zrosty i zgrubienia opłucnej nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc
G. Choroby układu trawiennego
34. Choroby przełyku nieznacznie upośledzające sprawność ustroju rokujące poprawę
35. Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit rokujące poprawę
36. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy rokujące poprawę
37. Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju
38. Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach mające wpływ na sprawność ustroju
39. Choroby zapalne dróg żółciowych rokujące poprawę
40. Kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
41. Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju
42. Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności wątroby do diagnostyki
43. Zapalenie wątroby rokujące poprawę
44. Zakażenie HCV
45. Zakażenie HBV
46. Przebyte pourazowe i toksyczne uszkodzenie wątroby bez upośledzenia jej wydolności
47. Przebyte operacje wątroby
48. Choroby trzustki rokujące poprawę
49. Przebyte operacje trzustki
50. Przepukliny brzuszne rokujące poprawę
51. Przepukliny przeponowe rokujące poprawę
52. Choroby odbytnicy lub okolicy odbytu rokujące poprawę
H. Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
53. Kręcz szyi rokujący poprawę
54. Zniekształcenie obojczyka nieupośledzające sprawności obręczy barkowej lub nieznacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej
55. Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej nieupośledzające sprawności ustroju
56. Skolioza i wady kręgosłupa rokujące poprawę
57. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa rokująca poprawę
58. Inne choroby kręgosłupa rokujące poprawę
59. Przebyte złamania kości kończyn bez trwałych następstw
60. Stany zapalne kości rokujące poprawę
61. Następstwa przebytych urazów stawów bez zniekształceń niemające wpływu na sprawność ruchową
62. Zmiany zwyrodnieniowe stawów rokujące poprawę
63. Żylaki kończyn lub przebyte operacje żylaków rokujące poprawę
64. Stan po uszkodzeniu tkanek miękkich narządu ruchu nieupośledzający funkcji ruchowej lub nieznacznie upośledzający funkcję ruchową
I. Choroby układu moczowo-płciowego
65. Kamica układu moczowego rokująca poprawę
66. Choroby zapalne nerek rokujące poprawę
67. Krwiomocz i białkomocz do diagnostyki
68. Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności nerek do diagnostyki
69. Choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych rokujące poprawę
70. Choroby jąder, powrózka nasiennego najądrzy rokujące poprawę
71. Zapalenie gruczołu krokowego rokujące poprawę
72. Przerost gruczołu krokowego rokujący poprawę
73. Inne choroby, nieprawidłowości lub zaburzenia czynności układu moczowo-płciowego ro-
kujące poprawę
74. Zaburzenia cyklu miesiączkowego rokujące poprawę
76. Stany zapalne narządu rodnego bez zmian anatomicznych rokujące poprawę
J. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
77. Urazy szyi
78. Urazy klatki piersiowej
79. Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy
80. Urazy barku i ramienia
81. Urazy łokcia i przedramienia
82. Urazy nadgarstka i ręki
83. Urazy biodra i uda
84. Urazy kolana i podudzia
85. Urazy stawu skokowego i stopy
86. Urazy obejmujące liczne okolice ciała
87. Urazy nieokreślonych części tułowia, kończyn i okolicy ciała
88. Skutki działania ciała obcego wnikającego drogą naturalnych otworów ciała
89. Oparzenia termiczne i chemiczne
90. Oparzenia termiczne i chemiczne zewnętrznej powierzchni ciała, określone co do miejsca
91. Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych
92. Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała
93. Odmrożenie
94. Zatrucia lekami, środkami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
95. Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
96. Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych
97. Następstwa urazów, zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Krzysztof Koślicki 27.05.2022
Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1013

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby.
Data aktu: 09/05/2022
Data ogłoszenia: 13/05/2022
Data wejścia w życie: 14/05/2022